Ва­силь ГАЦЬКО:

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

— Бо­рис Гризлов за­кли­кав укра­їн­ську вла­ду не­гай­но зня­ти тор­го­вель­ну бло­ка­ду. До то­го це зро­би­ли ма­ріо­не­тки Крем­ля в ОРДЛО.

Ну, з ни­ми все ясно. В них зав­да­н­ня, щоб кон­троль над оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми ма­ли во­ни, а фі­нан­со­во утри­му­ва­ли це ми.

Ну, а Ава­ков яко­го бі­са ви­про­шу­є­пов­но­ва­же­н­ня ро­зі­гна­ти бло­ка­ду? Гройсман?

Мо­же, дер­жа­ва пе­ре­йня­ла еста­фе­ту й ухва­ли­ла всі не­об­хі­дні рі­ше­н­ня, щоб бло­ка­дни­ки мо­гли ро­зійти­ся, а гро­ма­да мо­гла б спо­кій­но зі­тхну­ти, що вла­да біль­ше не фі­нан­сує оку­пан­тів, не за­ро­бля­є­на

кро­ві і те­пер уже не за­ле­жить від енер­го­ре­сур­сів з оку­по­ва­них те­ри­то­рій?

Вла­да, яка ста­є­на сто­ро­ну оку­пан­та, об­ґрун­то­ву­ю­чи це на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сом, отри­му­є­прір­ву між со­бою та гро­ма­дою. І це в кра­що­му для неї ви­пад­ку. А в гір­шо­му — по шиї.

Я спо­ді­ва­юсь, що ви­ста­чить міз­ків ні­ко­го і ні­чо­го не роз­га­ня­ти. Си­ла ли­ше по­гли­бить прір­ву і при­зве­де до про­ти­сто­я­н­ня.

Не­хай за­сто­со­ву­ють си­лу в ре­фор­мах, роз­го­ні ко­ру­пціо­не­рів у вла­ді. Роз­по­ча­ти мо­жна з роз­го­ну так зва­ної по­да­тко­вої мі­лі­ції, яка, по­при її лі­кві­да­цію, і да­лі ко­шма­рить ма­лий і се­ре­дній бі­знес.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.