Фа­хів­ці ін­же­нер­но-авіа­цій­ної слу­жби під­три­му­ють ви­ни­щу­ва­чі в бо­йо­вій го­тов­но­сті

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

На фа­хів­ців ін­же­нер­но­а­віа­цій­ної слу­жби бри­га­ди та­кти­чної авіа­ції По­ві­тря­но­го ко­ман­ду­ва­н­ня « Центр » По­ві­тря­них сил Зброй­них сил Укра­ї­ни, яка дис­ло­ку­є­ться в Мир­го­ро­ді, по­кла­де­но ви­ко­на­н­ня від­по­від­аль­них зав­дань із від­нов­ле­н­ня та під­три­ма­н­ня справ­но­сті авіа­цій­ної те­хні­ки до ма­кси­маль­но мо­жли­во­го рів­ня, утри­ма­н­ня її у ста­ні бо­йо­вої го­тов­но­сті та чи­ма­ло ін­шо­го, по­ві­дом­ляє Мі­н­обо­ро­ни.

До по­ча­тку льо­тної змі­ни — чо­ти­ри го­ди­ни, про­те вій­сько­ві ін­же­не­ри- авіа­то­ри вже пра­цю­ють на ае­ро­дро­мі. Ко­жен лі­так ре­тель­но пе­ре­ві­ря­є­ться всі­ма слу­жба­ми від­по­від­но до ре­гла­мен­ту та до­по­від­а­є­ться про го­тов­ність до ви­ко­на­н­ня зав­дань за при­зна­че­н­ням.

За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка ін­же­нер­но- авіа­цій­ної слу­жби бри­га­ди та­кти­чної авіа­ції пол­ков­ни­ка Єв­ге­на ІЛЬЮКА, фа­хо­вий рі­вень ін­же­нер­но­те­хні­чно­го скла­ду до­зво­ляє успі­шно ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня із під­три­ма­н­ня по­стій­ної бо­йо­вої го­тов­но­сті авіа­цій­ної те­хні­ки, не­за­ле­жно від по­ри ро- ку. Ко­жен лі­таль­ний апа­рат про­хо­дить че­рез ан­гар- ла­бо­ра­то­рію ре­гла­мен­тних ро­біт та ре­мон­ту.

« На да­ний час три­ва­ють ре­гла­мен­тні ро­бо­ти на лі­та­ку Су-27. Обла­дна­н­ня, що зні­ма­є­ться, де­мон­ту­є­ться з лі­та­ка для ви­ко­на­н­ня ре­гла­мен­тних, ді­а­гно­сти­чних та ре­мон­тних ро­біт. Не­знім­не уста­тку­ва­н­ня та обла­дна­н­ня пе­ре­ві­ря­є­ться і ді­а­гно­сту­є­ться без­по­се­ре­дньо на лі­та­ку в ан­га­рі. При цьо­му гру­пи ре­гла­мен­тних ро­біт ви­ко­ну­ють пов­ний пе­ре­лік ро­біт згі­дно з ре­гла­мен­том те­хні­чної екс­плу­а­та­ції», — по­яснив пол­ков­ник Єв­ген Ільюк.

За сло­ва­ми на­чаль­ни­ка ін­же­нер­но- авіа­цій­ної слу­жби бри­га­ди та­кти­чної авіа­ції, аби про­фе­сій­ний рі­вень осо­бо­во­го скла­ду за­ли­шав­ся на ви­со­ко­му рів­ні, в ан­га­рі-ла­бо­ра­то­рії си­сте­ма­ти­чно від­бу­ва­ю­ться на­вча­н­ня. Осо­бли­ва ува­га при­ді­ля­є­ться ви­ко­нан­ню най­більш скла­дних пе­ре­ві­ро­чних та ре­гу­лю­валь­них ро­біт, про­ве­ден­ню ці­льо­вих огля­дів, а та­кож окре­мих де­мон­та­жно­мон­та­жних ро­біт та ін­стру­мен­таль­них пе­ре­ві­рок.

ФОТО З САЙТА MIL.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.