Де­нис КАЗАНСЬКИЙ:

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

— Мі­ністр Ар­сен Ава­ков про­сить над­зви­чай­ні пов­но­ва­же­н­ня для роз­го­ну бло­ка­ди ОРДЛО.

«Я звер­та­ю­ся до на­ро­дних де­пу­та­тів: ша­нов­ні ко­ле­ги, від­си­джу­ва­ти­ся вже тре­ба за­кін­чу­ва­ти, да­вай­те ухва­ли­мо за­кон, що ко­жен гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни ма­є­пра­во пе­ре­го­ро­джу­ва­ти за­лі­зни­чну ко­лію. Ви не хо­че­те та­ко­го за­ко­ну? Та­ко­го за­ко­ну не­ма­єі не бу­де. То­ді до­три­муй­мо­ся тих за­ко- нів, які є, і да­мо ті пов­но­ва­же­н­ня си­ло­вим ор­га­нам, щоб від­но­ви­ти тут си­ту­а­цію » , — ка­же Ава­ков.

Ду­же шко­да, що на­ве­сні 2014 ро­ку, ко­ли в До­не­цьку і Лу­ган­ську ще не бу­ло ро­сій­ських військ, а бу­ли мі­сце­ві нар­ко­ма­ни з бі­та­ми й обрі­за­ми на ба­ри­ка­дах із по­кри­шок і мо­тло­ху, мі­ністр Ава­ков не де­мон­стру­вав та­кої рі­шу­чо­сті.

Мо­жли­во, то­ді за­раз би не бу­ло жо­дних ОРДЛО і не бу­ло б жо­дної по­тре­би щось бло­ку­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.