Ізра­їль за­про­по­ну­вав араб­ським кра­ї­нам ство­ри­ти «НАТО» про­ти Іра­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ізра­їль за­про­по­ну­вав Са­у­дів­ській Ара­вії та ін­шим су­ніт­ським араб­ським кра­ї­нам ство ри ти обо рон ний альянс за прин­ци­пом НАТО. Про це в ін­терв’ю ні­ме­цьке ви­да­н­ня Die Welt по ві до мив мі ністр обо ро ни Ізра ї лю Авіг дор Лі - бер ман. « Нас тав час ціл ком від кри то ор га ні зу ва ти фор - маль­ний со­юз, ко­а­лі­цію всіх по мір ко ва них сил на Близь - ко му Схо ді суп ро ти те ро - ру», — за­явив Лі­бер­ман. По­мір­ко­ва­ні су­ніт­ські дер­жа­ви ро зу мі ють, що « най біль шу не без пе ку для них ста нов - лять не Ізра­їль, не сіо­нізм, а Іран», -на­го­ло­сив мі­ністр. За йо­го сло­ва­ми, пар­тне­ра­ми та­ко го алья н су мо жуть ста ти як му суль ма ни, так й іу­деї чи хрис ти я ни. При кла дом та­ко­го альян­су Лі­бер­ман на­звав НАТО. « Справ­жня ко­а­лі ція по вин на ма ти й справ - жні зо­бов’яза­н­ня. По­ди­ві­ться на НАТО. В осно­ві альян­су ле­жить прин­цип, що ко­жна кра­ї­на го­то­ва як за­хи­сти­ти, так і прийня­ти за­хист від ін ших кра їн » , — на го ло сив Лі бер ман. Ізра їль міг би до - по мог ти арабсь ким кра ї нам вій­сько­ви­ми ноу-хау і мо­дер­ні за ці­єю їх ніх ар мій. « По - мір ко ва ні арабсь кі кра ї ни ма­ють по­тре­бу в Ізра­ї­лі за­для сво го ви жи ван ня біль шу, ніж Ізра їль має по тре бу в них», — за­зна­чив мі­ністр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.