«Змі­на сти­лю, а не змі­сту»

Ек­спер­ти «Дня» — про пер­ше звер­не­н­ня До­наль­да Трам­па до обох па­лат Кон­гре­су США

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Усво­є­му пер­шо­му звер­нен­ні до двох па­лат Кон­гре­су вчо­ра о че­твер­тій го­ди­ні ран­ку за ки­їв­ським ча­сом пре­зи­дент США До­нальд Трамп, не вда­ю­чись у де­та­лі, озву­чив основ­ні ідеї сво­їх пе­ред­ви­бор­них за­яв. При цьо­му пре­зи­дент по­вто­рив га­сло про го­тов­ність Аме­ри­ки ві­ді­гра­ва­ти про­від­ну роль у сві­ті. Най­ва­жли­ві­ши­ми зав­да­н­ня­ми сво­єї адмі­ні­стра­ції Трамп вва­жає га­ран­ту­ва­н­ня­без­пе­ки кра­ї­ни, бо­роть­бу зі зло­чин­ні­стю та ство­ре­н­ня­но­вих ро­бо­чих місць.

Го­во­ря­чи про прі­о­ри­те­ти на між­на­ро­дній аре­ні, Трамп на­го­ло­сив: «На­ша зов­ні­шня­по­лі­ти­ка за­кли­кає до пря­мої, актив­ної та про­ду­ма­ної уча­сті у сві­то­вих про­це­сах. Са­ме аме­ри­кан­ське лі­дер­ство ба­зу­є­ться­на жит­тє­во ва­жли­вих без­пе­ко­вих ін­те­ре­сах, які ми по­ді­ля­є­мо із на­ши­ми со­ю­зни­ка­ми у всьо­му сві­ті».

Ра­зом з тим ва­жли­вою є за­ява пре­зи­ден­та США про під­трим­ку Ор­га­ні­за­ції Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го до­го­во­ру, яку бу­ло за­сно­ва­но в 1949 ро­ці у Ва­шинг­то­ні. « Ми по­ту­жно під­три­му­є­мо альянс НАТО, який бу­ло ви­ґар­ту­ва­но на осно­ві зв’яз­ків, ви­бу­ду­ва­них під час двох сві­то­вих во­єн, які пе­ре­мо­гли фа­шизм, а в хо­ло­дну вій­ну по­кла­ли край ко­му­ні­зму», — на­го­ло­сив Трамп. При цьо­му він від­зна­чив ва­жли­вість збіль­ше­н­ня­кра­ї­на­ми-чле­на ми НАТО ви­трат на обо­ро­ну.

Трамп на­га­дав кон­гре­сме­нам, що про­ха­ти­ме їх про ре­кор­дне збіль­ше­н­ня обо­рон­но­го бю­дже­ту США, яке здій­сню­ва­ти­ме­ться­за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня ви­да­тків на охо­ро­ну дов­кі­л­ля­та ди­пло­ма­ти­чну ро­бо­ту

За­га­лом пра­кти­чно всі огля­да­чі по­зи­тив­но оці­ню­ють звер­не­н­ня­Трам­па до обох па­лат Кон­гре­су. Зокре­ма, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Тран­са­тлан­ти­чної ака­де­мії у Ва­шинг­то­ні, екс­перт Єв­ро­пей­сько­го цен­тру Кар­не­гі в Брюс­се­лі Уль­ріх Шпек вва­жає, що цей ви­ступ пре­зи­ден­та ду­же від­рі­зня­є­ться від йо­го інав­гу­ра­цій­ної про­мо­ви. «Сво­їм звер­не­н­ням до Кон­гре­су Трамп пред­ста­вив свою до­ро­слу вер­сію. Це пе­ре­за­ван­та­же­н­ня­йо­го пре­зи­дент­ства?» — на­пи­сав він у Twitter. За йо­го сло­ва­ми, у сво­є­му ви­сту­пі Трамп по­вто­рює те­му « Аме­ри­ка по­над усе » vs гло­ба­лізм, і зов­сім не­зро­зумі­лою є зов­ні­шня по­лі­ти­ка, за ви­ня­тком під­трим­ки НАТО і за­кли­ку до со­ю­зни­ків біль­ше ви­ді­ля­ти ко­шти на обо­ро­ну. « Трамп тор­ка­є­ться­зов­ні­шньої по­лі­ти­ки ли­ше в аб­стра­ктних тер­мі­нах. Не­має жо­дної зга­ди про Ро­сію. А Ки­тай ли­ше ко­ро­тко зга­ду­є­тьсяу кон­текс­ті втра­ти ро­бо­чих місць», — за­ува­жує екс­перт.

