Тер­мі­но­во від­пра­цю­ва­ти чи сві­до­мо за­тя­гну­ти

Уряд на­ма­га­є­ться не­д­опу­сти­ти рі­ше­н­ня су­ду що­до не­спра­ве­дли­во­сті та­ри­фів на газ

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни ввів у дію (указ №47) рі­ше­н­ня Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни «Про не­від­кла­дні за­хо­ди з ней­тра­лі­за­ції за­гроз енер­ге­ти­чній без­пе­ці Укра­ї­ни та по­си­ле­н­ня за­хи­сту кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри». У цьо­му до­ку­мен­ті Ка­бмі­ну ра­зом з На­ціо­наль­ною ко­мі­сі­єю, що здій­сню­є­ре­гу­лю­ва­н­ня енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), зокре­ма до­ру­че­но тер­мі­но­во ви­вчи­ти об’єктив­ність, еко­но­мі­чну та со­ці­аль­ну до­ціль­ність вста­нов­ле­них та­ри­фів на енер­го­но­сії, еле­ктро­енер­гію та жи­тло­во- ко­му­наль­ні по­слу­ги. Ка­бмін і НКРЕКП зо­бов’яза­ні тер­мі­но­во від­пра­цю­ва­ти мо­жли­ві за­хо­ди з вдо­ско­на­ле­н­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті у цій сфе­рі при­ро­дних мо­но­по­лій та управ­лі­н­ня суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, кор­по­ра­тив­ні пра­ва яких на­ле­жать дер­жа­ві. А та­кож про­ін­фор­му­ва­ти на­се­ле­н­ня про на­слід­ки ці­єї ро­бо­ти.

Крім то­го, уря­ду до­ру­че­но роз­ро­би­ти і за­без­пе­чи­ти ре­а­лі­за­цію про­гра­ми бу­дів­ни­цтва но­вих енер­го­бло­ків і ре­кон­стру­кції ді­ю­чих енер­го­бло­ків те­пло­вих еле­ктро­стан­цій і те­пло­еле­ктро­цен­тра­лей, на яких ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ву­гі­л­ля ан­тра­ци­то­вої гру­пи, щоб зро­би­ти мо­жли­вим ви­ко­ри­ста­н­ня ни­ми ву­гі­л­ля га­зо­вої гру­пи ві­тчи­зня­но­го ви­до­бу­тку.

Тим ча­сом гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Та­ри­фна мо­бі­лі­за­ція» про­дов­жу­єо­скар­жу­ва­ти в су­ді ці­ну на газ для на­се­ле­н­ня та те­пло­ко­мун­енер­го, що бу­ла вста­нов­ле­на по­ста­но­вою КМУ №315. 22 лю­то­го, як по­ві­до­мив «Дню» один з іні­ці­а­то­рів «Та­ри­фної мо­бі­лі­за­ції», ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пу­блі­чний ау­дит» Ма­ксим ГОЛЬДАРБ, від­бу­ло­ся чер­го­ве за­сі­да­н­ня, на яко­му Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд за­до­воль­нив кло­по­та­н­ня Ка­бмі­ну про про­ве­де­н­ня су­до­во-еко­но­мі­чної екс­пер­ти­зи «еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ної» ці­ни на газ.

У «та­ри­фній мо­бі­лі­за­ції» та «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті» вва­жа­ють, що Ка­бмін та­ким чи­ном сві­до­мо за­тя­гу­є­ро­з­гляд спра­ви, яка, по су­ті, єа­на­ло­гі­єю ви­ще­зга­да­но­го до­ру­че­н­ня СНБО уря­до­ві. І це вже да­ле­ко не пер­ша спро­ба за­тя­гну­ти роз­гляд спра­ви по су­ті... Гольдарб впев­не­ний, що вла­да впер­то слі­ду­є­та­ко­му сце­на­рію по­ве­дін­ки у су­ді. «По-пер­ше, ця екс­пер­ти­за до­зво­лить від­кла­сти на не­ви­зна­че­ний строк прийня­т­тя оста­то­чно­го рі­ше­н­ня в цій спра­ві, — вка­зу­є­акти­віст. — По-дру­ге, са­ме зав­да­н­ням Ка­бмі­ну бу­ло до­ве­сти су­ду еко­но­мі­чну об­ґрун­то­ва­ність вста­нов­ле­ної ним у кві­тні 2016 ро­ку ці­ни на газ. За ві­сім мі­ся­ців їм цьо­го не вда­ло­ся, і во­ни ви­рі­ши­ли ви­гра­ти час, пе­ре­клав­ши пе­ре­вір­ку ці­ни на екс­пер­тів».

При цьо­му Гольдарб на­го­ло­шує, що за­лу­че­ні до екс­пер­ти під­по­ряд­ко­ву­ю­ться Мі­ні­стер­ству юсти­ції, яке під­по­ряд­ко­ву­є­ться від­по­від­а­чу у цій спра­ві — Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. «Ви­хо­дить, за­мкну­те — по­ро­чне ко­ло», — го­во­рить спе­ці­а­ліст. Він та­кож звер­та­є­ува­гу на те, що в кві­тні 2017 ро­ку за­вер­шу­є­ться дія оскар­жу­ва­ної по­ста­но­ви №315. Швид­ше за все, на йо­го дум­ку, уряд ухва­лить но­ву по­ста­но­ву з но­вою ці­ною на газ, що за­ве­де су­до­вий про­цес на но­ве ко­ло. Ек­сперт від­зна­чає, що вла­да вже за­раз при­вча­є­лю­дей до дум­ки, що та­ри­фи не зни­жу­ва­ти­му­ться, а й на­да­лі під­ви­щу­ва­ти­му­ться. Чи ви­пад­ко­во один з топ-ме­не­дже­рів «На­фто­га­зу» не­що­дав­но про­гно­зу­вав мо­жли­вість під­ви­ще­н­ня га­зо­вих та­ри­фів з 1 кві­тня ще на 40%?

У «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті» на­га­ду­ють, що йо­го фа­хів­ця­ми про­ве­де­но низ­ку до­слі­джень що­до еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ної ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня. Їхні ви­снов­ки свід­чать, що укра­їн­ські спо­жи­ва­чі ма­ють спла­чу­ва­ти за газ ма­кси­мум 3262 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів га­зу. При­чо­му, до ці­єї ці­ни вже за­кла­де­но як усі ви­тра­ти га­зо­до­бу­ва­ча, так і до­ста­тній до­хід від ді­яль­но­сті. Тоб­то, на дум­ку ау­ди­то­рів, та­ка ці­на за­без­пе­чу­є­при­стой­ний рі­вень рен­та­бель­но­сті і не за­ва­дить пла­нам «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на­ро­щу­ва­ти ви­до­бу­ток ві­тчи­зня­но­го па­ли­ва.

На­ра­зі «Та­ри­фна мо­бі­лі­за­ція» та­кож оскар­жу­єу су­до­во­му по­ряд­ку та­ри­фи на те­пло­ву енер­гію в 15-ти мі­стах Укра­ї­ни (Ки­є­ві, Він­ни­ці, Дні­прі, Жи­то­ми­рі, Оде­сі, Хар­ко­ві, За­по­ріж­жі, Чер­ні­го­ві, Хмель­ни­цько­му, Су­мах, Хер­со­ні, Ми­ко­ла­є­ві, Чер­ка­сах, Льво­ві та Ма­рі­у­по­лі), оскіль­ки во­ни за­твер­дже­ні на осно­ві не­за­кон­но за­ви­ще­ної ці­ни на газ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.