«Пам’ятай­те своє ко­рі­н­ня і свою істо­рію»

У Пол­та­ві від­був­ся ви­пуск мо­лод­ших спе­ці­а­лі­стів-зв’яз­ків­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

У Вій­сько­во­му ко­ле­джі сер­жант­сько­го скла­ду Вій­сько­во­го ін­сти­ту­ту те­ле­ко­му­ні­ка­цій та ін­фор­ма­ти­за­ції від­був­ся­ви­пуск мо­лод­ших спе­ці­а­лі­стів-зв’яз­ків­ців для Зброй­них сил Укра­ї­ни, йде­ться­на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни. В уро­чи­сто­стях на стро­йо­во­му пла­цу на­вчаль­но­го за­кла­ду взя­ли участь ке­рів­ни­цтво та вій­сько­во­слу­жбов­ці ко­ле­джу, пред­став­ни­ки ор­га­нів обла­сної та мі­ської вла­ди, ви­хо­ван­ці на­вчаль­но­го за­кла­ду, а та­кож рі­дні та близь­кі ви­пу­скни­ків.

Слід на­го­ло­си­ти, що це вже дру­гий ви­пуск ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них сер­жан­тів у Вій­сько­во­му ко­ле­джі сер­жант­сько­го скла­ду.

«Я звер­та­юсь до вас з про­ха­н­ням зав­жди пам’ята­ти, хто ви є, хто є ва­ші ба­тьки, пам’ята­ти своє ко­рі­н­ня, свою істо­рію. Ви по­кли­ка­ні фор­му­ва­ти та вті­лю­ва­ти кра­щі змі­ни у на­шій кра­ї­ні. Хо­чу по­ба­жа­ти вам тер­пі­н­ня, до­бра, ми­ру, ща­стя, здо­ров’я, рі­шу­чо­сті у ді­ях, під­трим­ки у сім’ях й щи­ро­го та прав­ди­во­го вій­сько­во­го по­бра­тим­ства, а та­кож не­злам­ної ві­ри у кра­ще май­бу­тнє на­шої Ба­тьків­щи­ни», — на­го­ло­сив під час ві­таль­но­го сло­ва на­чаль­ник Вій­сько­во­го ко­ле­джу сер­жант­сько­го скла­ду пол­ков­ник Ки­ри­ло Зло­бін.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ве­ли­ка кіль­кість ви­пу­скни­ків має бо­йо­вий до­свід, отри­ма­ний під час ви­ко­на­н­ня­зав­дань в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня­АТО. Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

ФОТО НАДАНО МОУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.