Во­гонь, во­да і Шу­ляв­ський міст

Які ви­снов­ки тре­ба зро­би­ти з ава­рії на по­ту­жній транс­порт­ній розв’яз­ці у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

ВИННІ МАФИ?

Сто­ли­чна вла­да отри­ма­ла ви­снов­ки екс­пер­ти­зи від на­у­ко­во­ви­ро­бни­чо­го під­при­єм­ства «Мо­сто­вий центр» і Дер­жав­но­го до­ро­жньо­го на­у­ко­во-до­слі­дно­го ін­сти­ту­ту. «Екс­пер­ти­за вста­но­ви­ла, що з ме­тою уни­кне­н­ня ава­рій­них си­ту­а­цій і подаль­шої тим­ча­со­вої екс­плу­а­та­ції спо­ру­ди не­об­хі­дно тер­мі­но­ве ви­ко­на­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів. Зокре­ма, обме­жи­ти га­ба­рит про­їзної ча­сти­ни з обох бо­ків спо­ру­ди на 0,7 ме­тра з ви­ко­ри­ста­н­ням лег­ких кон­струк цій, ви ко ну ва ти що ден ні огля­ди кон­стру­кції тро­ту­ар­них кон­со­лей на пре­дмет по­яви трі­щин, кре­нів і на­хи­лів, обме­жи­ти рух пі­шо­хо­дів і транс­пор­ту під спо­ру­дою в про­го­нах», — про­ци­ту­вав Ві­та­лій Кли­чко ре­зуль­та­ти екс­пер­ти­зи.

Ді­ста­ло­ся МАФам, з яки­ми за­пе­кло бо­ре­ться ни­ні­шня вла­да. Чин­ни­ком, що впли­нув на обвал, на­зи­ва­ють по­же­жі на тор­гі­вель­них май­дан­чи­ках під мо­стом у 2006-му та 2007-му ро­ках. Тож Кли­чко до­ру­чив пе­ре­ві­ри­ти всі МАФи бі­ля об’єктів транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри і при­бра­ти не­за­кон­ні спо­ру­ди. «Усі МАФи в Ки­є­ві, вста­нов­ле­ні під мо­ста­ми, під об’єкта­ми транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри, у під­зем­них пе­ре­хо­дах ма­ють бу­ти де­мон­то­ва­ні. Во­ни не суть по тен цій ну за гро - зу», — на­во­дять сло­ва сто­ли­чно­го ме­ра на сай­ті КМДА.

Між ін­шим, цьо­го ро­ку вла­да пла ну ва ла ре мон ту ва ти Шу - ляв­ський шля­хо­про­від, стан яко­го у 2015-му де­пар­та­мент мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри КМДА ви­зна­чав як пе­ре­д­ава­рій­ний. «І ми зро­би­мо це, — обі­цяє Ві­та­лій Кли­чко. — Та­кож за­пла­но­ва­ний ка пі таль ний ре монт По віт ро - флот­сько­го шля­хо­про­во­ду і до­ро­ги на про­спе­кті».

ПРОБЛЕМА НЕ УНІКАЛЬНА

Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко, ди­ре­ктор ана­лі­ти­чно-до­слі­дни­цько­го цен­тру «Ін­сти­тут мі­ста», зго­ден, що основ­ною при­чи­ною ава­рії є по­же­жа кіль­ка­рі­чної дав­ни­ни, яка зна­чно по­шко­ди­ла стру­кту­ру мо­сту. «Ме­тал при на­грі­ван­ні роз­ши­рю­є­ться тро­хи біль­ше, ніж бе­тон, у ре­зуль­та­ті від­бу­ва­є­ться вну­трі­шнє на­пру­же­н­ня. Якщо ту­ди по­тім ще по­тра­пляє во­да, це змен­шує мі­цність мо­сту і збіль­шує руй­ну­ва­н­ня, — по­яснює ек­сперт. — Ко­ли від­бу­ла­ся по­же­жа, то­ді­шня вла­да зна­йшла тим­ча­со­ве рі­ше­н­ня. По­ста­ви­ли під­пор­ки, стой­ки, які мо­ні­то­ри­ли і під­кру­чу­ва­ли вру­чну. Це ви­гля­да­ло до­во­лі смі­шно».

