Суд ви­рі­шив, що Ан­дрій Па­ру­бій має роз­по­ві­сти про спи­ски ко­а­лі­ції

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Під час чер­го­во­го за­сі­да­н­ня Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду мі­ста Ки­є­ва що­до роз­гля­ду спра­ви про опри­лю­дне­н­ня спи­сків ко­а­лі­ці­ан­тів суд за­до­воль­нив кло­по­та­н­ня по­зи­ва­ча Миколи То­мен­ка що­до за­лу­че­н­ня як від­по­від­а­ча го­ло­ву Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Ан­дрія Па­ру­бія, по­ві­дом­ля­є­сайт ridna.ua.

Та­ку ви­мо­гу по­зи­вач ар­гу­мен­ту­вав тим, що під час ми­ну­ло­го за­сі­да­н­ня пред­став­ник основ­но­го від­по­від­а­ча у спра­ві — Апа­ра­ту Вер­хов­ної Ра­ди — зайняв жорс­тку і не­при­ми­рен­ну по­зи­цію про те, що ні­ко­ли до Апа­ра­ту Вер­хов­ної Ра­ди з мо­мен­ту ді­яль­но­сті пар­ла­мен­ту VIII скли­ка­н­ня жо­дних до­ку­мен­тів про ді­яль­ність ко­а­лі­ції та спи­ски її чле­нів ( тоб­то ні по­пе­ре­дньо­го скла­ду, ні те­пе­рі­шньо­го скла­ду ко­а­лі­ції «Єв­ро­пей­ська кра­ї­на») не над­хо­ди­ло.

«Тож, зва­жа­ю­чи на пу­блі­чну за­яву го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрія Па­ру­бія, який під час бри­фін­гу 18.04.2016 р. ска­зав, що «за ти­ми до­ку­мен­та­ми, які ме­ні по­дав Апа­рат, на мо­мент на­шо­го го­ло­су­ва­н­ня (за змі­ну уря­ду. — Ред.) бу­ло 237 чле­нів ко­а­лі­ції. Але в зв’яз­ку з тим, що сім де­пу­та­тів скла­ли пов­но­ва­же­н­ня від­ра­зу пі­сля обра­н­ня до уря­ду, за­раз 230 чле­нів ко­а­лі­ції, і якщо у нас бу­де ви­мо­га, щоб на­зва­ти їх по­і­мен­но, я по­про­шу в Апа­ра­ту не­об­хі­дні до­ку­мен­ти, і я ці до­ку­мен­ти пу­блі­чно по­ка­жу» — для то­го щоб на­ре­шті з’ясу­ва­ти прав­ду про ко­а­лі­цію, яка ке­ру­є­Укра­ї­ною ще з 2014 ро­ку, не­об­хі­дно за­лу­чи­ти як від­по­від­а­ча в цій спра­ві Ан­дрія Па­ру­бія», — за­ува­жив М. То­мен­ко.

Суд ого­ло­сив пе­ре­р­ву, щоб озна­йо­ми­ти з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви від­по­від­а­ча А. Па­ру­бія. На­сту­пне за­сі­да­н­ня від­бу­де­ться 6 бе­ре­зня, о 15.00.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.