Но­ві «біль­шо­ви­ки»

За­ко­но­про­ект від пред­став­ни­ків прав­ля­чої пар­тії про при­пи­не­н­ня спів­пра­ці з МВФ шо­кує екс­пер­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Хто не ба­чив, як і на­ві­що ви­ска­кує із та­ба­кер­ки чорт, то­му слід озна­йо­ми­ти­сяіз за­ко­но­про­е­ктом про мо­ра­то­рій на укла­де­н­ня­ме­мо­ран­ду­мів, до­го­во­рів і угод з Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом. Він (і чорт, і за­ко­но­про­ект) ди­вує і ля­кає. Зокре­ма й тим, що йо­го за­ре­є­стру­ва­ли в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті не пред­став­ни­ки Опо­бло­ку, не па­сіо­нар­ний вождь БЮТ і на­віть не Ра­ди­каль­на пар­тія, яка, су­дя­чи з на­зви, мо­гла б учи­ни­ти щось по­ді­бне... Це зро­би­ли ми­ну­ло­го ти­жня­пред­став­ни­ки прав­ля­чої пар­тії — Блок Пе­тра По­ро­шен­ка — на­ро­дні де­пу­та­ти Сер­гій Ка­плін і Оле­ксандр Су­го­ня­ко.

■ До цьо­го ча­су в ан­ти­ем­ве­е­фов­ських на­стро­ях бу­ла по­мі­че­на в основ­но­му на­ша рі­зно­шер­ста опо­зи­ція. Во­на кри­ти­ку­ва­ла уряд за не­ба­жа­н­ня обна­ро­ду­ва­ти про­е­кти ме­мо­ран­ду­мів на ста­дії їх обго­во­ре­н­няз Фон­дом. Се­ред спір­них пи­тань під­го­тов­лю­ва­но­го ни­ні ме­мо­ран­ду­му з МВФ опо­зи­ціо­не­ри на­зи­ва­ли пен­сій­ну та зе­мель­ну ре­фор­ми, пе­ре­гляд по­лі­ти­ки суб­си­дій. За­раз уряд Укра­ї­ни та Нац­банк, як і ра­ні­ше, в ді­а­ло­зі з МВФ і в на­дії отри­ма­ти че­твер­тий транш кре­ди­ту за про­гра­мою EFF. Хо­ча Укра­ї­на, зда­ва­ло­сяб, ви­ко­на­ла всі основ­ні умо­ви, за­кла­де­ні в про­е­кті ме­мо­ран­ду­му.

■ У вся­ко­му ра­зі, про це пі­сля­прийня ття держ­бю­дже­ту2017 і на­ціо­на­лі­за­ції При­ват­бан­ку за­яв­ля­ли ке­рів­ни­ки Мін­фі­ну та Нац­бан­ку. Про­те, да­та за­сі­да­н­ня­Ра­ди ди­ре­кто­рів Фон­ду, спо­ча­тку на­мі­че­на на се­ре­ди­ну ли­сто­па­да, весь час від­кла­да­є­ться. Вже і су­ма тран­шу «сху­дла» — з $1,3 мі­льяр­да до $1 мі­льяр­да, а про­цес «те­хні­чно­го узго­дже­н­ня» все ще «їде» на галь­мах. Про­йшло вже два мі­ся­ці пер­шо­го квар­та­лу, в яко­му Укра­ї­ні був обі­ця­ний п’ятий, най­біль­ший транш — май­же $2 мі­льяр­ди (пі­сля­цьо­го два на­сту­пні тран­ші пе­ред­ба­ча­є­ться­змен­ши­ти до $1,33 мі­льяр­да, а ре­шту п’ять — до $735 міль­йо­нів ко­жен). Че­твер­тий усе ще в про­е­кті.

■ От­же, один із най­про­сті­ших ва­рі­ан­тів для­поя сне­н­ня при­чин по­яви на­зва­но­го за­ко­но­про­е­кту — це де­фі­цит де­пу­тат­сько­го тер­пі­н­ня. Але перш, ніж обго­во­рю­ва­ти цей не­ве­ли­кий за об­ся­гом, але до­сить зна­чний за мо­жли­ви­ми на­слід­ка­ми до­ку­мент, да­вай­те спо­ча­тку з ним озна­йо­ми­мо­ся. Вступ до ньо­го мо­жна бу­ло б за­ли­ши­ти без обго­во­ре­н­ня. Але в ньо­му ду­же гу­чні сло­ва. Так, ствер­джу­є­ться, що за­кон на­прав­ле­ний «на не­д­опу­ще­н­ня­со­ці­аль­но­го ге­но­ци­ду укра­їн­сько­го на­ро­ду та по­гір­ше­н­ня ста­ну фі­нан­со­вої си­сте­ми Укра­ї­ни, спри­я­н­ня ви­ко­рі­ню­ван­ню та­ких га­не­бних явищ, як олі­гар­хі­за­ція, де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція і по­лі­ти­чна ко­ру­пція». Ду­же вже цей текст на­га­дує той по­пу­лізм чи­стої во­ди, який в БПП так лю­блять кри­ти­ку­ва­ти і ви­кри­ва­ти.