За сло­ва­ми Гри­го­рія Мель­ни­чу ка, спів ко ор ди на то ра Ра ди з ур­ба­ні­сти­ки Ки­є­ва, по­же­жа ли­ше за гос т ри ла си ту а цію з до во - лі зно ше ним мос том. « Бе тон ні кон ст рук ції ма ють пев ний тер - мін без печ ної е кс плу а та ції . Якщо по ди ви ти ся на мос ти, які не го­рі­ли, і там мо­жна по­ба­чи­ти від ша ру ван ня бе то ну, по шкод - же­н­ня ар­ма­ту­ри. У цьо­му не­має ні чо го над зви чай но го — прос то тре­ба ро­зу­мі­ти, що ці кон­стру­кції че­рез пев­ний час тре­ба ре­мон­ту ва ти або з а мі ню ва ти. Шу - лявсь кий шля хоп ро від є од ним з най ста рі ших. Ні чо го див но - го, що він у та ко му ста ні, — ко - мен­тує ур­ба­ніст. — Та­ка проблема не уні каль на, у США з нею стик ну ли ся кіль ка де ся ти літь то му, ко ли по ча ли стрім ко ста - рі­ша­ти розв’яз­ки і мо­сти, збу­до­ва ні до вій ни » .

«ВАР­ТО СПРОЩУВАТИ ІНФРАСТУКТУРУ»

Ре­кон­стру­кція Шу­ляв­сько­го шля­хо­про­во­ду по­тре­бує ве­ли­кої ро­бо­ти, і не тіль­ки те­хні­чної. «Для ре­кон­стру­кції тре­ба роз­ро­би­ти об’їзні шля­хи, а для цьо­го — ви­віль­ни­ти пев­ні те­ри­то­рії, щоб рух від­бу­вав­ся хо­ча б час­тко­во. Це скла­дна за­да­ча, — за­зна­чає Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко. — І, зві­сно, йде ша­ле­ний спро­тив вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок нав­ко­ло мо­сту, вла­сни­ків зем­лі на ко­ли­шньо­му за­во­ді «Біль­шо­вик», МАФів. Ве­ли­кі гро­ші там кру­тя­ться і ти­снуть на ухва­ле­н­ня рі­шень».

Стан ін­ших сто­ли­чних мо­стів, на дум­ку ди­ре­кто­ра «Ін­сти­ту­ту мі­ста», більш-менш за­до­віль­ний. «Якщо вча­сно про­во­ди­ти про­фі­ла­кти­ку, не пу­ска­ти во­ло­гу у ті­ло мо­сту, во­ни мо­жуть сто­я­ти сто­лі­т­тя­ми. Це­мент з ча­сом ли­ше по­си­лює свою мі­цність, якщо не­має втру­ча­н­ня во­ди», — ка­же Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко.

«Тре­ба бу­ду­ва­ти но­ву розв’яз­ку, а по ки — під си ли ти іс ну ю чі кон ст рук ції, — пе ре ко на ний Гри­го­рій Мель­ни­чук. — На ча­сти ні про льо тів є до дат ко ві під - пор ки, а у міс ці об ва лу їх не - має— ло гіч но бу ло б їх вста но - ви­ти. Адже бу­дів­ни­цтво по­чне­ться не зав т ра, пев ний час міст екс плу а ту ва ти меть ся » .

Та­кож Гри­го­рій Мель­ни­чук на­го­ло­шує, що вар­то спрощувати і нф ра струк ту ру в ці ло му. « Тре ба ди ви ти ся, що зі ста рих об’ єк тів ре аль но по тріб но, а без чо­го мо­жна обі­йти­ся, бо іна­кше жо­дних ко­штів не ви­ста­чить все ре мон ту ва ти, — за ува жує ур ба - ніст. — На прик лад, у ве ли кої кіль кос ті під зем них пе ре хо дів, збу до ва них у 1960- ті ро ки, те - чуть сте лі, є трі щи ни в пе ре - крит тях, десь вже роз си па лась ар­ма­ту­ра — як на буль­ва­рі Шев­чен­ка. Див­но ви­гля­дає ідея по­бу­ду ва ти 160 розв’ язок, яка міс - тить ся у ді ючо му Ген пла ні. За пев ний час їх всі до ве деть ся пе - ре­бу­до­ву­ва­ти. Тре­ба спрощувати ін­фра­стру­кту­ру: десь об­хо­ди­ти­ся без розв’язок, а де є сві­тло­фо­ри — без під зем них пе ре хо дів, або бу ду ва ти над зем ні. Інак ше ко­шти йти­муть ли­ше на ре­мон­ти, не бу де роз вит ку, умов но, від бу деть ся інф ра струк тур ний ко лапс » .

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.