Во­ло­ди­мир Григоренко:

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Бло­ка­да — це пов­не бло­ку­ва­н­ня, щіль­не кіль­це, яке не пе­ред­ба­чає роз­ри­вів. На сьо­го­дні, хоч би як нам цьо­го хо­ті­ло­ся, бло­ка­ди не­має. Пе­ре­ко­на­ний, що не­об­хі­дно при­пи­ни­ти еко­но­мі­чні зв’яз­ки з те­ро­ри­сти­чни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми — на­йман­ця­ми оку­пан­та… Не бу­ває вій­ни без втрат — як люд­ських, так і ма­те­рі­аль­них

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.