Юві­лей у юві­леї

Дру­гий Все­укра­їн­ський кон­курс із те­о­рії му­зи­ки ім. Т.С. Крав­цо­ва на­був мас­шта­бу і зна­йшов но­вих фа­хо­вих адре­са­тів

Den (Ukrainian) - - Культура - На­та­лія СЕМЕНЕНКО, му­зи­ко­зна­вець, Хар­ків — Ки­їв

Тур­ні­ром у Хар­ків­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті ми­стецтв ім. І.П. Ко­тля­рев­сько­го від­кри­ла­ся­низ­ка уро­чи­сто­стей, при­свя­че­них 100-річ­чю одно­го з най­ста­рі­ших му­зи­чних ви­шів Укра­ї­ни. Са­ме з цим за­кла­дом пов’яза­но по­над 60 ро­ків плі­дної пра­ці йо­го ко­ри­фе­я­Та­ра­са Крав­цо­ва, що на­да­ло ши­ро­ко­го ре­зо­нан­су ни­ні­шньо­му уні­вер­си­тет­сько­му юві­лею.

■ Від­кри­ва­ю­чи кон­курс, ре­ктор ви

шу Те­тя­на ВЄРКІНА під­кре­сли­ла сим­во­лі­чне зна­че­н­ня­та­ких фун­да­мен­таль­них « кру­глих » дат у біо­гра­фії ХНУМ: «З ета­па­ми істо­ри­чно­го ста­нов­ле­н­ня­у­ні­вер­си­те­ту пов’яза­но жи­т­тя та пе­да­го­гі­чна ді­яль­ність ви­да­тних учи­те­лів, май­стрів рі­зних шкіл — ком­по­зи­тор­ської, ви­ко­нав­ської й на­у­ко­вої. До пле­я­ди уні­вер­саль­них ми­тців, які по­єд­на­ли в со­бі ці шко­ли і впро­довж усьо­го жи­т­тя­за­свід­чу­ва­ли на­тхнен­ну жит­тє­ву та са­мо­бу­тню « то­наль­ність » са­мо­ви­ра­же­н­ня, на­ле­жить Та­рас Крав­цов. Йо­го ве­ли­че­зні та­лант і ва­го­мі до­ся­гне­н­ня у твор­чо­му до­роб­ку — ком­по­зи­тор­сько­му, на­у­ко­во­му, пе­да­го­гі­чно­му, — ор­га­ні­за­тор­ська і му­зи­чно- гро­мад­ська ді­яль­ність, а та­кож від­да­ність ми­сте­цькій спра­ві є взір­це­ви­ми для­су­ча­сно­го по­ко­лі­н­ня­му­зи­кан­тів, на­ди­ха­ють нас дба­ти про ві­тчи­зня­ну ба­га­то­на­ціо­наль­ну куль­ту­ру в най­скла­дні­ших для­неї со­ці­аль­но- по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних умо­вах».

