Лі­нас ЛІНКЯВІЧЮС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

Ми по­вин­ні про­дов­жу­ва­ти під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну й чи­ни­ти тиск на Ро­сію. Бо це не кон­флікт в Укра­ї­ні, до ре­чі, ча­сом ми чу­є­мо са­ме та­кий тер­мін. Але я зав­жди на­ма­га­юсь ви­пра­ви­ти: це агре­сія ззов­ні, це не вну­трі­шній кон­флікт, не гро­ма­дян­ська вій­на. І ми дій­сно по­вин­ні ви­ко­ну­ва­ти свою ро­бо­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.