«До нас зна­хо­дять під­хід»

Як про­ба­ція ро­бить укра­їн­ську кри­мі­наль­ну юсти­цію більш дру­жньою до ди­ти­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА

Стри­жнем про­ба­цій­ної про­гра­ми є ре­є­стра­ція, якою ра­ні­ше за­йма­ли­ся кри­мі­наль­но- ви­ко­нав­чі ін­спе­кції. Про­те тут во­на по­єд­ну­є­ться з оці­ню­ва­н­ням по­тен­ці­а­лу лю­ди­ни та на­да­н­ням їй ква­лі­фі­ко­ва­них по­слуг. Най­то­чні­ше по­рів­ня­н­ня — з при­йо­мом у лі­ка­ря, де спо­ча­тку про­во­дять ді­а­гно­сти­ку за­галь­но­го ста­ну, а по­тім скла­да­ють ін­ди­ві­ду­аль­ний план за­хо­дів.

Лю­ди­на, у якої кон­флікт із за­ко­ном, має під­трим­ку про­ба­цій­них служб на рі­зних ета­пах від­бу­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня. Під час до­су­до­вої про­ба­ції на обви­ну­ва­чу­ва­но­го скла­да­ють до­по­відь із со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чною ха­ра­кте­ри­сти­кою та про­гно­зом що­до ре­ци­ди­ву зло­чи­ну чи ви­прав­ле­н­ня по­ве­дін­ки. Цю ін­фор­ма­цію суд­ді ви­ко­ри­сто­ву­ють, ко­ли ви­зна­ча­ють мі­ру по­ка­ра­н­ня. Пе­ре­ва­гою ме­то­ду є те, що лю­ди­на мо­же до­по­ма­га­ти пра­ців­ни­ко­ві про­ба­ції у скла­дан­ні до­по­віді.

На­гля­до­ва про­ба­ція пе­ред­ба­чає ро­бо­ту з лю­дьми, які отри­ма­ли по­ка­ра­н­ня без по­збав­ле­н­ня во­лі, а пе­ні­тен­ці­ар­на — під­го­тов­ку лю­ди­ни, яка від­бу­ває по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді обме­же­н­ня або по­збав­ле­н­ня во­лі, до ви­хо­ду на во­лю та ре­со­ці­а­лі­за­ції. Та­кий під­хід до­зво­ляє пра­во­по­ру­шни­кам збе­рі­га­ти кон­такт із су­спіль­ством і про­ду­ктив­но про­во­ди­ти час, на який їх по­зба­ви­ли во­лі.

ДИТЯЧА ВЕРСІЯ

По­ді­бні про­гра­ми осо­бли­во ва­жли­ві для не­пов­но­лі­тніх, які ско­ї­ли пра­во­по­ру­ше­н­ня. У цен­трах про­ба­ції під­лі­тки 14 — 18 ро­ків, яких за­су­ди­ли до умов­но­го по­ка­ра­н­ня або гро­мад­ських ро­біт, отри­му­ють мо­ти­ва­цію до змін у жит­ті та по­лі­пше­н­ня від­но­син з ото­чу­ю­чи­ми. Пра­ців­ни­ки цен­трів за­охо­чу­ють клі­єн­тів са­мо­стій­но і ви­ва­же­но при­йма­ти ва­жли­ві рі­ше­н­ня, зокре­ма що­до за­вер­ше­н­ня на­вча­н­ня та ви­бо­ру про­фе­сії.

Юве­наль­на про­ба­ція роз­ви­ва­є­ться в Укра­ї­ні шість ро­ків. За осно­ву взя­ли ка­над­ську мо­дель цен­трів від­ві­ду­ва­н­ня. Там­те­шній уряд і ком­па­нія Agriteam Canada до­по­ма­га­ють укра­їн­ській ко­ман­ді і зна­н­ня­ми, й фі­нан­со­во.

