Де­нис Денищенко:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

В си­ту­а­ції з не­за­кон­ним пе­ре­мі­ще­н­ням ван­та­жів, яке від­бу­ва­є­ться на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня упро­довж трьох ро­ків, уже дав­но по­ра ро­зі­бра­ти­ся й від­пра­цю­ва­ти чі­тку дер­жав­ну стра­те­гію. Ме­ні, як гро­ма­дя­ни­ну Укра­ї­ни, не­зро­зумі­ло, чо­му олі­гар­хи мо­жуть ви­во­зи­ти ву­гі­л­ля і ме­тал з оку­по­ва­них те­ри­то­рій, а зви­чай­ні гро­ма­дя­ни не мо­жуть звід­ти ви­вез­ти своє май­но та обла­дна­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.