ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1445 — на­ро­див­ся Сан­дро Бот­ті­чел­лі, ви­да­тний іта­лій­ський жи­во­пи­сець до­би Ві­дро­дже­н­ня («Ве­сна», «Ви­гнан­ка»). По­мер 1510 р. 1555 — Но­стра­да­мус ( Мі­шель де Нотр-Дам, 1503 —1566) опу­блі­ку­вав свою зна­ме­ни­ту «Кни­гу про­роцтв», зго­дом на­зва­ну «Цен­ту­рі­я­ми». 1780 — Пен­силь­ва­нія ста­ла пер­шим а ме­рик ан с ь - ким шта­том, де бу­ло за­бо­ро­не­не раб­ство. 1872 — рі­ше­н­ням Кон­гре­су США в Єл­ло­усто­у­ні утво­ре­но пер­ший у сві­ті На­ціо­наль­ний парк. 1881 — гру­пою на­ро­до­воль­ців уби­то ро­сій­сько­го ім­пе­ра­то­ра Оле­ксан­дра ІІ. Це був дев’ятий із се­рії за­ма­хів на ца­ря. 1947 — по­чав свою ді­яль­ність Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд. 1947 р. 1954 — США про­ве­ли на ти­хо­оке­ан­сько­му ато­лі Бі­кі­ні ви­про­бу­ва­н­ня во­дне­вої бом­би. 1995 — у Мо­скві вби­то ві­до­мо­го те­ле­жур­на­лі­ста Вла­ди­сла­ва Лі­стьє­ва. 1998 — на­бу­ла чин­но­сті Уго­да про пар­тнер­ство і спів­пра­цю між Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом і Укра­ї­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.