«Лі­то­пис по­дви­гу»

Дні­пров­ці до­по­мо­жуть ство­ри­ти Все­укра­їн­ський му­зей АТО в Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - День України -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни за­про­сив ко­ман­ду дні­пров­ських во­лон­те­рів до­по­мог­ти зі ство­ре­н­ням Му­зею АТО в Ки­є­ві. З та­ким про­ха­н­ням гла­ва дер­жа­ви Пе­тро По­ро­шен­ко звер­нув­ся до ко­ман­ди гу­бер­на­то­ра Ва­лен­ти­на Ре­зни­чен­ка під час ві­зи­ту в Дні­про­пе­тров­ську область. На йо­го дум­ку, Му­зей гро­ма­дян­сько­го по­дви­гу жи­те­лів Дні­про­пе­тров­щи­ни по­ви­нен ста­ти про­то­ти­пом для Все­укра­їн­сько­го му­зею АТО.

Пре­зи­дент вва­жає, що та­ко­го му­зею, як на Дні­про­пе­тров­щи­ні, не­ма­є­по­ки ні в Ки­є­ві, ні в Укра­ї­ні. Про­те са­ме в сто­ли­ці ма­є­бу­ти мі­сце пам’яті, яке опо­від­а­ти­ме всю прав­ду про по­дії на схо­ді Укра­ї­ни. Сю­ди за­про­шу­ва­ти­муть ке­рів­ни­ків ін­ших кра­їн та пред­став­ни­ків іно­зем­них де­ле­га­цій. «Узя­ти за осно­ву до­свід ство­ре­н­ня Му­зею на Дні­про­пе­тров­щи­ні, пе­ре­о­сми­сли­ти йо­го і по­бу­ду­ва­ти но­вий, ін­ший Му­зей у Ки­є­ві», — за­про­по­ну­вав Пе­тро По­ро­шен­ко ко­ман­ді твор­ців Му­зею АТО.

Як уже по­ві­дом­ляв «День», у Му­зеї гро­ма­дян­сько­го по­дви­гу жи­те­лів Дні­про­пе­тров­щи­ни дві екс­по­зи­ції — зов­ні­шня та вну­трі­шня. Ву­ли­чну ін­ста­ля­цію від­кри­ли на­ве­сні 2016 ро­ку. Во­на на­зи­ва­є­ться «До­ро­га­ми Дон­ба­су». В цен­трі ви­став­ки — вій­сько­ва те­хні­ка: БТР, ме­ди­чна «та­бле­тка», мі­но­мет, зе­ні­тна уста­нов­ка, вій­сько­вий джип, ба­шта тан­ка і на­віть зго­рі­ла ма­ши­на, яку при­ве­зли із зо­ни АТО. За­га­лом ву­ли­чна ви­став­ка на­лі­чує близь­ко 400 екс­по­на­тів. Вну­трі­шня ек­спо­зи­ція, яка на­зи­ва­є­ться «Гро­ма­дян­ський по­двиг жи­те­лів Дні­про­пе­тров­щи­ни», роз­та­шо­ва­на на пло­щі май­же 600 ква­дра­тних ме­трів і на­лі­чу­є­близь­ко двох ти­сяч екс­по­на­тів. Її від­кри­ли на по­ча­тку ни­ні­шньо­го 2017 ро­ку. Ви­став­ка осна­ще­на су­ча­сни­ми еле­ктрон­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, які ство­рю­ють ефект при­су­тно­сті в зо­ні АТО. «Му­зей АТО в Дні­прі — це не про­сто істо­рія вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни. Це лі­то­пис по­дви­гу ко­жно­го жи­те­ля Дні­про­пе­тров­щи­ни. У ко­жно­му екс­по­на­ті — біль втра­ти, ра­дість пе­ре­мог і лю­бов до Ба­тьків­щи­ни. Му­зей гро­ма­дян­сько­го по­дви­гу — про ко­жно­го із нас», — за­ува­жив го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської ОДА Ва­лен­тин Ре­зни­чен­ко. Дні­пров­ці пе­ре­да­ли гла­ві дер­жа­ви фут­бол­ку та вій­сько­ву фля­гу із сим­во­лі­кою Му­зею гро­ма­дян­сько­го по­дви­гу жи­те­лів Дні­про­пе­тров­щи­ни. Це по­да­ру­нок Пе­тро­ві По­ро­шен­ку від ко­ман­ди, яка ство­рю­ва­ла му­зей.

Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.