Но­вий екс­пе­ри­мент гур­ту «Да­ха­Бра­ха»

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Із 8 до 10 бе­ре­зня «Мав­ку. Лі­со­ву пі­сню» пред­став­лять на єв­ро­пей­сько­му ко­про­да­кшен-фо­ру­мі та пі­тчин­гу Cartoon Movie

На­га­да­є­мо, гурт «Да­ха­Бра­ха» пра­цює над му­зи­кою пов­но­ме­тра­жно­го ані­ма­цій­но­го філь­му «Мав­ка. Лі­со­ва пі­сня», а ни­ні до­лу­чив­ся до ство­ре­н­ня го­лов­ної му­зи­чної те­ми філь­му — ме­ло­дії для­со­піл­ки го­лов­но­го ге­роя Лу­ка­ша, та­кож за­пи­сав са­унд­трек для­пер­шо­го ти­зе­ра ані­ма­цій­но­го філь­му, по­ві­дом­ляє Film.UA.

«Да­ха­Бра­ха» — гурт, ві­до­мий смі­ли­ви­ми екс­пе­ри­мен­та­ми з фоль­клор­ною му­зи­кою.

— Про­ект здав­ся­нам ду­же близь­ким до то­го, чим ми са­мі за­йма­є­мось: адже бе­ре­ться­хре­сто­ма­тій- ний, су­то укра­їн­ський ма­те­рі­ал — п’єса Ле­сі Укра­їн­ки про Мав­ку — й да­лі ро­би­тьсяз ним екс­пе­ри­мент, який пе­ре­тво­рює цей ма­те­рі­ал на більш акту­аль­ний для­су­ча­сно­го жи­т­тя. Це нам близь­ко — адже ми, так са­мо, бе­ре­мо ста­ро­вин­ні пра­дав­ні пі­сні й екс­пе­ри­мен­ту­є­мо з ни­ми, — роз­по­від­ає му­зи­кант гур­ту Мар­ко ГАЛАНЕВИЧ.

Пар­тію на со­піл­ці для­про­від­ної му­зи­чної те­ми го­лов­но­го ге­ро­я­Лу­ка­ша ви­ко­нав зна­ний укра­їн­ський муль­ти­ін­стру­мен­та­ліст Ма­ксим Бе- ре­жняк, який во­ло­діє те­хні­кою гри на більш ніж 50 ін­стру­мен­тах (!), се­ред яких є і ек­зо­ти­чні — гу­цуль­ські на­ро­дні ду­хо­ві.

Прем’єра пер­шо­го ти­зе­ру ані­ма­цій­но­го філь­му «Мав­ка. Лі­со­ва пі­сня » від­бу­ла­ся на кі­но­рин­ку European Film Market, у рам­ках Бер­лін­сько­го о кі­но­фе­сти­ва­лю, а 8—10 бе­ре­зня­бу­де пред­став­ле­но на єв­ро­пей­сько­му ко­про­да­кшен-фо­ру­мі та пі­тчин­гу Cartoon Movie. Пов­ні­стю про­ект за­пла­но­ва­но пре­зен­ту­ва­ти на по­ча­тку 2019 ро­ку.

ФОТО З САЙТА MAVKA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.