«Всі так зви­кли до вій­ни, що це ля­кає»

При­зер фо­то­кон­кур­сів «Дня» Єв­ген Ма­ло­лє­тка — про мі­сію ре­пор­те­ра на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Те­пер де­пу­та­ти Він­ни­цької мі­ськра­ди під час ро­бо­ти спо­гля­да­ти­муть «Зо­ря­не не­бо над на­ми і мо­раль­ний за­кон усе­ре­ди­ні нас» — сві­тли­ну Єв­ге­на Ма­ло­лє­тки, яка отри­ма­ла Приз При­зів «Зо­ло­тий День» на на­шо­му фо­то­кон­кур­сі то­рік. Го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на по­да­ру­ва­ла цю ро­бо­ту мі­сько­му го­ло­ві Він­ни­ці Сер­гію Мор­гу­но­ву під час не­дав­ньо­го ві­зи­ту до мі­ста. Мер знає цей зні­мок і на­стіль­ки ним за­хо­плю­є­ться, що ви­рі­шив по­ві­си­ти йо­го у за­лі за­сі­дань мі­ськра­ди.

Ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли Єв­ге­но­ві, щоб роз­по­ві­сти про це. Бу­ла гар­на на­го­да — 1 бе­ре­зняу фо­то­гра­фа день на­ро­дже­н­ня. До ре­чі, йо­го він про­во­дить у Бу­ко­ве­лі. А сер­ти­фі­кат на про­жи­ва­н­няв одно­ймен­но­му ту­ри­сти­чно­му ком­пле­ксі став одним з при­зів за пе­ре­мо­гу у на­шо­му фо­то­кон­кур­сі. «По­да­ру­нок «Дня» став для ме­не по­да­рун­ком на день на­ро­дже­н­ня. Ви­рі­шив, щоб це був не про­сто від­по­чи­нок, а по­їзд­ка на свя­то», — усмі­ха­є­ться­Єв­ген.

Уже тре­тій рік фо­то­граф зні­має кон­флікт на Дон­ба­сі. Пра­цює як фрі­лан­сер. В основ­но­му, зні­має для­а­ген­ції Associated Press, пра­цює зі спе­ці­аль­ною мо­ні­то­рин­го­вою мі­сі­єю ОБСЄ. «Цей кон­флікт став для­ме­не вій­ною, яку від­чу­ваю на со­бі що­дня, — ді­ли­ться Єв­ген Ма­ло­лє­тка. — За ці три ро­ки умо­ви ро­бо­ти на схо­ді по­гір­ша­ли. Бу­ва­ють за­го­стре­н­ня, си­ту­а­ція го­стрі­шає. Від­по­від­но, фо­то­гра­фії ста­ють емо­цій­ні­ши­ми. По­дії там тра­гі­чні. У якійсь мі­рі все пе­ре­хо­дить у за­мо­ро­же­ний кон­флікт. Вій­на йде, не зу­пи­ни­лась ані на се­кун­ду, руй­ну­ю­ться­бу­дин­ки, стра­жда­ють мі­сце­ві жи­те­лі — з обох бо­ків».

«Зо­ря­не не­бо над на­ми і мо­раль­ний за­кон усе­ре­ди­ні нас» якраз пе­ре­дає кра­су і жах то­го, що від­бу­ва­є­ться­на Дон­ба­сі. «Це сим­во­лі­чна ро­бо­та. Ви­дно, що всі бо­йо­ві дії від­бу­ва­ю­тьсяв­но­чі», — до­дає Єв­ген. Між ін­шим, він під­три­мує спіл­ку­ва­н­няз Бо­г­да­ном, хло­пцем на фото. Бо­г­дан ро­дом з Во­ли­ні, був мо­бі­лі­зо­ва­ний, але вже по­вер­нув­ся­до­до­му.

«Зав­жди за­ли­ша­ю­ться­кон­та­кти з ти­ми, ко­го зу­стрі­чаю на схо­ді. Сте­жу за ко­жним, пе­ре­пи­су­є­мо­ся. Де­я­кі до­сі на вій­ні, де­хто по­вер­нув­ся­до­до­му і «три­має по­рох су­хим». Є пе­ре­се­лен­ці. До ре­чі, за­раз від­по­чи­ваю з пе­ре­се­лен­ця­ми з Лу­ган­ська — по­зна­йо­ми­ли­сяу по­тя­зі, і от про­во­джу з ни­ми час. Як не кру­ти, вій­на усю­ди нав­ко­ло нас — ба­га­то лю­дей у цьо­му зав’яза­но, — роз­мір­ко­вує Єв­ген. — Я про­сто ро­блю свою ро­бо­ту, на­ма­га­юсь ма­кси­маль­но про­ни­кну­ти у по­дію і пе­ре­жи­ти ра­зом з усі­ма її уча­сни­ка­ми тра­ге­дію і біль, щоб пе­ре­да­ти їх».

На по­ча­тку лю­то­го Єв­ген був в Ав­ді­їв­ці — там, де тра­пи­лось за­го­стре­н­ня­бо­йо­вих дій. «Бу­ла до­во­лі силь­на ар­ти­ле­рій­ська ду­ель, на­пру­же­на си­ту­а­ці­я­на пром­зо­ні. По­стра­жда­ли бу­дин­ки. Всі ду­ма­ли, що це чер­го­ве сер­йо­зне за­го­стре­н­ня, але якось все більш-менш сти­хло, — ді­ли­ться­фо­то­граф. — Всі на­стіль­ки зви­кли до вій­ни, що ін­ко­ли це ля­кає. Ба­чи­мо це що­дня, ні­ко­го це не ди­вує, що ду­же по­га­но. Пев­но, мі­сі­я­ре­пор­те­ра, який пра­цює на схо­ді Укра­ї­ни, — не да­ти лю­дям за­бу­ти про те, що там ко­ї­ться. Щоб лю­ди ба­чи­ли, який там жах. Що на схо­ді йде вій­на і ги­нуть лю­ди, вій­сько­ві та ци­віль­ні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.