Ко­му ви­гі­дний мо­ра­то­рій?

Пі­сля йо­го ска­су­ва­н­ня ре­сурс ко­жно­го укра­їн­сько­го вла­сни­ка зем­лі ста­но­ви­ти­ме $80 ти­сяч

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

55на­ро­дних де­пу­та­тів на­пра­ви­ли до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни по­да­н­ня про ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на про­даж зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня.

РИНОК, ЯКИМ КОМАНДУЄ ПОКУПЕЦЬ

Іні­ці­а­тор цьо­го звер­не­н­ня на­ро­дний де­пу­тат Оле­ксій МУШАК (БПП) вва­жає, що мо­ра­то­рій по­ру­шу­є­ба­зо­ві пра­ва і сво­бо­ди гро­ма­дян Укра­ї­ни. Він по­си­ла­є­ться на стат­ті 14 і 41 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, де йде­ться про пра­во вла­сно­сті на зем­лю і роз’яснює, що це пра­во га­ран­ту­є­три скла­до­вих — во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня і роз­по­ря­дже­н­ня. «І са­ме роз­по­ря­дже­н­ня за­бо­ро­не­не мо­ра­то­рі­єм», — на­го­ло­шує на­ро­дний де­пу­тат.

Він ствер­джує, що мо­ра­то­рій є ні­чим ін­шим, як ко­пі­єю де­кре­ту Ле­ні­на від 2017 ро­ку, в яко­му чі­тко за­зна­ча­ло­ся, що зем­ля не мо­же бу­ти при­ва­тною вла­сні­стю, не мо­же про­да­ва­ти­ся і ку­пу­ва­ти­ся. Мушак за­пи­тує, чо­му мо­ра­то­рій до­сі чин­ний, і від­по­від­ає: «Він ви­гі­дний як ма­ло­му, так і ве­ли­ко­му бі­зне­су, зокре­ма й де­яким дер­жав­ним чи­нов­ни­кам, з одні­єї про­стої при­чи­ни — як­би (в кра­ї­ні) був ринок зем­лі, ми б не ма­ли та­кої ма­со­вої ску­пів­лі зе­мель і так де­ше­во, як це єза­раз». «Ко­ли не­ма­є­справ­жньо­го рин­ку, то, по су­ті, він пе­ре­тво­рю­є­ться на ринок по­ку­пця і ді­є­за прин­ци­пом: я хо­чу ку­пи­ти — ти про­дає ш, — ка­же Мушак, — а не хо­чеш про­да­ти ме­ні — не про­да­си більш ні­ко­му». За мо­ра­то­рію, за­зна­ча­є­на­ро­дний де­пу­тат, бі­знес ма­є­де­ше­ву орен­ду зем­лі, во­на в де­ся­тки ра­зів мен­ша, ніж в Єв­ро­пі. На йо­го дум­ку, «де­ше­ва орен­да — це осно­ва укра­їн­сько­го аграр­но­го успі­ху», адже вро­жай­ність у кра­ї­ні мен­ша, ніж, на­при­клад, у Сло­вач­чи­ні.

КС ДУМАТИМЕ ПІВРОКУ

На­ро­дний де­пу­тат не ві­рить, що Ра­да ухва­лить якийсь спра­ве­дли­вий за­кон про обіг зем­лі, але спо­ді­ва­є­ться, що йо­го ініціатива ді­я­ти че­рез Кон­сти­ту­цій­ний суд бу­де успі­шною. «КС мо­же зня­ти мо­ра­то­рій, і ми отри­ма­є­мо най­еко­но­мі­чні­ший віль­ний ринок се­ред усіх мо­жли­вих ва­рі­ан­тів. Це мо­же ста­ти­ся че­рез півроку згі­дно з ре­гла­мен­том Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду», — про­гно­зу­є­він. У пер­ший мі­сяць пі­сля звер­не­н­ня КС ма­є­ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня про від­кри­т­тя су­до­чин­ства, упро­довж двох подаль­ших оби­ра­є­ться до­по­від­ач у су­ді і три мі­ся­ці роз­гля­да­є­ться спра­ва. «На осінь мо­же­мо ви­йти із зе­мель­ним рин­ком без жо­дних обме­жень», — обі­ця­є­Му­шак. На дум­ку при­бі­чни­ків ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію, во­но (ска­су­ва­н­ня) ге­не­ру­є­над­хо­дже­н­ня в обіг до $100 мі­льяр­дів до­да­тко­вої гро­шо­вої ма­си.

