Би­чок за­ли­шать у спо­кої

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ви­щий го­спо­дар­ський суд оста­то­чно під­твер­див за­кон­ність за­бо­ро­ни ро­біт у за­по­від­но­му ур­очи­щі

Це до­ле­но­сне рі­ше­н­ня. Ми спо­кій­ні, бо до роз­гля­ду основ­ної апе­ля­ції за­бу­дов­ни­ка у Би­чку не по­чнуть щось бу­ду­ва­ти. Це ве­ли­ка пе­ре­мо­га. Мо­жна ска­за­ти, по­ло­ви­на спра­ви зро­бле­на», — роз­по­від­ає Ми­хай­ло ПОГРЕБИСЬКИЙ, акти­віст «Еко­за­го­ну» .

Ще 4 жов­тня2016 ро­ку Го­спо­дар­ський суд мі­ста Ки­є­ва ска­су­вав сум­нів­ний до­го­вір орен­ди 2,6 ге­кта­ра ур­очи­ща Би­чок між Ки­їв­ською мі­ською ра­дою і ТОВ «Аве­ста-Буд». За­бу­дов­ник по­дав апе­ля­цію, яку Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд роз­гля­не 16 бе­ре­зня. На­га­да­є­мо, по­штов­хом до су­до­вої тя­га­ни­ни ста­ло те, що ми­ну­ло­го лі­та ком­па­ні­я­ви­ру­бу­ва­ла де­ре­ва в ур­очи­щі, яке є ча­сти­ною На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Го­ло­сі­їв­ський», ско­ріш за все, щоб збу­ду­ва­ти ав­то­за­прав­ку.

Май­же пів­ро­ку за­бу­дов­ник на­ма­гав­ся­ска­су­ва­ти ухва­лу про за­бо­ро­ну на про­ве­де­н­ня­ро­біт в ур­очи­щі, до­ки три­ває роз­гляд спра­ви. Го­спо­дар­ський суд мі­ста Ки­є­ва ви­ніс та­ку ухва- лу на по­ча­тку осе­ні, зго­дом Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд від­хи­лив її оскар­же­н­ня«Аве­сто­ю­Буд». Ком­па­ні­я­по­да­ла ка­са­цію, і на­ре­шті 1 бе­ре­зня­Ви­щий го­спо­дар­ський суд Укра­ї­ни по­ста­вив кра­пку в цьо­му пи­тан­ні, під­твер­див­ши за­кон­ність ухва­ли про за­бо­ро­ну ро­біт.

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція«Кор­чу­ва­те — наш дім» і На­цпарк «Го­ло­сі­їв­ський», які ви­сту­па­ють на за­хист Би­чка, ма­ють ве­ли­ку гру­пу під­трим­ки. «На су­ді бу­ли сто­ро­ни без са­мо­стій­них ви­мог: Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, «Ки­їв­зе­лен­буд» і про­ку­ра­ту­ра Ки­є­ва, всі на на­шо­му бо­ці, — ко­мен­тує Ми­хай­ло Погребиський. — Чу­до­во ви­сту­пи­ла пред­став­ни­ця­Мі­н­еко­ло­гії На­та­лі­я­Іва­нюк. Її про­мо­ва бу­ла на­ди­ха­ю­чою!»

Ра­ні­ше акти­ві­сти на­ма­га­ли­ся під­крі­пи­ти свою по­зи­цію в Ки­їв- ра­ді — пра­гну­ли, щоб її де­пу­та­ти ро­зір­ва­ли до­го­вір орен­ди з «Аве­сто­ю­Буд». Але від­по­від­ний про­ект рі­ше­н­ня­дві­чі не під­три­ма­ли, то­му те­пер за­хи­сни­ки ур­очи­ща по­кла­да­ю­ться­ли­ше на суд.

«В ур­очи­щі все спо­кій­но, пі­сля но­во­го ро­ку за­бу­дов­ни­ки на­віть зня­ли свою охо­ро­ну з ті­ту­шок. Те­пер там про­сто ді­лян­ка з їхньою не­до­бу­до­вою. Че­рез неї, до ре­чі, про­ку­ра­ту­ра від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня­за фа­ктом не­за­кон­ної ре­є­стра­ції май­на, а по­лі­ці­я­Го­ло­сі­їв­сько­го ра­йо­ну Ки­є­ва — за фа­ктом не­ви­ко­на­н­ня­рі­ше­н­ня­су­ду, адже ро­бо­ти зі зве­де­н­ня­фі­ктив­ної бе­тон­ної кон­стру­кції від­бу­ва­ли­ся­пі­сля­у­хва­ли про за­бо­ро­ну ро­біт, — до­дає Ми­хай­ло Погребиський. — Те­пер на­ше го­лов­не зав­да­н­ня— го­ту­ва­ти­ся­до су­ду 16 бе­ре­зня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.