«Су­хі­шві­лі» — На­ціо­наль­ний ба­лет Гру­зії, 9 — 12 бе­ре­зня, Па­лац «Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, На­ціо­наль­ний ба­лет Гру­зії був за­сно­ва­ний по­друж­жям Ілі­ко Су­хі­шві­лі та Ні­но Ра­мі­шві­лі ще да­ле­ко­го 1945-го. Упро­довж усьо­го пе­рі­о­ду цим ві­до­мим ко­ле­кти­вом ке­ру­ва­ли на­щад­ки ди­на­стії Су­хі­шві­лі, збе­рі­га­ю­чи тра­ди­ції та хо­ре­о­гра­фію, які ви­рі­зня­ють ав­тен­ти­чний стиль тан­цю ві­до­мо­го гру­зин­сько­го ба­ле­ту: пер­ше по­ко­лі­н­ня (1945—1985 рр.) — Ні­но Ра­мі­шві­лі та Ілі­ко Су­хі­шві­лі; дру­ге по­ко­лі­н­ня (1985—2000 рр.) — ді­ти Тен­гіз та Ін­га Су­хі­шві­лі; тре­тє по­ко­лі­н­ня (з 2000 ро­ку і до сьо­го­дні) — ону­ки Ні­но та Ілі­ко Су­хі­шві­лі. Про­гра­ма кон­цер­ту вклю­чає в се­бе май­же всі рі­зно­ви­ди тан­цю та куль­тур­ні осо­бли­во­сті рі­зних ре­гіо­нів Гру­зії. По­ста­нов­ки ви­рі­зня­ю­ться скла­дні­стю хо­ре­о­гра­фії та сце­ні­чних еле­мен­тів, ма­со­ві­стю та яскра­вим ко­ло­ри­том. На сце­ні від­бу­ва­є­ться щось не­ймо­вір­не: тан­цю­ри­сти кру­тя­ться на ко­лі­нах по ко­лу, ки­да­ють ша­блі та кин­джа­ли, по­тім вір­ту­о­зно їх під­хо­плю­ю­чи. А жін­ки пли­вуть по сце­ні, не­мов ле­бе­ді... Ко­жен із тан­ців уосо­блює якусь мі­ні-сце­ну або по­бут та жи­т­тя лю­дей у рі­зних ча­сти­нах Гру­зії. Ни­ні ко­ле­ктив скла­да­є­ться із 500 ар­ти­стів-вір­ту­о­зів — тан­ців­ни­ків та му­зи­кан­тів ор­ке­стру. Ко­жна ком­по­зи­ція драй­во­ва або лі­ри­чна, па­трі­о­ти­чна або ро­ман­ти­чна... Гру­зин­ським ми­тцям апло­ду­ва­ли гля­да­чі п’яти кон­ти­нен­тів! Ни­ні­шні га­стро­лі від­бу­ва­ю­ться в ме­жах Все­укра­їн­сько­го ту­ру. Пі­сля Ки­є­ва про­гра­му ба­ле­ту «Су­хі­шві­лі» по­ка­жуть в Оде­сі, Ми­ко­ла­є­ві, Хер­со­ні, За­по­ріж­жі, Дні­прі, Хар­ко­ві, Су­мах та Чер­ні­го­ві.

ФОТО З САЙТА SUKHISHVILI.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.