«Нор­ма» — 11 бе­ре­зня, На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цей твір Він­чен­цо Бел­лі­ні вва­жа­є­ться сві­то­вим ше­дев­ром. Кла­сик уві­йшов в істо­рію му­зи­чної куль­ту­ри як ви­да­тний май­стер бель­кан­то — осо­бли­во­го сти­лю виконання в іта­лій­ській опе­рі, який ви­ник у се­ре­ди­ні ХVІІ ст. і збе­ріг­своє за­ча­ру­ва­н­ня та вплив на кіль­ка сто­літь, впи­сав­ши одну із пре­кра­сних сто­рі­нок в істо­рію іта­лій­ської опе­ри. На зво­ро­ті одні­єї із зо­ло­тих ме­да­лей, ви­пу­ще­ної на честь В. Бел­лі­ні ще за жи­т­тя ма­е­стро, бу­ло ви­кар­бу­ва­но на­пис: «Тво­рець іта­лій­ських ме­ло­дій». У «Нор­мі» ду­же скла­дні во­каль­ні пар­тії, які по­тре­бу­ють осо­бли­вої під­го­тов­ки та ви­со­кої май­стер­но­сті спів­а­ків. У На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни прем’єра «Нор­ми» від­бу­ла­ся 2007 ро­ку (по­ста­нов­ни­ки: ре­жи­сер Ана­то­лій Со­лов’янен­ко, ди­ри­гент Ми­ко­ла Дя­дю­ра, хор­мей­стер Лев Ве­не­ди­ктов, сце­но­граф Ан­дрій Зло­бін, ко­стю­ми — Ган­на Іпа­тьє­ва). Ни­ні в ро­лі Нор­ми ви­сту­пить при­ма Ки­їв­ської опе­ри Оль­га На­гор­на (со­пра­но), а пар­тію мо­ло­дої жри­ці Адаль­жі­зи ви­ко­нає за­про­ше­на со­ліс­тка з Ві­дня Оле­на Бєл­кі­на (ме­цо-со­пра­но) — спів­а­чка, ко­тра має укра­їн­ське і крим­сько­та­тар­ське ко­рі­н­ня, ви­сту­пає на най­пре­сти­жні­ших сце­нах сві­ту. Во­на во­ло­діє силь­ним го­ло­сом за­во­ро­жли­вої кра­си, чу­до­вою му­зи­каль­ні­стю, до­пов­нює свій во­каль­ний та­лант яскра­вою емо­цій­ні­стю. У ви­ста­ві та­кож ви­сту­плять со­лі­сти сто­ли­чної опе­ри: Сер­гій Па­щук (Пол­ліон), Сер­гій Ма­ге­ра (Оро­вез) та ін. До ре­чі, 19 бе­ре­зня відбудеться ще один по­да­ру­нок ме­ло­ма­нам: Оле­на Бєл­кі­на ви­сту­пить у сво­їй ко­рон­ній ро­лі — Ан­дже­лі­ни в опе­рі «По­пе­лю­шка» Дж. Рос­сі­ні.

ФОТО З САЙТА GLAMURCHIK.TOCHKA.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.