Ві­зит со­лі­дар­но­сті

Ве­ли­ко­бри­та­нія і Поль­ща за­про­по­ну­ва­ли Ки­є­ву но­вий фор­мат пе­ре­го­во­рів що­до вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Рі­ше­н­ня за Ки­є­вом...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра два мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії та Поль­щі Бо­рис Джон­сон і Ві­тольд Ва­щи­ков­ські здій­сни­ли спіль­ний ві­зит до Ки­є­ва і про­ве­ли пе­ре­го­во­ри з ви­щим ке­рів­ни­цтвом на­шої дер­жа­ви.

« Здій­сню­є­мо спіль­ний ві­зит з мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Поль­щі, щоб про­де­мон­стру­ва­ти Укра­ї­ні, що ми на 100% під­три­му­є­мо її у бо­роть­бі про­ти ро­сій­ської агре­сії » . Так про­ко­мен­ту­вав у Twitter ме­ту ці­єї по­їзд­ки гла­ва бри­тан­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства Бо­ріс Джон­сон, який вдру­ге пе­ре­бу­ває у на­шій кра­ї­ні. Окрім то­го, він до­дав, що Ве­ли­ко­бри­та­ні­я­збе­рі­гає свою при­хиль­ність за­хи­сту су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни. « Ми твер­до пе­ре­ко­на­ні, що ане­ксі­я­Ро­сі­єю Кри­му є не­за­кон­ною, і за­кли­ка­є­мо Ро­сію по­вер­ну­ти йо­го » , — на­го­ло­сив Джон­сон.

Під час пе­ре­бу­ва­н­ня­Джон­сон встиг про­ре­кла­му­ва­ти бри­тан­ську те­хні­ку. Він зокре­ма, про­ка­тав­ся­на тра­кто­рі бри­тан­ської фір­ми JCB, яка має пред­став­ни­цтво в Укра­ї­ні. «Бри­тан­ська фір­ма JCBmachines, — на­пи­сав Джон­сон у Twitter, ви­ко­нує ве­ли­ку ро­бо­ту в Укра­ї­ні де­мон­стру­ю­чи бри­тан­ський до­свід та екс­пер­ти­зу. Я хо­чу, щоб тор­го­вель­ні зв’яз­ки Бри­та­нії та Укра­ї­ни ста­ви­ли ще мі­цні­ши­ми».

Тре­ба на­га­да­ти, що не­що­дав­но «День» опу­блі­ку­вав ма­те­рі­ал «Чим при­ва­блює укра­їн­ців Ве­ли­ко­бри­та­нія?» (https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/chympryvablyuye-ukrayinciv-velykobrytaniya), в яко­му на­ма­га­ли­ся­ро­зі­бра­ти­ся , що об’єд­нує на­ші кра­ї­ни і чим для­Укра­ї­ни мо­жуть бу­ти ко­ри­сни­ми від­но­си­ни з Ту­ман­ним Аль­біо­ном. І одна з го­лов­них при­чин є те, що Бри­та­ні­я­по­за ЄС бу­де ще біль­ше під­три­му­ва­ти на­шу кра­ї­ну.

Зі сво­го бо­ку го­ло­ва поль­сько­го МЗС Ві­тольд Ва­щи­ков­ські ска­зав, що Поль­ща і Ве­ли­ко­бри­та­ні­яз по­ча­тку Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті під­три­ма­ли Укра­ї­ну на про­єв­ро­пей­сько­му шля­ху. «Я ду­же ра­дий, що ра­зом з мі­ні­стром Бо­ри­сом Джон­со­ном ми змо­же­мо під­твер­ди­ти на­шу при­хиль­ність єв­ро­пей­сько­му ви­бо­ру Укра­ї­ни, її су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, — під­кре­слив він.

У ма­те­рі­а­лі «Про не­по­діль­ну сво­бо­ду або Яку Поль­щу ми лю­би­мо?» (https://day.kyiv.ua/uk/article/denplanety/pro-nepodilnu-svobodu). «День» від­зна­чав, що поль­ське га­сло «За на­шу і ва­шу сво­бо­ду», не втра­ти­ло акту­аль­но­сті і від­так є спо­ді­ва­н­ня, що оби­дві кра­ї­ни бу­дуть орі­єн­ту­ва­тись у від­но­си­нах на май­бу­тнє, а спро­би де­яких по­лі­ти­чних сил у Поль­щі по­вер­ну­ти не­дав­ню істо­рію в по­лі­ти­ку за­ли­ша­тьсяв ми­ну­ло­му.

«МИ ПО­ВИН­НІ ЗАЛУЧАТИ БРИТАНІЮ І ПОЛЬ­ЩУ ДО КОЛА ПЕРЕГОВІРНИКІВ «НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ» Во­ло­ди­мир ХАНДОГIЙ, пре­зи­дент Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ська асо­ці­а­ція зов­ні­шньої по­лі­ти­ки», екс-по­сол у Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ки­їв:

— Цим ві­зи­том обох мі­ні­стрів про­де­мон­стро­ва­но під­трим­ку Укра­ї­ни як на­ши­ми най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми Поль­щею, так і більш від­да­ле­ною, але не менш ав­то­ри­те­тною Бри­та­ні­єю.

До­бре, що нас під­три­му­ють бри­тан­ці, які са­мі ви­хо­дять з Єв­ро­со­ю­зу, але ра­зом з тим сти­му­лю­ють Укра­ї­ну до подаль­шої єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції. По­ки що во­ни пе­ре­бу­ва­ють у скла­ді ЄС і ве­дуть по­зи­тив­ну що­до нас по­лі­ти­ку і це те пле­че, на яке ми мо­же­мо опер­тись у рі­зних си­ту­а­ці­ях у Єв­ро­со­ю­зі.

Тре­ба за­ува­жи­ти, що Поль­ща і Ве­ли­ка Бри­та­нія не є без­по­се­ре­дні­ми уча­сни­ка­ми « нормандського формату » , хо­ча Вар­ша­ва не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ла про ба­жа­н­няі го­тов­ність до­лу­чи­тись більш кон­кре­тно до пе­ре­го­рів що­до вре­гу­лю­ва­н­ня­на схо­ді Укра­ї­ни. А Бри­та­ні­я­зі сво­го бо­ку є під­пи­сан­том Бу­да­пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му і за ви­зна­че­н­ням по­вин­на бу­ла б актив­но бра­ти участь у цих пе­ре­го­во­рах. Що­прав­да, мо­жна ска­за­ти, що во­на біль­ше десь за ку­лі­са­ми пе­ре­бу­ває. А це не пра­виль­но. Ми по­вин­ні залучати Ве­ли­ку Британію і Поль­щу до кола переговірників. Адже в прин­ци­пі пи­та­н­ня­роз­ши­ре­н­ня формату сто­їть на по­ряд­ку ден­но­му з огля­ду на «про­бу­ксов­ку» Мін­сько­го про­це­су, якщо не ска­за­ти глу­хо­го ку­та. Ціл­ком мо­жли­во цей ві­зит і пе­ре­го­во­ри двох мі­ні­стрів у Ки­є­ві пов’ яза­ні з цим пи­та­н­ням, зокре­ма є зон­да­жем то­го, як нам ру­ха­тись да­лі у цьо­му пи­тан­ні.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.