ЄК пред­став­ляє Єв­ро­пар­ла­мен­ту «Бі­лу кни­гу» про май­бу­тнє Єв­ро­со­ю­зу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Під час двох за сі дань — уве че рі у вів то рок і вран ці в се ре ду — Єв­ро пейсь ка ко мі - сія обго­во­рить «Бі­лу кни­гу» про май­бу­тнє Єв­ро­пей­сько­го со ю зу, по ві до мив жур на ліс - тів на бри фін гу у Брюс се лі офі цій ний пред с тав ник ЄК Мар га рі тіс Схі нас. За йо го сло ва ми, до ку мент бу де за - твер­дже­но ви­ко­нав­чою ко­ле­гі­єю і опу­блі­ко­ва­но в се­ре­ду. Во­дно­час го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер при­бу­де на пле­нар­ну се­сію Єв­ро­пей­сько­го пар ла мен ту у Брюс се лі, аби пре­зен­ту­ва­ти єв­ро­пей­ським де­пу­та­там «Бі­лу кни­гу» на­пе­ре­до­дні юві­лей­но­го са­мі­ту ЄС у Ри мі 25 бе рез ня, на яко му бу де роз гля ну то по - даль шу до лю Єв­ро со ю зу у скла ді 27 дер жав- чле нів. «Йде­ться про мо­жли­ві по­зи­тив­ні й ре­а­лі­сти­чні опції, які за­без­пе­чать єд­ність і спів­пра­цю 27 дер жав. На ра зі слід роз­гля­ну­ти зміст цих опцій, що має зро­би­ти ко­ле­гія. Ідея в то­му, аби за­пу­сти­ти ши­ро­кий про­цес роз­ду­мів нав­ко­ло цих ре аліс тич них по лі тич - них оп цій, що за слу го ву ють на до­ві­ру й на ба­зі яких слід про­су­ва­ти­ся в май­бу­тнє», — по­яснив прес-се­кре­тар.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.