Ру­біо про­по­нує на­зва­ти ву­ли­цю пе­ред по­соль­ством РФ у США ім’ям Нєм­цо­ва

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Аме­ри­кан­ський се­на­тор Мар­ко Ру­біо по­дав на роз­гляд верх­ньої па­ла­ти Кон­гре­су США за­ко­но­про­ект про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ча­сти­ни ву­ли­ці, нав­про­ти якої роз­та­шо­ва­не по­соль­ство Ро­сії у Ва­шинг­то­ні, на честь Бо­ри­са Нєм­цо­ва. У текс­ті за­яви, опу­блі­ко­ва­но­му на сай­ті Мар­ко Ру­біо, йде­ться, що на­зва «Бо­рис Нєм­цов Пла­за» по­стій­но на­га­ду­ва­ти­ме ре­жи­мо­ві Пу­ті­на і ро­сій­сько­му на­ро­до­ві про те, що го­ло­си ди­си­ден­тів про­дов­жу­ють жи­ти і що за­хи­сни­ків сво­бо­ди не мо­жна зму­си­ти за­мов­кну­ти».

У ра­зі схва­ле­н­ня Кон­гре­сом за­ко­но­про­е­кту «Бо­рис Нєм­цов Пла за » ста не но вою ад ре сою ро сійсь ко го дип ло ма тич но го пред с тав ниц т ва у Спо лу че них Шта тах. « Що ра зу, див ля чись на ву лич ний по каж чик чи ти - ся чі лис тів, що над хо дять на ад ре су « Бо рис Нєм цов Пла за, 1 » , Кремль чу до во усві дом лю - ва­ти­ме, що за­ля­ку­ва­н­ня і вбив­ства пред­став­ни­ків опо­зи­ції не за­ли­ша­ться не­по­мі­че­ни­ми», — на го ло шу єть ся в за яві аме ри - кан­сько­го се­на­то­ра. На згад­ку про Нєм цо ва і за для всіх ро сі - ян, що бо рють ся за свої де мо - кра тич ні пра ва, я про дов жу пра­цю­ва­ти над тим, аби від­по - ві даль них за йо го вбив ст во при­тя­гну­ли до від­по­від­аль­но­сті», — під­су­мо­вує Марк Ру­біо.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.