П’ять те­а­траль­них хі­тів

Ві­де­о­вер­сії зна­ко­вих по­ста­но­вок фран­ків­ців — із 2 до 9 бе­ре­зня на Ка­мер­ній сце­ні ім. С. Дан­чен­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Цей ре­тро­по­каз у На­ціо­наль­но­му те­а­трі ім. І. Фран­ка при­свя­че­ний 80-річ­чю до Дня­на­ро­дже­н­ня­ви­да­тно­го ре­жи­се­ра Сер­гі­я­Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча Дан­чен­ка, який від­зна­ча­ти­ме­ться 17 бе­ре­зня. Сим­во­лі­чно, що най­кра­щі по­ста­нов­ки (у ві­део­за­пи­сах) цьо­го майст- ра укра­їн­ської сце­ни роз­по­чну­ться з ви­ста­ви «Тев’є-Те­вель», яка по­над два де­ся­ти­лі­т­тя бу­ла ві­зи­тів­кою про­слав­ле­но­го ко­ле­кти­ву. Її з ве­ли­ким успі­хом пред­став­ля­ли не ли­ше в Укра­ї­ні, а й за кор­до­ном. Кіль­ка по­ко­лінь фран­ків­ців про­йшли че­рез «во­гонь, во­ду та мі­дні тру­би», не­су- чи зі сце­ни му­дрі істи­ни, на­пи­са­ні кла­си­ком єв­рей­ської лі­те­ра­ту­ри Шо­лом-Алей­хе­мом. А Бо­г­да­на Сту­пку, який ви­ко­нав го­лов­ну роль, те­а­тро­знав­ці ви­зна­ли «най­кра­щим Тев’є всіх ча­сів»...

5 бе­ре­зня­гля да­чі по­ба­чать зна­ме­ни­те « Укра­де­не ща­стя » за І. Фран­ком — ви­ста­ву, з якою роз­по­чав­ся­трі­ум­фаль­ний «ки­їв­ський пе­рі­од» С. Дан­чен­ка та Б. Сту­пки, ко­трий ка­зав: «Ду­же ва­жли­во для акто­ра зу­стрі­ти сво­го ре­жи­се­ра, а ме­ні по­та­ла­ни­ло ма­ти ща­стя­не тіль­ки пра­цю­ва­ти ра­зом із май­стром, а й спіл­ку­ва­ти­сяз ви­да­тною по­ста­т­тю на­шо­го ча­су. Та­ких лю­дей, як Дан­чен­ко, ни­ні ду­же бра­кує...»

7 бе­ре­зня­чу­до­вий актор­ський ду­ет — На­та­лі­я­Сум­ська та Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв пе­ре­не­суть пу­блі­ку до Бри­та­нії й зі­гра­ють ко­ме­дію «Пі­гма­ліон » за одно­ймен­ною п’ єсою Б. Шоу. Це одна з остан­ніх по­ста­но­вок Сер­гі­я­Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча.

Та­кож під­не­се на­стрій гля­да­чам «Ко­ха­н­няу сти­лі ба­ро­ко» — ко­ме­ді­яЯ. Стель­ма­ха, на­пи­са­на за мо­ти­ва­ми п’єси І. Кар­пен­ка-Ка­ро­го. За­пис ви­ста­ви по­ка­жуть 8 бе­ре­зня, а за­вер­шить ре­тро­по­каз ко­ме­дія «За дво­ма зай­ця­ми»: по­пу­ляр­ну п’єсу М. Ста­ри­цько­го С. Дан­чен­ко по­ста­вив 2000 ро­ку і дав акто­рам По­лі­ні Ла­зо­вій (Прі­ся) та Ана­то­лію Гна­тю­ку (Го­ло­хва­стов) ро­лі, які ста­ли бе­не­фі­са­ми май­стрів сце­ни.

До ре­чі, 17 бе­ре­зня, в День на­ро­дже­н­ня­ре­жи­се­ра, ко­ле­ги, дру­зі та ша­ну­валь­ни­ки твор­чо­сті Сер­гія Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча збе­ру­ться­на «май­стер-клас», що­би при­га­да­ти, яким був Дан­чен­ко на сце­ні й у жит­ті...

ФОТО З АРХІВУ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­ГО ТЕ­А­ТРУ ІМ. І. ФРАН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.