«ТОН І КОНКРЕТНІ ЗАУВАЖЕННЯ ТРАМ­ПА ЗАСПОКОЯТЬ ІНОЗЕМНИХ СО­Ю­ЗНИ­КІВ» Обрі ДЖЮЕТТ, про­фе­сор, фа­куль­тет по­лі­ти­чних на­ук Уні­вер­си­те­ту Цен­траль­ної Фло­ри­ди:

— Одним з най­біль­ших сюр­при­зів звер­не­н­ня­пре­зи­ден­та по­ля­гав у то­му, що стиль і зміст про­мо­ви був ціл­ком тра­ди­цій­ним і ду­же схо­жим на біль­шість по­пе­ре­дніх пре­зи­дент­ських по­слань на­ції. Тон ці­єї про­мо­ви був по­зи­тив­ним, опти­мі­сти­чним і об’єд­ну­ю­чим. Осно­во­по­ло­жни­ми те­ма­ми бу­ли на­ціо­на­лізм, ін­те­ре­си Аме­ри­ки по­над усе, еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, без­пе­ка і на­дія на май­бу­тнє. Про­мо­ва ви­го­ло­шу­ва­лась під­кре­сле­но більш м’яким то­ном, ніж як, це ми за­зви­чай ба­чи­ли, ко­ли го­во­рить До­нальд Трамп (або пи­ше тві­ти). Пре­зи­дент Трамп, зда­ва­ло­ся, був справ­жнім, щи­рим і вдум­ли­вим що­до біль­шо­сті ска­за­но­го.

По­чав­ши свою про­мо­ву з ви­зна­н­ня­Мі­ся­ця істо­рії тем­но­шкі­рої Аме­ри­ки і за­су­дже­н­ня­не­дав­ніх зло­чи­нів на ґрун­ті не­на­ви­сті що­до єв­ре­їв, він на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті цих пи­тань і що на­ці­я­зі­бра­ла­ся­на під­трим­ку гро­ма­дян­ських прав. В ці­ло­му ця­про­мо­ва ра­зю­че кон­тра­сту­ва­ла з йо­го інав­гу­ра­цій­ною про­мо­вою, яка бу­ла різ­кою за то­наль­ні­стю.

Ін­шим тра­ди­цій­ним аспе­ктом про­мо­ви був пе­ре­лік йо­го основ­них по­лі­ти­чних прі­о­ри­те­тів. Трамп хо­че ско­ро­ти­ти по­да­тки і укла­сти кра­щі тор­го­ві уго­ди, щоб сти­му­лю­ва­ти аме­ри­кан­ську еко­но­мі­ку і ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця, ім­мі­гра­цій­ну ре­фор­му та за­хи­ще­ні кор­до­ни, за­мі­ну «не­пра­цю­ю­чої» Obamacare, ін­ве­сти­цій в ін­фра­стру­кту­ру, ви­бір осві­ти (осо­бли­во для сту­ден­тів з бі­дних мен­шин), а та­кож су­во­рих за­хо­дів що­до не­ле­галь­них зло­чин­ці­вім­мі­гран­тів, а та­кож під­трим­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, щоб зни­зи­ти рі­вень на­силь­ни­цьких зло­чи­нів.

Трамп по­тра­тив мен­ше ча­су на зов­ні­шню і обо­рон­ну по­лі­ти­ку, але зро­бив на­го­лос на кіль­кох ва­жли­вих мо­мен­тах (у то­му чи­слі на по­шу­ках кра­щих тор­го­вих угод, зга­да­них ви­ще). Він під­твер­див лі­дер­ство Аме­ри­ки в сві­то­вих спра­вах і під­трим­ку на­ших тра­ди­цій­них со­ю­зни­ків, та­ких як НАТО, але і дав зро­зу­мі­ти, що США че­кає, що на­ші со­ю­зни­ки ви­ко­на­ли свої зо­бов’яза­н­ня з то­чки зо­ру опла­ти за свою обо­ро­ну. Він за­кли­кав до ве­ли­кої вій­сько­вої мо­гу­тно­сті (і йо­го бю­дже­тна про­по­зи­ці­я­ви­ма­гає зна­чно­го збіль­ше­н­ня вій­сько­вих ви­трат на змі­цне­н­ня­зброй­них сил), а та­кож для­по­си­ле­н­ня­під­трим­ки вій­сько­вих ве­те­ра­нів. В ці­ло­му він на­га­дав усім, що був обра­ний, щоб пред­став­ля­ти ін­те­ре­си США в пер­шу чер­гу, і що він має на­мір зро­би­ти це. Я ду­маю, що тон і конкретні за­ува­же­н­няв про­мо­ві заспокоять іно­зем- них со­ю­зни­ків. Про­те оче­ви­дно, що Трамп має на­мір ру­ха­ти­сяв зов­сім ін­шо­му на­прям­ку від пре­зи­ден­та Оба­ми.

