Во­гонь, во­да і Шу­ляв­ський міст

Які ви­снов­ки тре­ба зро­би­ти з ава­рії на по­ту­жній транс­порт­ній розв’яз­ці у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Зи­ма пі­шла і за­бра­ла з со­бою Шу­ляв­ський міст » , « З’ ясу­ва­ло­ся, що шля­хо­про­від на Шу­ляв­ці теж бе­ре участь у пла­ні «Ша­тун», «При Оба­мі міст сто­яв, а при Трам­пі впав», — вве­че­рі 27 лю­то­го со­цме­ре­жі ви­бу­хну­ли жар­та­ми че­рез обвал зов­ні­шньої кон­стру­кції пі­шо­хі­дної ча­сти­ни Шу­ляв­сько­го шля­хо­про­во­ду. А фра­за сто­ли­чно­го ме­ра Ві­та­лія Кли­чка про те, що міст «вто­мив­ся» від ча­су, ста­ла ме­мом.

Жо­дна лю­ди­на че­рез обвал не по­стра­жда­ла. Мо­жна ска­за­ти, що «жер­тва­ми» ава­рії ста­ли за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції з пи­тань транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри Іл­ля Са­гай­дак та го­ло­ва Со- лом’ян­сько­го ра­йо­ну сто­ли­ці Ма­ксим Шку­ро: Ві­та­лій Кли­чко за­явив, що во­ни бу­дуть звіль­не­ні че­рез не­за­до­віль­ну ро­бо­ту і не­дба­ле став­ле­н­ня до розв’яза­н­ня про­блем ра­йо­ну від­по­від­но.

Уже вдень 28 лю­то­го рух на мо­сту від­кри­ли в обме­же­но­му ре­жи­мі. Як по­ві­до­ми­ли на офі­цій­но­му сай­ті Ві­та­лія Кли­чка, роз­по­ча­ли­ся ро­бо­ти з укрі­пле­н­ня шля­хо­про­во­ду, рух важ­ко­ва­го­во­го транс­пор­ту че­рез ньо­го за­бо­ро­ни­ли. Всі і нші шля­хо­про­во­ди та мо­сти сто­ли­ці ма­ють пе­ре­ві­ри­ти і ви­зна­чи­ти їхні те­хні­чний стан.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.