До кон­кур­сно­го жу­рі вхо­ди­ли про­від­ні фа­хів­ці (го­ло­ва — де­кан ви­ко­нав­сько- му­зи­ко­знав­чо­го фа­куль­те­ту, про­фе­сор ХНУМ С.Тур­нє­єв). На твор­че зма­га­н­ня­на­ді­йшло 20 за­яв від учнів III—IV кур­сів му­зи­чних учи­лищ і стар­ших кла­сів му­зи­чних спе­ці­а­лі­зо­ва­них шкіл Ба­хму­та, Дні­пра, Пол­та­ви, Кро­пив­ни­цько­го, Сум, Тер­но­по­ля, Хар­ко­ва і Чер­нів­ців. Кон­кур­сні зав­да­н­ня­скла­да­ли­сяз те­о­ре­ти­чних вправ, ре­фе­ра­тів із праць Т. Крав­цо­ва та твор­чих те­стів. При­зо­ві мі­сця­ви­бо­ро­ли Юрій Се­дле­цький (Хар­ків­ська се­ре­дня­спе­ці­а­лі­зо­ва­на му­зи­чна шко­ла — пер­ше мі­сце), дру­гу схо­дин­ку по­сі­ла Єли­за­ве­та Сі­рен­ко ( Хар­ків­ське му­зу­чи­ли­ще), а тре­тьою ста­ла Єли­за­ве­та Гро­со­ва (Дні­пров­ський му­зи­чний ко­ледж). ■ Ни­ні­шній кон­курс при­ніс сюр­при­зи для­ор­га­ні­за­то­рів. Як за­зна­чи­ла ав­тор про­е­кту кон­кур­су На­та­лія БЄЛІЧЕНКО: «На участь у по­ді­бно­му зма­ган­ні зва­жи­ться­да­ле­ко не ко­жен сту­дент, то­му ймо­вір­ність ви­пад­ко­вих лю­дей май­же пов­ні­стю ви­клю­ча­є­ться. Га­да­є­те, лег­ко ство­ри­ти цикл із п’яти ва­рі­а­цій-обро­бок на­ро­дної пі­сні або, ска­жі­мо, гра­мо­тну (й во­дно­час му­зи­каль­ну) гар­мо­ні­за­цію із по­чер­го­вим про­ве­де­н­ням у ко­жно­му з чо­ти­рьох го­ло­сів ви­схі­дної й низ­хі­дної гам? От­же, са­ме аде­ква­тно ви­со­кий рі­вень кон­кур­сних ро­біт і став основ­ним кри­те­рі­єм тур­нір­но­го від­бо­ру, че­рез це всіх уча­сни­ків бу­ло допу­ще­но до фі­на­лу. По­ка­зо­во, що се­ред пе­ре­мож­ців опи­ни­ли­ся не ли­ше про­філь­ні фа­хів­ці — те­о­ре­ти­ки му­зи­ки, а, й сту­ден­ти ін­шої спе­ці­а­лі­за­ції: тре­тє мі­сце здо­бу­ла пі­а­ніс­тка Є. Гро­со­ва. На мою дум­ку, це свід­чить, що кон­курс зна­йшов сво­їх «адре­са­тів», тоб­то тих юних, ху­до­жньо обда­ро­ва­них му­зи­кан­тів, які ма­ють сер­йо­зний вну­трі­шній по­тяг до скла­дної та во­дно­час ща­сли­вої про­фе­сії — те­о­ре­ти­ка-на­у­ков­ця».

Ва­го­мою фа­зою свя­тку­ва­н­ня по­двій­но­го уні­вер­си­тет­сько­го юві­лею став пер­ший в істо­рії хар­ків­сько­го ви­шу Мі­жна­ро­дний кру­глий стіл «Акту­аль­ні пи­та­н­ня­ме­то­до­ло­гії, ме­то­ди­ки і пра­кти­ки ви­кла­да­н­ня­ди­сци­плін му­зи­чно-те­о­ре­ти­чно­го ци­клу», гео­гра­фі­я­у­ча­сни­ків яко­го охо­пи­ла Ні­меч­чи­ну. Ав­стрію, Гре­цію, Ли­тву, Ка­на­ду, Ки­тай та 10 міст Укра­ї­ни. Ви­сту­пи уча­сни­ків та від­гу­ки го­стей за­свід­чи­ли дав­но на­зрі­лу по­тре­бу в ре­гу­ляр­них про­ве­де­н­нях по­ді­бних ме­то­ди­чних зі­брань, що ма­ло би спри­я­ти змі­цнен­ню си­сте­ми «шко­ла ми­стецтв — учи­ли­ще — ВНЗ», а та­кож впро­ва­джен­ню ін­но­ва­цій­них під­хо­дів у ви­кла­дан­ні му­зи­чно-те­о­ре­ти­чних ди­сци­плін.

Зна­ком окли­ку в ро­бо­ті цьо­го між­на­ро­дно­го фа­хо­во­го зі­бра­н­ня­ста­ла ва­жли­ва іні­ці­а­ти­ва го­стей що­до ор­га­ні­за­ції на ба­зі ХНУМ ім. І. П. Ко­тля­рев­сько­го Асо­ці­а­ції те­о­рії му­зи­ки та Ін­фор­ма­цій­но-ме­то­ди­чно­го цен­тру з ко­ор­ди­на­ції на­вчаль­но-ме­то­ди­чних та твор­чих за­хо­дів у му­зи­чних на­вчаль­них за­кла­дах усіх рів­нів акре­ди­та­ції.

ФОТО ГРИГОРІЯ ГАНСБУРГА

Ви­сту­пає уча­сни­ця II Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су з те­о­рії му­зи­ки ім. Т.С. Крав­цо­ва На­дія Ха­ніс (м. Кро­пив­ни­цький)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.