Ко­ме­дія ма­сок

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ре­жи­сер Бо­г­дан Рев­ке­вич по­ста­вив мю­зикл за мо­ти­ва­ми п’ єси іта­лій­сько­го дра­ма­тур­га Кар­ла Голь­до­ні « Слу­га двом па­нам » , на­пи­са­ної 1749 р. у жан­рі ко­ме­дії дель ар­те (ко­ме­дія ма­сок). За­хо­пли­ву істо­рію про ви­на­хі­дли­во­го юна­ка, ко­трий спро­міг­ся вла­шту­ва­ти ща­стя сво­їм двом па­нам за по­над два з по­ло­ви­ною сто­лі­т­тя ста­ви­ли най­кра­щі, най­ві­до­мі­ші те­а­три сві­ту.

На­га­да­є­мо, зань­ків­ча­ни не впер­ше звер­та­ю­ться до цьо­го ма­те­рі­а­лу — до ре­пер­ту­а­ру те­атр брав цю ко­ме­дію 1933 ро­ку, під час за­по­різь­ко­го пе­рі­о­ду. Роль Труф­фаль­ді­но то­ді грав один із спів­за­снов­ни­ків те­а­тру, ле­ген­дар­ний Бо­рис Ро­ма­ни­цький.

Бо­г­дан Рев­ке­вич, для яко­го «Слу­га двом па­нам» — уже сьо­ма по­ста­нов­ка у Те­а­трі ім. М. Зань­ко­ве­цької, за­про­сив на цю роль (у двох скла­дах) Ва­си­ля Кор­жу­ка та На­за­рія Мо­сков­ця. Роз­по­від­ає, що « по­клав » око на п’ єсу Голь­до­ні ду­же дав­но. Зга­дав про пре­кра­сний те­ле­фільм «Туф­фаль­ді­но із Бер­га­мо » з уча­стю Ко­стян­ти­на Рай­кі­на та На­та­лії Гун­да­рє­вої. «Чу­до­вий сю­жет, ба­га­то по­зи­ти­ву, зве­ли­че­н­ня ко­ха­н­ня, зре­штою — жит­тє­ствер­дні мо­ти­ви й обра­зи... Оце все при­вер­ну­ло мою ува­гу, — го­во­рить ре­жи­сер. — А те, що ме­ні спо­до­ба­ло­ся най­біль­ше у п’ єсі Голь­до­ні, — га­сло «не ство­рюй­те со­бі зай­вих про­блем, по­ди­ві­ться на них під ін­шим ку­том » , як Труф­фаль­ді­но, і бу­де смі­шно...

Ав­тор пе­ре­но­сить по­дії у Ве­не­цію, де кар­на­вал... Крім то­го, вклю­ча­єу тра­ге­дій­ну осно­ву пер­со­на­жа, який про­сто хо­че... їсти!»

Та­кож, за­зна­ча­є­ре­жи­сер, на йо­го дум­ку, гля­да­че­ві по­трі­бно яко­мо­га біль­ше по­зи­ти­ву — в кон­текс­ті тих по­дій, які вже три ро­ки від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні.

Ро­бо­ти над ви­ста­вою роз­по­ча­ли­ся в ли­сто­па­ді. До­во­лі ба­га­то ча­су зайня­ло пе­ре­ро­бля­н­ня про­зо­во­го тво­ру Голь­до­ні вер­лі­бром, що, го­во­рить Рев­ке­вич, до­да­ло пра­ці акто­рам, але, на йо­го дум­ку, під­ня­ло твор­чу план­ку ви­ста­ви.

Спро­мо­гли­ся у те­а­трі й отри­ма­ти до­звіл ком­по­зи­то­ра Оле­ксан­дра Кол­ке­ра на ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го пар­ти­ту­ри, а зву­чав му­зи­чний су­про­від у « жи­во­му » ви­ко­нан­ні ор­ке­стру під ору­дою Бо­г­да­на Мо­чу­ра­да ( аран­жу­ва­н­ня — Бо­г­дан Се­гін).

Ху­до­жник — Ві­о­лет­та Ма­кар, хо­ре­о­граф — Оле­на Ба­ла­ян. Спе­ці­аль­но для «Труф­фаль­ді­но» акто­ри вчи­ли­ся фе­хту­ва­ти ( по­ста­нов­ка бо­їв — Оле­ксандр Ді­дик). Не­а­би­яке вра­же­н­ня на гля­да­ча справ­ля­ла й сві­тло­ва ані­ма­ція, яку тво­ри­ли Ді­а­на Кук та Юлія Оме­ля­нов­ська і яка ві­зу­аль­но ду­же зба­га­ти­ла ви­ста­ву.

Ба­га­то пра­ці ма­ли й зву­ко­ре­жи­се­ри, по­за­як до­во­ди­ло­ся ви­рів­ню­ва­ти звук, ко­ли акто­ри спів­а­ли і про­мов­ля­ли.

■ Пер­ші прем’ єр­ні ви­ста­ви від­бу­ли­ся з пе­ре­ан­шла­га­ми. На­сту­пний по­каз від­бу­де­ться 4 бе­ре­зня, але кви­тки роз­ку­пле­ні на всі ви­ста­ви в бе­ре­зні.

ФОТО ТАРАСА ВАЛЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.