Дру­гі пі­сля Льво­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Із 1 бе­ре­зня2017 ро­ку в хер­сон­ських тро­лей­бу­сах мо­жна роз­пла­чу­ва­тись без го­тів­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи QR-код і смар­тфон. Хер­сон став дру­гим мі­стом у Укра­ї­ні пі­сля­Льво­ва, де за­про­ва­ди­ли без­го­тів­ко­ву опла­ту за та­кою си­сте­мою. По­ки що сер­віс до­сту­пний ли­ше ко­ри­сту­ва­чам «При­ват 24». Щоб роз­ра­ху­ва­ти­ся­за про­їзд, до­сить від­ска­ну­ва­ти QR-код у тро­лей­бу­сі й обра­ти бан­ків­ську кар­ту для­опла­ти. Пі­сля­цьо­го па­са­жир отри­мує на смар­тфон еле­ктрон­ний кви­ток і ком­по­стує йо­го, на­ти­снув­ши від­по­від­ну кно­пку. Про­це­ду­ра опла­ти за­ймає до де­ся­ти се­кунд. Із се­ре­ди­ни лю­то­го 2017 ро­ку вар­тість про­їз- ду в тро­лей­бу­сах зро­сла з 1 грив­ні 25 ко­пі­йок до 2.50.

Крім то­го, із се­ре­ди­ни бе­ре­зняу тро­лей­бу­сах Хер­со­на роз­ра­ху­ва­ти­ся за про­їзд мо­жна бу­де будь-якою бан­ків­ською кар­ткою. У всіх тро­лей­бу­сах бу­дуть вста­нов­ле­ні pos-тер­мі­на­ли. При­найм­ні, так за­яви­ли в ке­рів­ни­цтві «Хер­со­н­еле­ктро­транс», до­да­ю­чи, що та­ка по­слу­га в транс­пор­ті бу­де до­сту­пна впер­ше в Укра­ї­ні.

На­га­да­є­мо, в сі­чні цьо­го ро­ку в хер­сон­ських тро­лей­бу­сах уста­нов­ле­ні GPS-тре­ке­ри. З їхньою до­по­мо­гою на сай­ті Easyway мо­жна від­сте­жи­ти рух ма­шин в ре­аль­но­му ча­сі, роз­клад ру­ху та ана­лі­ти­ку ви­ко­на­н­ня­мар­шру­тів, де про­пи­са­но кіль­кість рей­сів, до­три­ма­н­няін­тер­ва­лу ру­ху, го­дин ро­бо­ти, бор­то­вий но­мер транс­пор­ту.

На­ра­зі на хер­сон­ських мар­шру­тах пра­цю­ють від 35 до 40 тро­лей- бу­сів що­дня. Однак цьо­го не до­сить для­то­го, щоб за­без­пе­чи­ти прийня­тний ін­тер­вал ру­ху. На де­яких мар­шру­тах пра­цює по 1 — 2 тро­лей­бу­си. Це ви­кли­кає ба­га­то не­га­ти­ву та кри­ти­ки мі­ської вла­ди з бо­ку го­ро­дян.

Що­би по­кра­щи­ти си­ту­а­цію з ру­хо­мим скла­дом, ми­ну­ло­го ро­ку мі­ська ра­да на­да­ла КП «Хер­со­н­еле­ктро­транс» 14 міль­йо­нів гри­вень на за­ку­пів­лю 12 тро­лей­бу­сів, які бу­ли в ко­ри­сту­ван­ні у кра­ї­нах ЄС. Ре­зуль­та­ти тен­де­ра ви­кли­ка­ли дис­ку­сію у ЗМІ, се­ред окре­мих акти­ві­стів і де­пу­та­тів, адже, на їхню дум­ку, ці­на за обра­ну те­хні­ку ви­яви­ла­ся зна­чно за­ви­ще­ною, по­рів­ня­но з ін­ши­ми мі­ста­ми, де від­бу­ва­лись по­ді­бні тен­де­ри. Як на­слі­док, Держ­ка­зна­чей­ство за­бло­ку­ва­ло ку­пів­лю тро­лей­бу­сів, а СБУ від­кри­ла про­ва­дже­н­ня що­до фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті КП.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.