Че­рез та­ри­фне пи­та­н­ня

У Лу­цьку пе­ре­ві­зни­ки пі­ке­ту­ва­ли мі­ську ра­ду

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Во­ни ви­ма­га­ють, аби вар­тість про­їзду у мі­ських мар­шру­тках бу­ла 5 гри­вень, що ка­те­го­ри­чно не спри­йма­ють лу­ча­ни. На­віть про­їзд за 4 грив­ні (за­раз — 3 грив­ні) ви­да­є­ться­па­са­жи­рам за­ви­ще­ним, бо ж ко­жен, хто ко­ри­сту­є­ться­мар­шру­тка­ми, має ба­га­то пре­тен­зій до пе­ре­ві­зни­ків. Бру­дні са­ло­ни, та це ще пів­бі­ди, бо ча­сто во­дії за кер­мом па­лять, роз­мов­ля­ють по те­ле­фо­ну, вла­што­ву­ють «пе­ре­го­ни» мі­ськи­ми ву­ли­ця­ми, аби ви­пе­ре­ди­ти ін­ший ав­то­бус і са­мо­му пі­ді­бра­ти па­са­жи­рів, а та­кож кіль­ка ре­зо­нан­сних ава­рій з уча­стю мар­шру­тни­ків — усе це не спри­яє до­брим сто­сун­кам і ро­зу­мін­ню з бо­ку па­са­жи­рів.

До­сі еко­но­мі­чні роз­ра­хун­ки вар­то­сті про­їзд на­да­ли не всі ком­па­нії-пе­ре­ві­зни­ки, з 28 мар­шру­тів — ли­ше 14. Мі­ська ра­да про­ве­ла мо­ні­то­ринг па­са­жи­ро­по­то­ку на кіль­кох мар­шру­тах, фа­хів­ці зро­би­ли ін­ші об­чи­сле­н­ня­па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень, і про­їзд не мав би ко­шту­ва­ти біль­ше, ніж чо­ти­ри грив­ні. Хо­ча лу­ча­ни не­за­до­во­ле­ні й цим мо­ні­то­рин­гом, адже про йо­го ре­зуль­та­ти, де­та­лі — ма­ло ін­фор­ма­ції. І кви­тків во­дії не ви­да­ють, який же це облік? Все ж Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет дав ви­сно­вок що­до вста­нов- ле­н­ня­та­ри­фу в чо­ти­ри грив­ні. Але рі­ше­н­ня­мі­ської ра­ди що­до та­ри­фів ще не ухва­ле­но.

Вза­га­лі-то па­са­жир­ські пе­ре­ве­зе­н­ня­ще кіль­ка ро­ків то­му в Лу­цьку бу­ли успі­шни­ми. Чи­сті мар­шру­тки, вві­чли­ві во­дії (бо їх су­во­ро ка­ра­ли за па­лі­н­ня­за кер­мом, хам­ство то­що). Був кон­троль. Те­пер пе­ре­ві­зни­ки за­яв­ля­ють, що не ви­ста­чає ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів: су­сі­дня­Поль­ща від­тя­гла кра­щі ка­дри во­ді­їв, адже там зар­пла­та — ти­ся­ча до­ла­рів. Зві­сно, не ко­жен із во­лин­ських во­ді­їв змо­же пра­цю­ва­ти за ви­мог, які є до во­ді­їв у Поль­щі. Про­те, ка­жуть па­са­жи­ри, у Поль­щі мі­ські пе­ре­ве­зе­н­ня­лю­дей — це спра­ва дер­жа­ви, а не су­ціль при­ва­тни­ків, як в Укра­ї­ні і Лу­цьку зокре­ма.

У Лу­цьку на­віть у ви­пад­ку від­мо­ви при­ва­тни­ків ви­йти на мар­шру­ти не по­вин­но бу­ти транс­порт­но­го ко­ла­псу, як по­гро­жу­ють пе­ре­ві­зни­ки. Є ме­ре­жа мі­ських тро­лей­бу­сів на­віть у від­да­ле­ні мі­кро­ра­йо­ни, цьо­му Луцьк зав­дя­чує ко­ли­шньо­му мі­сько­му го­ло­ві Ан­то­ну Кри­ви­цько­му, ко­трий у сі­чні цьо­го ро­ку ві­ді­йшов у кра­щі сві­ти. Та й про­сто спла­чу­ва­ти по 5 гри­вень за одну по­їзд­ку в ме­жах не­ве­ли­ко­го мі­ста, яким є Луцьк, ба­га­то лю­дей про­сто не в змо­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.