Оле­на ГАЛКIНА:

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

— 1. За­хар­чен­ко, Пло­тни­цький і про­па­ган­ди­сти з Ки­се­льов- ТБ ви­ма­га­ють від Укра­ї­ни не­гай­но зня­ти бло­ка­ду. При­чо­му йде­ться ли­ше про ву­гі­л­ля. Ме­сидж: «Не зні­ме­те бло­ка­ду — втра­ти­те ОРДЛО » . За­гро­жу­ють « про­цві­та­ю­чим Дон­ба­сом, ін­те­гро­ва­ним в еко­но­мі­ку Ро­сії » . То­ді, мов­ляв, че­рез кіль­ка ро­ків Укра­ї­на не­ми­ну­че роз­ва­ли­ться від за­здро­сті.

2. На­єм ( БПП) пред­став­ля­є­за­ко­но­про­ект про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, суть яко­го зво­ди­ться до одно­го: пе­ре­лік то­ва­рів, що під­ля­га­ють пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, ви­зна­ча­є­Ка­бмін, а за­лі­зни­чне спо­лу­че­н­ня за­кри­ва­ти не мо­жна з гу­ма­ні­тар­них мір­ку­вань.

3. Гройсман ого­ло­шує, що Ка­бмін зав­тра ухва­лить по­ря­док вве­зе­н­ня і ви­ве­зе­н­ня то­ва­рів з ОРДЛО, вклю­ча­ю­чи « кри­ти­чні по­зи­ції, які ва­жли­ві для еко­но­мі­ки Укра­ї­ни і для за­без­пе­че­н­ня енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті».

Із цьо­го при­во­ду хо­ті­ло­ся б на­га­да­ти ст.6 За­ко­ну Гру­зії про оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, який ді­єз 2008 р. і єбільш ефе­ктив­ним, ніж про­по­но­ва­на Ро­сі­єю і БПП схе­ма « еко­но­мі­чно­го При­дні­стров’ я » , під­сум­ком яко­го для Укра­ї­ни ста­не та­ке ж еко­но­мі­чне бо­ло­то, як у Мол­до­ві:

Обме­же­н­ня еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях.

1. На оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях за­бо­ро­ня­є­ться ді­яль­ність на­сту­пних ви­дів:

а) будь- яка еко­но­мі­чна ( під­при­єм­ни­цька або не­під­при­єм­ни­цька) ді­яль­ність, не­за­ле­жно від то­го, чи здій­сню­є­ться во­на з ме­тою отри­ма­н­ня при­бу­тку, до­хо­ду або ком­пен­са­ції, якщо та­ка ді­яль­ність від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Гру­зії ви­ма­га­єо­три­ма­н­ня від­по­від­ної лі­цен­зії або до­зво­лу, ав­то­ри­за­ції або ре­є­стра­ції, або узго­дже­н­ня за від­су­тно­сті та­ких;

б) вве­зе­н­ня або (і) ви­ве­зе­н­ня вій­сько­вої про­ду­кції та про­ду­кції по­двій­но­го при­зна­че­н­ня;

в) між­на­ро­дне по­ві­тря­не, мор­ське і за­лі­зни­чне спо­лу­че­н­ня, а та­кож між­на­ро­дні пе­ре­ве­зе­н­ня до­ро­жні­ми транс­порт­ни­ми за­со­ба­ми;

г) ко­ри­сту­ва­н­ня дер­жав­ни­ми ре­сур­са­ми;

д) ор­га­ні­за­ція гро­шо­вих пе­ре­ка­зів;

е) фі­нан­су­ва­н­ня ді­яль­но­сті, пе­ред­ба­че­ної під­пун­кта­ми « а » — « д » цьо­го пун­кту, або спри­я­н­ня в будь- якій ін­шій фор­мі.

2. На оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях ді­яль­ність, пе­ред­ба­че­на пун­ктом пер­шим ці­єї стат­ті, до­пу­ска­є­ться ли­ше в осо­бли­во­му ви­пад­ку за спе­ці­аль­ною зго­дою, яка ви­да­є­ться в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му пра­во­вим актом уря­ду Гру­зії, якщо це слу­жить дер­жав­ним ін­те­ре­сам Гру­зії, мир­но­му вре­гу­лю­ван­ню кон­флі­кту, де­о­ку­па­ції або гу­ма­ні­тар­ним ці­лям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.