«...ВИКОНАННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ В ПУТІНСЬКОМУ РОЗУМІННІ НЕ ВІДБУДЕТЬСЯ» Альо­на ГЕТЬМАНЧУК, ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— То­наль­ність звер­не­н­ня­До­наль­да Трам­па до Кон­гре­су США вар­то роз­гля­да­ти як пер­ший си­гнал то­го, що Трамп пе­ре­стає бу­ти ви­клю­чно пре­зи­ден­том сво­їх ви­бор­ців. Оче­ви­дно, в Бі­ло­му до­мі Трам­па на­о­чно пе­ре­ко­на­лись за пер­ші со­рок днів пре­зи­дент­ства, що на­віть для­то­го, аби пов­но­цін­но ви­ко­на­ти да­ні сво­їм ви­бор­цям під час кам­па­нії обі­цян­ки, він має за­лу­чи­тись під­трим­кою Кон­гре­су, при­чо­му на рів­ні обох пар­тій — і Ре­спу­блі­кан­ської, і Де­мо­кра­ти­чної. Трамп, оче­ви­дно, по­чи­нає усві­дом­лю­ва­ти, що одно­о­сі­бним ме­сі­єю бу­ти не ви­йде — для­е­фе­ктив­но­го управ­лі­н­ня­а­ме­ри­кан­ською по­лі­ти­чною ма­ши­ною по­трі­бна ко­ман­дна гра. Однак я б не по­спі­ша­ла на­зи­ва­ти це пе­ре­за­ван­та­же­н­ням Трам­па. Пе­ре­д­усім йде­ться про змі­ну сти­лю, а не змі­сту. У сво­є­му ви­сту­пі він при­три­му­вав­ся­пра­кти­чно всіх сво­їх про­грам­них по­зи­цій, про­сто за­па­ку­вав їх в біль­шу еле­ган­тну упа­ков­ку. По­ка­зо­во, що най­більш кон­тро­вер­сій­них ре­чей він окре­мо не тор­кав­сяв сво­їй про­мо­ві. Це сто­су­є­ться­о­бов’я зко­вої остан­нім ча­сом у спі­чах Трам­па ата­ки на «фей­ко­ві ме­діа» і Ро­сії. Ро­сія— да­ле­ко не єди­на кра­ї­на, яку Трамп не зга­дав. Так, на­при­клад, це пер­ше звер­не­н­ня­пре­зи­ден­та США до Кон­гре­су з 2001 ро­ку, в яко­му жо­дно­го ра­зу не був зга­да­ний Ірак та Аф­га­ні­стан. Але са­ме Ро­сі­яє ті­єю за­кор­дон­ною кра­ї­ною, яка ви­зна­чи­ла не тіль­ки то­наль­ність пер­шо­го мі­ся­ця пре­зи­дент­ства Трам­па і де фа­кто че­рез яку від­бу­лась пер­ша сер­йо­зна по­лі­ти­чна кри­за в адмі­ні­стра­ції з від­став­кою ра­дни­ка з пи­тань нац­без­пе­ки Флін­на, але це єди­на кра­ї­на — ви­знає це Трамп чи ні — яка про­дов­жує ста­ви­ти під пи­та­н­ня йо­го ле­гі­тим­ність як пре­зи­ден­та. Та­кож це єди­на кра­ї­на, кон­та­кти з якою не­по­ко­ять май­же по­ло­ви­ну аме­ри­кан­ців. Хо­ча вар­то звер­ну­ти ува­гу на те, що біль­шість ре­спу­блі­кан­ських ви­бор­ців — до­каз ще одні­єї ці­ка­вої ме­та­мор­фо­зи на­стро­їв у пар­тії Рей­га­на — більш тур­бу­ють, як, схо­же і Трам­па, не са­мі кон­та­кти, а ви­то­ки в пре­су ін­фор­ма­ції про ці кон­та­кти. За­га­лом, той факт, що ри­то­ри­ка но­вої адмі­ні­стра­ції, її кон­та­кти, а та­кож на­мі­ри що­до Ро­сії про­дов­жу­ють пе­ре­бу­ва­ти під по­стій­ним дво­пар­тій­ним і ме­дій­ним мі­кро­ско­пом в США, грає Укра­ї­ні на ру­ку. При та­ких роз­кла­дах Трамп ще мо­же спро­бу­ва­ти ім­пле­мен­ту­ва­ти еле­мен­ти по­лі­ти­ки Russia first (спо­ча­тку Ро­сія), але в ньо­го вже то­чно не ви­йде ім­пле­мен­ту­ва­ти по­лі­ти­ку Russia only (тіль­ки Ро­сія). Ні «ве­ли­кої обо­руд­ки», ні ви­ко­на­н­ня­Мін­ських домовленостей в кла­си­чно­му путінському розумінні не відбудеться.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.