За що Ва­силь­ко­ву – «двій­ка»

Гро­ма­да очі­кує обі­ця­но­го від­нов­ле­н­ня зруй­но­ва­ної шко­ли, але чи­нов­ни­ки роз­во­дять ру­ка­ми: гро­шей на це не­ма ні у мі­ста, ні у дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Від ча­су, ко­ли в за­галь­но­осві­тній шко­лі І — ІІІ сту­пе­нів №6 у Ва­силь­ко­ві Ки­їв­ської обла­сті обва­ли­ла­ся сті­на, ми­ну­ло п’ять мі­ся­ців. Це ста­ло­ся в жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку під час уро­ків. Що змі­ни­ло­ся від­то­ді? Пі­сля ін­ци­ден­ту уря­дов­ці зро­би­ли низ­ку ва­жли­вих за­яв. Так, мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко за­зна­чав, що про­тя­гом двох ти­жнів спе­ці­аль­но утво­ре­на ко­мі­сія з’ясує при­чи­ну обва­лу. Вер­сій бу­ло кіль­ка: три­ва­лі до­щі, що мо­гли під­ми­ти фун­да­мент шко­ли, і близь­ке роз­та­шу­ва­н­ня ка­на­лі­за­цій­них шля­хів. Гро­ма­да Ва­силь­ко­ва ма­ла свою дум­ку — не­до­бро­со­ві­сна під­го­тов­ка за­кла­ду до на­вчаль­но­го ро­ку.

По-дру­ге, Ка­бмін іні­ці­ю­вав пе­ре­вір­ку всіх ава­рій­них шкіл Укра­ї­ни, а для від­нов­ле­н­ня шко­ли №6 у Ва­силь­ко­ві Ген­на­дій Зуб­ко обі­цяв ви­ді­ли­ти ко­шти з уря­до­во­го ре­зерв­но­го фон­ду. «День» ро­зі­слав за­пи­ти до Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ, Ки­їв­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції та Ва­силь­ків­ської мі­ської ра­ди, щоб ді­зна­ти­ся, яка при­чи­на обва­лу, скіль­ки ко­штів на від­нов­ле­н­ня за­кла­ду ви­ді­ле­но з уря­до­во­го ре­зер­ву та які ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки ава­рій­них на­вчаль­них за­кла­дів. На­ра­зі від­по­відь отри­ма­ли ли­ше від мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди.

ПРО­ЕКТ Є, А ГРО­ШЕЙ КАТМА

Від діл осві ти Ва силь ків­ської мі­ськра­ди по­яснив, що за ре­зуль­та­та­ми ви­снов­ків держ­під­при­єм­ства «На­у­ко­во-до­слі­дний ін­сти­тут бу­ді­вель­них кон­стру­кцій» основ­на ча­сти­на зруй­но­ва­ної шко­ли за­ра­хо­ва­на до че­твер­тої ка­те­го­рії об’єктів і ви­зна­на ава­рій­ною, тоб­то ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся да­лі для на­вча­н­ня ді­тей не мо­же. Екс­пер­ти цьо­го Цен­тру та­кож з’ясу­ва­ли, що при бу­дів­ни­цтві шко­ли допу­сти­ли сут­тє­ві не­до­лі­ки — ймо­вір­но, че­рез це з ча­сом сті­ни по­ча­ли трі­ска­ти­ся. До ре­чі, за­клад то­рік від­зна­чив ні ма­ло ні ба­га­то — 50 ро­ків.

Із огля­ду на це, шко­лу тре­ба де­мон­ту­ва­ти. Ви­го­тов­ле­н­ня прое­кт­но­ко­што­ри­сної до­ку­мен­та­ції на де­мон­таж і бу­дів­ни­цтво го­то­ва про­фі­нан­су­ва­ти мі­сце­ва вла­да Ва­силь­ко­ва. Уже на­віть зна­ють, якою хо­чуть ба­чи­ти но­ву шко­лу, — за осно­ву пла­ну­ють взя­ти про­ект у Бо­ри­спіль­ської мі­ської ра­ди, та­кий на­вчаль­ний за­клад змо­же прийня­ти близь­ко ти­ся­чі учнів.

А от са­ме бу­дів­ни­цтво мі­ськра­да не оси­лить, бо на це зна­до­би­ться близь­ко 150 міль­йо­нів гри­вень. Тож ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ва­силь­ків­ської мі­ськра­ди по­про­сив гро­шей в уря­ду, на­ді­слав­ши ли­ста го­ло­ві Ки­їв­ської ОДА з про­ха­н­ням кло­по­та­ти пе­ред Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів, щоб пе­ред­ба­чив ко­шти в дер­жав­но­му бю­дже­ті на 2017 рік для про­е­кту­ва­н­ня та бу­дів­ни­цтва шко­ли. Ана­ло­гі­чний лист отри­мав прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Гройсман. Однак у цьо­го­рі­чно­му бю­дже­ті та­кої стат­ті ви­трат не­має, так са­мо від­су­тні роз­по­ря­дже­н­ня чи на­ка­зи про ви­ді­ле­н­ня гро­шей на від­нов­ле­н­ня шко­ли з ре­зерв­но­го уря­до­во­го фон­ду.