На­га­да­є­мо, ра­ні­ше він за­ре­є­стру­вав у пар­ла­мен­ті за­ко­но­про­ект «Про обіг зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня», який пе­ред­ба­ча­є­по­ета­пне від­кри­т­тя рин­ку зем­лі і ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію з 1 ли­пня 2017 ро­ку, а та­кож пев­ні обме­же­н­ня: мі­ні­маль­ний рі­вень ці­ни на зем­лю і ма­кси­маль­ну її кіль­кість в одно­го вла­сни­ка. Іно­зем­ці й осо­би без гро­ма­дян­ства, від­по­від­но до цьо­го про­е­кту, змо­жуть ку­пу­ва­ти зем­лю сіль­госп­при­зна­че­н­ня ли­ше пі­сля 2030 ро­ку. У Ме­мо­ран­ду­мі з МВФ пе­ред­ба­ча­ло­ся, що цей за­кон бу­де ухва­ле­но на­при­кін­ці гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку. Про­те укра­їн­ський пар­ла­мент у жов­тні 2016 ро­ку усьо­ме про­дов­жив чин­ність мо­ра­то­рію на про­даж зем­лі, за­про­ва­дже­но­го 2002 ро­ку, до 2018 ро­ку.

УРЯД РО­БИТЬ СТАВ­КУ НА ЗА­КОН... З ОБМЕЖЕННЯМИ

Пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Ма­ксим МАРТИНЮК пе­ред­ба­чає, що уряд, ще до то­го, як КС ви­не­се ухва­лу що­до мо­ра­то­рію, бу­де го­то­вий пре­зен­ту­ва­ти сво­єо­ста­то­чне ба­че­н­ня ва­рі­ан­тів ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію. На­ла­што­ва­ний він до­сить опти­мі­сти­чно, хо­ча не без іро­нії на­га­дує, що про­ти про­дов­же­н­ня мо­ра­то­рію го­ло­сує де­да­лі біль­ше на­ро­дних де­пу­та­тів. Ми­ну­ло­го ра­зу — три осо­би, а остан­ньо­го ра­зу — се­ме­ро. Але на­яв­ність до­сить швид­ко зі­бра­них 55 під­пи­сів під звер­не­н­ням до КС, на дум­ку чи­нов­ни­ка, свід­чить про те, що не все так по­га­но в на­шо­му пар­ла­мен­ті.

Він по­ле­мі­зу­єз одні­єю з по­лі­тсил, яка про­по­нує, аби зем­лю, яку сьо­го­дні ма­ють сім міль­йо­нів вла­сни­ків па­їв, ви­ку­пи­ла в них дер­жа­ва за рин­ко­вою ці­ною. «Але де взя­ти рин­ко­ву ці­ну, якщо не­ма­є­рин­ку, — ка­же за­сту­пник мі­ні­стра. — А для чо­го дер­жа­ва по­вин­на її ви­ку­по­ву­ва­ти, за які ко­шти й на­ві­що? Цьо­го ні­хто не знає». Він спо­ді­ва­є­ться на роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту в де­пу­тат­сько­му се­ре­до­ви­щі, але при цьо­му за­зна­чає, що де­пу­та­ти мо­жуть ні­чо­го й не ро­би­ти — за них у та­ко­му ра­зі, за йо­го сло­ва­ми, все зро­бить Кон­сти­ту­цій­ний суд.

ЦІННИЙ АКТИВ, ЯКО­ГО ПО­КИ ЩО НЕ­МАЄ

« Пи­та­н­ня мо­ра­то­рію — це най­біль­ша со­ці­аль­на не­спра­ве­дли­вість, що єв укра­їн­сько­му су­спіль­стві, — за­зна­чає спів­за­снов­ник і пар­тнер гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції EasyBusiness Да­ни­ло ПАСЬКО. — Сім міль­йо­нів гро­ма­дян, у пред­ків яких у 30-ті ро­ки за­бра­ли зем­лю, ні­би­то отри­ма­ли її на­зад у 90- ті ро­ки. Але за час дії мо­ра­то­рію вже по­мер­ли міль­йон вла­сни­ків зем­лі, так і не ско­ри­став­шись цим акти­вом. А як­би не бу­ло мо­ра­то­рію, їхній актив ко­шту­вав би де­ся­тки ти­сяч до­ла­рів».

