Мін­ний «лі­кнеп»

В Укра­ї­ні пред­ста­ви­ли фільм «Ді­ти Дон­ба­су» про по­во­дже­н­ня з ви­бу­хів­кою

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Оцін­ки екс­пер­тів свід­чать, що вій­на на Дон­ба­сі за­че­пи­ла жи­т­тя близь­ко 600 ти­сяч ді­тей — тих, хто про­жи­ває на лі­нії кон­флі­кту та на не­під­кон­троль­ній укра­їн­ській вла­ді те­ри­то­рії. Та­кож, за да­ни­ми Ди­тя­чо­го фон­ду ООН ( ЮНІСЕФ), 200 ти­сяч ді­тей по­тре­бу­ють пси­хо­ло­гі­чної під­трим­ки (і ра­зом з ни­ми — їхні ба­тьки). Ді­ти зви­ка­ють до вій­ни: до існу­ва­н­ня в екс­тре­маль­них умо­вах і ри­зи­ку жи­т­тям. При цьо­му по­тре­би в осві­ті та роз­ви­тку від­хо­дять на за­дній план: так, за да­ни­ми між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, ко­жна че­твер­та ди­ти­на, яка про­жи­ває у га­ря­чій то­чці, не хо­дить до шко­ли.

■ За спри­я­н­ня між­на­ро­дних до­но­рів кіль­ка ро­ків то­му в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях по­ча­ли про­во­ди­ти ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію для до­ро­слих та ді­тей що­до то­го, як по­во­ди­ти­ся з ви­бу­хо­не­без­пе­чни­ми ма­те­рі­а­ла­ми. Пи­та­н­ня осо­би­стої без­пе­ки акту­аль­не й для звіль­не­них те­ри­то­рій, адже там ще зна­хо­дять не­ро­зір­ва­ні мі­ни та сна­ря­ди. За да­ни­ми пі­ро­те­хні­чно­го під­роз­ді­лу Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій у До­не­цькій обла­сті, 2016 ро­ку во­ни зне­шко­ди­ли май­же 205 ти­сяч ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів.

■ У при­фрон­то­вій зо­ні ді­тям у ди­тсад­ках і шко­лах про­во­дять ле­кції про те, як по­во­ди­ти­ся з не­зна­йо­ми­ми пре­дме­та­ми. Нав­ча­ють, як роз­рі­зня­ти ви­ди мін, по­ясню­ють, що ко­ли ба­чиш пре­дмет, схо­жий на мі­ну, тре­ба одра­зу по­кли­ка­ти до­ро­слих, і — основ­не — у жо­дно­му ра­зі не бра­ти йо­го до рук.

■ Не­дав­но за під­трим­ки Швей­цар­сько­го фон­ду з про­ти­мін­ної ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні ство­ри­ли фільм « Ді­ти Дон­ба­су» — про те, як до ді­тей на схо­ді до­но­сять цю ін­фор­ма­цію.

■ « Усі ді­ти, які жи­вуть у зо­ні зброй­но­го кон­флі­кту, до­во­лі обі­зна­ні з тим, що та­ке ви­бу­хів­ка, як во­на ви­гля­дає, з пра­ви­ла­ми по­во­дже­н­ня у лі­сі, бі­ля рі­чки, в по­лі, на узбіч­чях. Ко­ли пи­та­єш ді­тей у са­до­чку, що є не­без­пе­чно­го в лі­сі, во­ни від­по­від­а­ють, що це — роз­тяж­ки, бом­би та гра­на­ти. А вже по­тім — му­хо­мо­ри та вов­ки. І у філь­мі ми роз­по­від­а­є­мо про ді­тей, які вже че­твер­тий рік про­жи­ва­ють в умо­вах не­без­пе­ки», — ка­же Оле­на РОЗВАДОВСЬКА, во­лон­тер, ге­ро­ї­ня філь­му, уча­сни­ця про­грам Швей­цар­сько­го фон­ду з про­ти­мін­ної ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні.

■ Ав­то­ри вва­жа­ють, що фільм не­об­хі­дно де­мон­стру­ва­ти і гро­ма­дя­нам, які про­жи­ва­ють на мир­ній те­ри­то­рії, зокре­ма пе­ре­се­лен­цям та їхнім ді­тям, адже во­ни не­рід­ко пе­ре­ти­на­ють лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня.

■ « На­вча­н­ня мін­ній без­пе­ці вхо­дить до основ про­ти­мін­ної ді­яль­но­сті. Пра­ви­ла тут ви­ко­ну­ють ви­клю­чно ва­жли­ву роль. До­три­ма­є­шся їх — збе­ре­жеш жи­т­тя та здо­ров’я. Ва­жли­во до­но­си­ти до ді­тей, на­віть до най­мен­ших, та­кі про­сті на­ка­зи чи по­си­ли, як «стій», « ві­ді­йди » , « по­клич ба­тьків » . Ді­ти ма­ють зро­зу­мі­ти, що у цій спра­ві во­ни не по­вин­ні ке­ру­ва­ти­ся ін­те­ре­сом до пре­дме­ту чи емо­ці­я­ми», — акцен­тує ке­рів­ник про­грам Швей­цар­сько­го фон­ду з про­ти­мін­ної ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні Майкл БАРРІ.

■ За сло­ва­ми ре­жи­се­ра філь­му Тараса ТО­МЕН­КА, цим філь­мом ав­то­ри хо­чуть ще раз на­га­да­ти су­спіль­ству, що ді­тей на схо­ді тре­ба ря­ту­ва­ти. «Ко­ли чи не що­дня ми чу­є­мо про по­ра­не­н­ня та втра­ти укра­їн­ських бій­ців на фрон­ті, ми до цьо­го зви­ка­є­мо. І втра­ча­є­ться від­чу­т­тя го­стро­ти — що це на­ша бі­да, тра­ге­дія, яка не за­кін­чу­є­ться. Не­без­пе­ка у то­му, що со­ці­аль­ні на­слід­ки вій­ни нам не ві­до­мі, але ми ма­ти­ме­мо з ни­ми спра­ву», — по­яснює Та­рас То­мен­ко.

■ Ав­то­ри філь­му не впев­не­ні, що укра­їн­ські те­ле­ка­на­ли по­го­дя­ться йо­го про­де­мон­стру­ва­ти, і пла­ну­ють ви­кла­сти стрі­чку у за­галь­ний до­ступ в ін­тер­не­ті. Та­кож екс­пер­ти вва­жа­ють, що « у вій­ни не­має меж » — за ме­жі зо­ни про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції ви­во­зи­ться ве­ли­ка кіль­кість ви­бу­хо­не­без­пе­чних пре­дме­тів. Тож ді­тям і до­ро­слим з мир­них ре­гіо­нів теж тре­ба зна­ти, як ви­гля­дає ви­бу­хів­ка і як з нею по­во­ди­тись.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.