По­сол Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук роз­по­від­ає, що йо­го дер­жа­ва ра­зом із Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю, США та скан­ди­нав­ськи­ми кра­ї­на­ми бу­ла піо­не­ром у цій га­лу­зі. Там про­ба­цій­на си­сте­ма діє близь­ко 25 ро­ків. Суд­ді та пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни зро­зумі­ли, що пра­ця з мо­лод­дю ви­ма­гає ін­шо­го під­хо­ду. І він справ­ді ви­явив­ся ефе­ктив­ним: кіль­кість зло­чи­нів зни­зи­ла­ся, по­тре­ба в ко­ло­ні­ях змен­ши­ла­ся, а лю­дям ста­ло на­ба­га­то про­сті­ше змі­ни­ти по­ве­дін­ку й від­най­ти вла­сну ні­шу в су­спіль­стві.

У на­шій дер­жа­ві пер­ші цен­три юве­наль­ної про­ба­ції з’яви­ли­ся в Ме­лі­то­по­лі та За­по­ріж­жі. На­сту­пні від­кри­ли­ся в Іва­но-Фран­ків­ську, Ма­рі­у­по­лі, Льво­ві та Оде­сі. Те­пер та­ка уста­но­ва за­пра­цю­ва­ла й у Ки­є­ві.

ПРО­СТО І БЕЗ ПОСПІХУ

Ре­є­стра­ція про­во­ди­ться на ре­це­пції. Звід­ти під­лі­тків пе­ре­на­прав­ля­ють до ін­ших фа­хів­ців і на за­ня­т­тя. Гру­по­ві за­ня­т­тя, зу­стрі­чі з ба­тька­ми та ін­ши­ми го­стя­ми від­бу­ва­ю­ться в тре­нін­го­вій кім­на­ті. Є ку­хня та їдаль­ня, де ді­ти мо­жуть по­їсти та по­спіл­ку­ва­ти­ся один з одним чи, на­при­клад, з ін­спе­кто­ром. Для бе­сід із пси­хо­ло­гом ви­ді­ле­но окре­му кім­на­ту. У цен­трі є комп’юте­ри та до­ступ до ін­тер­не­ту. Під­лі­тки мо­жуть не тіль­ки при­хо­ди­ти на кон­суль­та­ції і тре­нін­ги, а й про­во­ди­ти тут віль­ний час.

На­чаль­ник Шев­чен­ків­сько­го ра­йон­но­го се­кто­ру з пи­тань про­ба­ції Ан­на Кло­чко­ва — одна з фа­хів­ців, за­про­ше­них для про­ве­де­н­ня тре­нін­гів у но­во­му цен­трі. Во­на опи­сує зміст про­грам, за яки­ми тут пра­цю­ють із не­пов­но­лі­тні­ми. Їх три — «Управ­лі­н­ня гні­вом» для хло­пців, «Вчи­мо­ся ке­ру­ва­ти емо­ці­я­ми» для дів­чат і «Ви­бір до змін» для всіх клі­єн­тів. Про­тя­гом кіль­кох за­нять (від чо­ти­рьох до во­сьми) під­лі­тки вча­ться роз­пі­зна­ва­ти вла­сні емо­ції та при­чи­ни їхньо­го ви­ни­кне­н­ня, кон­тро­лю­ва­ти гнів, за­по­бі­га­ти про­я­вам агре­сії, до­ла­ти жит­тє­ві тру­дно­щі та при­йма­ти ви­ва­же­ні рі­ше­н­ня. 90-хви­лин­ний тре­нінг вклю­чає в се­бе дис­ку­сії, гру­по­ві впра­ви та ігри за одною з під­тем кур­су. Та­кож уча­сни­ки про­гра­ми пра­цю­ють зі спе­ці­аль­ним зо­ши­том — скла­до­вою ме­то­ди­чно­го ком­пле­кту, роз­ро­бле­но­го осві­тя­на­ми спе­ці­аль­но для та­ких цен­трів.

