«Лев» — в укра­їн­сько­му кі­но­про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

У при­го­дни­цькій ме­ло­дра­мі ре­жи­се­ра Гар­та Де­ві­са го­лов­ні ро­лі зі­гра­ли: Дев Па­тель, Ру­ні Ма­ра та Ні­коль Кі­дман. Сю­жет ґрун­ту­є­ться на ре­аль­них по­ді­ях, які Са­ру Брі­єр­лі опи­сав в ав­то­біо­гра­фії «Дов­га до­ро­га до­до­му». Це істо­рія про хло­пчи­ка з бі­дної ін­дій­ської ро­ди­ни. Ди­ти­на п’яти ро­ків за­гу­би­ла­ся на вок­за­лі й по­тра­пляє до при­тул­ку, по­тім йо­го уси­нов­ляє по­друж­жя з Ав­стра­лії... Ми­нає 25 ро­ків, і ге­рой по­чи­нає шу­ка­ти свій рі­дний дім, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи про­гра­му Google Earth та свої не­ясні спо­га­ди. І від­бу­ва­є­ться ди­во — Са­ру по­вер­та­є­ться до­до­му і зу­стрі­чає свою ма­тір... Го­лов­ну роль у філь­мі ви­ко­нав Дев Па­тель, ві­до­мий за ро­ля­ми у філь­мі Ден­ні Бой­ла «Міль­йо­нер із не­трів» та в се­рі­а­лі Skins. Як за­зна­ча­ють кі­но­кри­ти­ки, одні­єю із зна­хі­док кар­ти­ни став во­сьми­рі­чний ін­дій­ський хло­пчик Сан­ні Па­ва­ра, ко­трий не роз­мов­ляв ан­глій­ською, і це йо­го де­бют у кі­но. Як від­зна­чи­ли ЗМІ, «та­ла­но­ви­тий актор­ський склад і жит­тє­ствер­дна істо­рія ро­бить «Ле­ва» за­хо­пли­вою по­до­рож­жю, яка об­хо­дить усі жан­ро­ві клі­ше». Спе­ці­аль­но для стрі­чки спів­а­чка Sia на­пи­са­ла пі­сню «Never give up». Ори­гі­наль­ний са­унд­трек був ство­ре­ний пі­а­ні­ста­ми-екс­пе­ри­мен­та­то­ра­ми Ха­у­шкою і Да­сті­ном О’Хел­ло­ра­ном. Ком­па­нії, які спро­дю­су­ва­ли фільм, за­сну­ва­ли бла­го­дій­ний фонд #LionHeart, який ра­зом із The Charity Network на­дає до­по­мо­гу 11 міль­йо­нам без­дом­них ді­тей, ко­трі ме­шка­ють в Ін­дії.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ «АРТХАУС ТРАФІК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.