ВТЕЧА ВІД ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НО­СТІ

Сло­ва чи­нов­ни­ків ви­яви­ли­ся по­ро­жні­ми обі­цян­ка­ми. Як мо­жна го­во­ри­ти про змі­ни в си­сте­мі осві­ти, ко­ли ні­хто не не­се від­по­від­аль­но­сті ані за руй­на­цію шкіль­них стін, ані за їхнє від­нов­ле­н­ня, ані за якість на­вчаль­но­го про­це­су? Адже учнів шко­ли №6 «роз­ки­да­ли» по ін­ших на­вчаль­них за­кла­дах Ва­силь­ко­ва ли­ше до кін­ця ро­ку, обі­ця­ю­чи від­но­ви­ти зруй­нов­ну бу­дів­лю. За­раз ба­тькам у ме­рії роз­по­від­а­ють, що, оскіль­ки ста­ра шко­ла бу­де де­мон­то­ва­на, вже цьо­го ро­ку мі­сто по­чне бу­ду­ва­ти но­вий на­вчаль­ний за­клад. Чо­мусь у від­по­віді «Дню» чи­нов­ни­ки та­ких за­яв не ро­би­ли, по­ясню­ю­чи, що для цьо­го про­сто не­має ко­штів.

Член ба­тьків­сько­го ко­мі­те­ту одно­го з кла­сів зруй­но­ва­ної шко­ли Оль­га Єщен­ко роз­по­ві­ла, що від мі­ських чи­нов­ни­ків чу­ють обі­цян­ку, що ко­шти та­ки ви­ді­лять з ре­зерв­но­го фон­ду уря­ду, бу­цім­то для Ва­силь­ко­ва «за­мо­ро­зи­ли» пев­ну су­му, на яку не­має ін­ших пре­тен­ден­тів.

«Під час зу­стрі­чі з ме­ром Ва­силь­ко­ва Во­ло­ди­ми­ром Са­ба­да­шем на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку ми по­чу­ли, що 2017-го ді­ти теж на­вча­ти­му­ться так, як і за­раз, по рі­зних на­вчаль­них за­кла­дах мі­ста. Й ін­шо­го ви­бо­ру, по су­ті, у нас не­має. Хо­ча мій син ду­же су­мує за шко­лою, ча­сто про­сить по­їха­ти і гля­ну­ти на неї, — роз­по­від­ає Оль­га. — За­га­лом нам важ­ко отри­му­ва­ти будь-яку ін­фор­ма­цію про шко­лу. Вже скіль­ки ча­су че­каю на від­по­відь, як ру­ха­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом її руй­ну­ва­н­ня... Мі­ський го­ло­ва обі­цяв, що йо­го за­кри­ють ще ми­ну­ло­го мі­ся­ця. А слід­чий за­пев­нив, що за­кри­ва­ти спра­ву по шко­лі ні­хто не зби­ра­є­ться, бо ще три­ва­ють екс­пер­ти­зи».

ГРОМАДО — ДІЙ!

Го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­чка ро­сту: осві­та і на­у­ка» Сві­тла­на Бла­го­дє­тє­лє­ва-Вовк ра­дить гро­ма­ді Ва­силь­ко­ва ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му са­мо­туж­ки, іна­кше ре­зуль­та­ту не бу­де. «Не­об­хі­дна дія гро­ма­ди. По­пер­ше, тре­ба ру­ха­ти від­кри­те кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, акти­ві­сти ма­ють що­ти­жня хо­ди­ти до від­по­від­них ор­га­нів і ці­ка­ви­тись, на яко­му ета­пі пе­ре­бу­ває роз­гляд спра­ви, — по­яснює Сві­тла­на Бла­го­дє­тє­лє­ва-Вовк. — Вар­то та­кож на­пи­са­ти за­пи­ти до мі­ськра­ди, то­му са­мо­му Ген­на­дію Зуб­ку, ді­зна­ва­ти­ся, ко­ли ре­мон­ту­ва­ти­муть шко­лу. Отри­мав­ши від­по­віді, мо­жна звер­та­ти­ся з ни­ми до Адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду що­до без­ді­яль­но­сті вла­ди. Це теж спо­сіб ти­ску».

Да­лі, на дум­ку екс­пер­та, мо­жна ор­га­ні­зо­ву­ва­ти акції пря­мої дії. «На­при­клад, бі­ля ті­єї ж роз­ва­ле­ної шко­ли чи бі­ля ор­га­нів вла­ди про­ве­сти пі­ке­ти, щоб при­вер­ну­ти ува­гу жур­на­лі­стів і гро­мад­сько­сті до про­бле­ми, — про­дов­жує Сві­тла­на Бла­го­дє­тє­лє­ва­Вовк. — Мо­жна про­ве­сти у Ки­є­ві кіль­ка кру­глих сто­лів що­до ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи шкіл, від­по­від­аль­но­сті за їхнє утри­ма­н­ня, щоб на­пра­цю­ва­ти ре­ко­мен­да­ції від гро­мад­сько­сті, по­да­ти їх на роз­гляд Ка­бмі­ну та Вер­хов­ної Ра­ди і про­бу­ва­ти ви­рі­шу­ва­ти про­бле­му си­стем­но. Вар­то ді­я­ти в рі­зних аспе­ктах, мо­жли­во, шу­ка­ти в то­му са­мо­му Ва­силь­ко­ві аль­тер­на­тив­не при­мі­ще­н­ня та ви­ма­га­ти ор­га­ні­зу­ва­ти тут на­вча­н­ня. У вся­ко­му ра­зі цей ево­лю­цій­ний про­цес ру­ху гро­ма­ди при­ве­де до яко­гось ре­зуль­та­ту і зво­ро­тно­го зв’яз­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.