«Не очі, а ко­смос!»

У Ки­є­ві три­ває ви­став­ка на під­трим­ку фо­то­гра­фа Еду­ар­да Ки­слин­сько­го

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Два ти­гри, при­по­ро­ше­ні сні­гом, пиль­но вдив­ля­ю­ться вам в очі. Мо­жна пі­ді­йти впри­тул, ви­вчи­ти по­гляд тем­них очей, що кон­тра­сту­ють з бі­лою шер­стю нав­ко­ло них — це ціл­ком без­пе­чно, адже йде­ться про сві­тли­ну та­ла­но­ви­то­го фо­то­гра­фа Еду­ар­да Ки­слин­сько­го.

За­раз у ки­їв­сько­му Цен­трі су­ча­сно­го ми­сте­цтва М17 три­ває ви­став­ка йо­го ро­біт, іні­ці­йо­ва­на На­ціо­наль­ною спіл­кою фо­то­ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Ви­став­ка на­зи­ва­є­ться «ОЧІ в ОЧІ», на кіль­кох де­ся­тках знім­ків — сво­го ро­ду порт­ре­ти тва­рин, як зви­чних нам ми­шок і жа­бок, так і ек­зо­ти­чних сло­нів, пан­тер, ле­вів. Для ви­став­ки є кіль­ка при­во­дів. По-пер­ше, 27 лю­то­го Еду­ар­ду ви­пов­ни­ло­ся 50 ро­ків. По-дру­ге, за­раз фо­то­гра­фтяж­ко хво­ріє і бла­го­дій­ною ви­став­кою дру­зі хо­чуть йо­го під­три­ма­ти — впо­до­ба­ну ро­бо­ту мо­жна при­дба­ти, ко­шти пі­дуть на лі­ку­ва­н­ня.

У Еду­ар­да Ки­слин­сько­го ці­ка­ва біо­гра­фія, він жив у рі­зних кра­ї­нах, ча­сто по­руч або про­сто се­ред лі­су. Еду­ард на­ро­див­ся у До­не­цьку, де за­кін­чив шко­лу і по­чав за­йма­ти­ся фо­то­гра­фі­єю. Як роз­по­від­а­ють у НСФХУ, там і по­чав, пра­кти­чно у ві­сім ро­ків, зні­ма­ти при­ро­ду. Пі­сля шко­ли всту­пив до ліс­госп-те­хні­ку­му в Туль­ській обла­сті. Там і ви­рі­шив сер­йо­зні­ше зайня­ти­ся фо­то­гра­фі­єю. Зні­мав пта­хів, ство­рив фо­то­аль­бом про ко­мах. По­тім пра­цю­вав май­стром лі­су у Ко­стро­мі і про­дов­жу­вав зні­ма­ти при­ро­ду. Від­слу­жив в ар­мії у Ні­меч­чи­ні, а пі­сля за­кін­че­н­ня вій­сько­вої слу­жби по­вер­тав­ся до­до­му че­рез За­хі­дну Укра­ї­ну, за­їхав до дру­га в Тер­но­піль і там зу­стрів свою май­бу­тню дру­жи­ну. Так і жи­ве у Тер­но­по­лі май­же трид­цять ро­ків.

Фо­то­гра­фмає кіль­ка де­ся­тків на­го­род рі­зних між­на­ро­дних кон­кур­сів. Так, йо­го зні­мок «Май­стер ка­ра­те» з жаб­кою у хи­мер­но­му стриб­ку на по­ча­тку 2010-х ро­ків по­сів при­зо­ві мі­сця на кон­кур­сах в Укра­ї­ні, Ро­сії, Ні­меч­чи­ні, Фін­лян­дії, США, Ве­ли­ко­бри­та­нії. А зні­мок « Ку­па­н­ня ло­ся » 2011-го отри­мав брон­зо­ву ме­даль са­ло­ну China International Exhibition of Photography у Ки­таї.

«Пев­но, Едик є одним з кра­щих фо­то­гра­фів при­ро­ди у сві­ті, — вва­жає Ми­ко­ла Іва­щен­ко, то­ва­риш Еду­ар­да, член прав­лі­н­ня На­ціо­наль­ної спіл­ки фо­то­ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. — На ви­став­ці ми пред­ста­ви­ли йо­го най­ві­до­мі­ші ро­бо­ти, що зайня­ли чи­ма­ло при­зо­вих місць. Їх сю­же­ти вкла­да­ю­ться в ідею «очі в очі»: ми ди­ви­мо­ся на тва­рин і ба­чи­мо їх по­гляд. Де­таль­ність тут вра­жає. Одна жін­ка на ви­став­ці ска­за­ла: «Не очі, а ці­лий ко­смос!».

За­га­лом Еду­ард зні­мав в Укра­ї­ні, Ро­сії, Шрі-Лан­ці, кра­ї­нах Афри­ки. Най­біль­ше фо­то­гра­фій у ньо­го — са­ме з рі­дних місць, на­при­клад, ві­до­ма се­рія з жаб­ка­ми. «Ко­жну віль­ну хви­ли­ну він йшов до лі­су і — зні­ма­ти, зні­ма­ти, зні­ма­ти, — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Іва­щен­ко. — У ньо­го є ба­га­то порт­ре­тів тва­рин, які мо­жна на­зва­ти ху­до­жні­ми фото. Та­кож Еду­ард зні­мав тва­рин у ру­сі, що ду­же важ­ко. На­при­клад, на фото, яко­му при­су­ди­ли тре­тє мі­сце на кон­кур­сі у Ки­таї, лось весь у бриз­ках. А на цій ви­став­ці є зні­мок ло­ся, ко­ли він якраз ски­нув ро­ги, — це рід­кі­сний мо­мент».

Біль­ше ро­ку Еду­ард бо­ре­ться з он­ко­ло­гі­єю. За сло­ва­ми Миколи Іва­щен­ка, фо­то­граф со­ром’язли­вий, то­му дов­го не роз­по­від­ав про свою бі­ду. Але ко­ли ситуація ста­ла кри­ти­чною, звер­нув­ся до дру­зів за до­по­мо­гою. Спіл­ка фо­то­ху­до­жни­ків зі­бра­ла і пе­ре­да­ла йо­му пев­ні ко­шти, а те­пер ор­га­ні­зу­ва­ла ви­став­ку. Лю­ди ку­пу­ють сві­тли­ни, хтось про­сто пе­ре­ка­зує гро­ші на бан­ків­ський ра­ху­нок. «Ду­же ба­га­то лю­дей до­по­ма­га­ють Еду­ар­ду», — за­ува­жує Ми­ко­ла Іва­щен­ко.

Ви­став­ка «ОЧІ в ОЧІ» три­ва­ти­ме в М17 до 15 бе­ре­зня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.