«На ми­ну­лих за­ня­т­тях ми ви­зна­ча­ли свої силь­ні та слаб­кі сто­ро­ни, а та­кож роз­би­ра­ли про­цес управ­лі­н­ня вла­сним жи­т­тям, по­рів­ню­ю­чи йо­го з ке­ру­ва­н­ням ав­то­мо­бі­лем», — роз­по­від­ає Ан­на, вка­зу­ю­чи на один із пла­ка­тів. На сті­нах тре­нін­го­вої кім­на­ти та­ких кіль­ка. По­руч з «ав­то­мо­біль­ним» ви­сить пла­кат зі схе­ма­ми про по­тре­би, ба­жа­н­ня та шля­хи їхньо­го за­до­во­ле­н­ня. Окре­мо ви­пи­са­ні пра­ви­ла вза­є­мо­дії про­тя­гом за­ня­т­тя.

«З ци­ми під­лі­тка­ми не по­трі­бно спіл­ку­ва­ти­ся мо­вою тер­мі­нів, — пе­ре­ко­на­на тре­нер. — За­ня­т­тя не має пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на ле­кцію за під­ру­чни­ком і з фі­ло­соф­ськи­ми від­сту­па­ми. По­я­сню­ва­ти тре­ба про­сто, а ма­те­рі­ал ви­кла­да­ти по­сту­по­во».

«ЦЕ НЕ ІГРИ У ДИТСАДКУ»

Ки­ри­ло, один із уча­сни­ків тре­нін­гу, роз­по­від­ає, що в гру­пі за­йма­є­ться до де­ся­ти під­лі­тків. За­ня­т­тя тіль­ки по­ча­ли­ся, тож їхні уча­сни­ки ще не всти­гли здру­жи­ти­ся, про­те під час тре­нін­гів ба­га­то спіл­ку­ю­ться, бо є про що по­го­во­ри­ти. Хло­пець від­зна­чає і ро­бо­ту пер­со­на­лу цен­тру. «Во­ни зна­хо­дять до нас під­хід, до­бре став­ля­ться, не на­ка­зу­ють, що ро­би­ти чи не ро­би­ти, — за­ува­жує він. — Це не ігри у ди­тя­чо­му сад­ку, це ве­ли­ка під­трим­ка для нас. Те­бе хва­лять, якщо ти ви­сло­вив свою дум­ку, а не за­крив­ся у со­бі та схо­вав­ся у ку­тку».

Ва­жли­во, щоб під­лі­тка під­три­му­ва­ло йо­го зви­чне ото­че­н­ня. Ки­ри­ло ка­же, що близь­кі лю­ди не за­су­джу­ють йо­го за про­сту­пок, нав­па­ки — всі­ля­ко під­три­му­ва­ли під час роз­гля­ду спра­ви в су­ді й під­ба­дьо­рю­ють за­раз. Про­те не ко­жен під­лі­ток опи­ня­є­ться в спри­я­тли­вих умо­вах. Тож пра­ців­ни­ки цен­трів про­ба­ції до­по­ма­га­ють ди­ти­ні змен­ши­ти не­га­тив­ний вплив і тиск ото­чу­ю­чих.

Ще одним зна­чу­щим фа­кто­ром є хо­бі та ін­те­ре­си під­лі­тка. Ки­ри­ло­ві, на­при­клад, по­до­ба­є­ться роз­би­ра­ти­ся, як вла­што­ва­ні комп’юте­ри та смар­тфо­ни. Ві­до­мою у про­ба­цій­ній стру­кту­рі є істо­рія Ар­ту­ра із За­по­ріж­жя, який за­ці­ка­вив­ся кі­не­ма­то­гра­фом і вре­шті отри­мав приз за свою ко­ро­тко­ме­траж­ку на одно­му з між­на­ро­дних фе­сти­ва­лів. Та­кі ре­чі лег­ко мо­жуть ста­ти по­штов­хом до ро­бо­ти над со­бою та подаль­шо­го роз­ви­тку.

Мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко роз­по­вів, що йо­го ві­дом­ство пла­нує до 2019 ро­ку від­кри­ти ще ві­сім цен­трів юве­наль­ної про­ба­ції. Спо­ча­тку ця ме­ре­жа роз­ви­ва­ти­ме­ться в обла­сних цен­трах, а пі­зні­ше пе­ре­йде і на ра­йон­ний рі­вень, щоб у пер­спе­кти­ві охо­пи­ти всіх не­пов­но­лі­тніх, які цьо­го по­тре­бу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.