Аби усу­ну­ти цю не­спра­ве­дли­вість, роз­по­від­а­є­Па­сько, ми на­ла­го­ди­ли про­цес по­да­чі по­зо­вів до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. « Будь- який вла­сник мо­же зай­ти на наш сайт, ви­ка­ча­ти від­по­від­ну фор­му. Да­лі ми до­по­мо­же­мо в по­дан­ні по­зо­ву і в йо­го су­про­во­ді до су­ду, — обі­ця­є­Па­сько. — Окрім то­го, ми ви­вчи­ли весь сві­то­вий до­свід зе­мель­них ре­форм і по­ба­чи­ли, що в жо­дній кра­ї­ні, всу­пе­реч стра­шил­кам, які у нас хо­дять, не ма­те­рі­а­лі­зу­вав­ся ри­зик ску­пів­лі зе­мель іно­зем­ця­ми. Не­ма­є­жо­дної кра­ї­ни, де час­тка іно­зем­них вла­сни­ків пе­ре­ви­щу­ва­ла б 10%».

За сло­ва­ми екс­пер­та, будь-яке обме­же­н­ня на во­ло­ді­н­ня зем­лею, чи то для іно­зем­ців, чи то за пло­щею в одні ру­ки, зни­жу­є­ці­ну. У 18 кра­ї­нах, де іно­зем­цям пов­ні­стю за­бо­ро­не­но во­ло­ді­ти і тор­гу­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ською зем­лею, се­ре­дня ці­на ге­кта­ра $3873. Там, де іно­зем­цям до­зво­ле­но час­тко­ве во­ло­ді­н­ня, ці­на ко­ли­ва­є­ться від $ 8 до $9 ти­сяч. А там, де вза­га­лі не­ма­є­та­ких обме­жень на ку­пів­лю зем­лі іно­зем­ця­ми чи яки­хось ін­ших, се­ре­дня ці­на за ге­ктар $19336. Як­би в нас ринок був пов­ні­стю від­кри­тим, то з огля­ду на те, що в на­ших вла­сни­ків зем­лі в се­ре­дньо­му по чо­ти­ри ге­кта­ри, що во­на ду­же ро­дю­ча, то­ді як у нас від­ста­ні до гли­бо­ко­во­дних пор­тів мен­ші, ніж у Єв­ро­пі, ре­сурс на­ших вла­сни­ків зем­лі ста­но­вив би $80 ти­сяч, пе­ре­ко­на­ний Пасько.

Він ка­же: «По­рів­няй­те: за­раз на­ші ба­бу­сі й ді­ду­сі отри­му­ють в се­ре­дньо­му за рік $ 80 за свою зда­ну в орен­ду зем­лю. Ви­хо­дить, що актив цих лю­дей, яко­го по­лі­ти­ки їх по­зба­ви­ли, ко­штує$80 ти­сяч, тоб­то він у ти­ся­чу ра­зів біль­ший, по­рів­ню­є­Па­сько.

Що й ка­за­ти, ці ар­гу­мен­ти вра­жа­ють. Про­те не всіх. Ось що ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» один з пе­ре­ко­на­них при­бі­чни­ків мо­ра­то­рію, екс-мі­ністр агро­по­лі­ти­ки, а ни­ні ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту аграр­ної по­лі­ти­ки Ігор ШВАЙКА. «Ті на­ро­дні де­пу­та­ти, які під­пи­са­ли це звер­не­н­ня до КС що­до ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію, єсправ­жні­ми ідіо­та­ми і на­віть зло­чин­ця­ми. Їхній вчи­нок спря­мо­ва­ний на те, аби зни­щи­ти всю укра­їн­ську дер­жа­ву, то­му що без се­ла й мі­сто не ви­жи­ве. Не ля­кай­те­ся мо­го не зов­сім пар­ла­мент­сько­го ви­слов­лю­ва­н­ня, я на ньо­му на­по­ля­гаю. Вар­то ще на­га­да­ти, що біль­шість тих, хто при­єд­нав­ся до ці­єї ви­ста­ви, ще зов­сім не­дав­но го­ло­су­ва­ли за мо­ра­то­рій. Що змі­ни­ло­ся від­то­ді? Хі­ба що у Вер­хов­ній Ра­ді те­пер не­ма­є­ко­а­лі­ції і пар­ла­мент згі­дно із за­ко­ном слід пе­ре­оби­ра­ти. Він за­раз на­віть гір­ший, ніж був за Яну­ко­ви­ча, ко­ли там ді­я­ла ко­а­лі­ція ре­гіо­на­лів і ко­му­ні­стів. Ми, укра­їн­ські на­ціо­на­лі­сти, вре­шті- решт при­йде­мо до вла­ди і су­ди­ти­ме­мо тих, хто по­зба­вив укра­їн­ців їхньої зем­лі чи мав на­мір це зро­би­ти».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.