■ Да­лі йде ста­т­тя1, у якій про­по­ну­є­тьсяв­ве­сти мо­ра­то­рій на укла­да­н­ня­ме­мо­ран­ду­мів, до­го­во­рів і угод із Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом. Ще сер­йо­зні­ша ста­т­тя2. У ній Ка­бмін зо­бов’язу­ють у мі­ся­чний тер­мін пі­сля прийня­т­тя до­ку­мен­та ого­ло­си­ти МВФ про ро­зір­ва­н­ня­ме­мо­ран­ду­мів, угод і до­го­во­рів, що існу­ють між Укра­ї­ною і Фон­дом, та про при­пи­не­н­ня подаль­шої спів­пра­ці, І від­ра­зу зга­ду­є­ться: «Ров­но в че­тыре нам объя­ви­ли...». Чи не бо­ї­те­ся, па­но­ве Ка­плін і Су­го­ня­ко, що «вій­ну» з МВФ Укра­ї­на під ва­шим ке­рів­ни­цтвом швид­ко про­грає?

■ Але по­вер­не­мо­ся­до ва­шо­го за­ко­но­про­е­кту. Мін­фін пі­сля йо­го прийня­т­тя (ста­т­тя 3) бу­де зо­бов’яза­ний обна­ро­ду­ва­ти текс­ти всіх ра­ні­ше під­пи­са­них із МВФ ме­мо­ран­ду­мів, і за­про­по­ну­ва­ти Вер­хов­ній Ра­ді про­ект кон­це­пції ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гу Укра­ї­ни пе­ред МВФ. Згі­дно зі стат­тею 4 пе­ред­ба­ча­є­ться, що бор­ги пе­ред МВФ не об­слу­го­ву­ва­ти­му­ться­до ау­ди­ту Ра­хун­ко­вою па­ла­тою Укра­ї­ни і на­да­н­ня­Вер­хов­ній Ра­ді від­по­від­них ви­снов­ків. Якщо бу­дуть ви­яв­ле­ні фа­кти не­ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня кре­ди­тів МВФ, то ко­шти йо­му з держ­бю­дже­ту Укра­ї­ни ви­пла­чу­ва­ти­ся­не бу­дуть — не бу­дуть від сло­ва зов­сім.

■ Утім, ав­то­ри до­ку­мен­та не че­ка­ють ви­снов­ків Ра­хун­ко­вої па­ла­ти, а спи­ра­ю­ться­на вла­сні. Як іде­тьсяв по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту, «отри­ма­ні (від МВФ) ко­шти не спри­я­ли до­ся­гнен­ню по­став­ле­них ці­лей і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся­не­ефе­ктив­но». Крім то­го, де­пу­та­ти від БПП зви­ну­ва­чу­ють Фонд у то­му, що він «ста­вить усе більш жорс­ткі ви­мо­ги для­ви­ді­ле­н­ня­п­одаль­ших тран­шів», а уряд Укра­ї­ни (во­но-то ба­га­то в чо­му є уря­дом са­ме БПП) — в то­му, що він «по­го­джу­є­ться, фа­кти­чно, на бу­дья­кі ви­мо­ги». Го­лов­ний ви­сно­вок по­ясню­валь­ної за­пи­ски: ухва­ле­н­ня­за­ко­но­про­е­кту ма­ти­ме по­зи­тив­ні со­ці­аль­но-еко­но­мі­чні на­слід­ки для­ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни. От як усе, ви­яв­ля­є­ться, про­сто: вар­то від­мо­ви­ти­ся­пла­ти­ти, і від­ра­зу ж бу­де­мо, при­чо­му всі­єю кра­ї­ною, жи­ти ща­сли­во і в пов­но­му до­ста­тку.

■ Чи спра­цює ця­обі­ця нка за­ко­но­дав­ців при го­ло­су­ван­ні в за­лі під ку­по­лом? Жоден із опи­та­них «Днем» екс­пер­тів не дав одно­зна­чної по­зи­тив­ної від­по­віді. Але ближ­че за всіх до неї ви­явив­ся пов­ний тез­ко і на­віть да­ле­кий ро­дич одно­го з ав­то­рів обго­во­рю­ва­но­го до­ку­мен­та — пре­зи­дент Асо­ці­а­ції укра­їн­ських бан­ків Оле­ксандр Су­го­ня­ко. «Про цей до­ку­мент ямо­жу ска­за­ти ли­ше прав­ду, але во­на, як ві­до­мо, ма­ло ко­му по­до­ба­є­ться, осо­бли­во тим, хто хо­че бі­ди для Укра­ї­ни, — ска­зав «Дню» один із ви­зна­них ав­то­ри­те­тів бан­ків­ської спіль­но­ти. — Остан­ні сім ро­ків вла­да Укра­ї­ни пра­цює пря­мо та від­вер­то на зов­ні­шні цен­три впли­ву. «По­пє­р­єд­ні­кі» від­со­тків на 70% орі­єн­ту­ва­ли­ся­на Ро­сію, а від­со­тків на 30 — на гло­ба­лі­сти­чний За­хід. «Ці» пе­ре­мкну­ли­ся. «Той» зни­щу­вав зброй­ні си­ли, пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни, осві­ту. «Ці» — еко­но­мі­ку і фі­нан­си. МВФ да­вав цій вла­ді гро­ші, і во­ни, по су­ті, ку­дись зни­ка­ли. Еко­но­мі­ка па­да­ла. І те­пер Укра­ї­на втра­ти­ла не ли­ше ча­сти­ну зем­лі на­шої, але й ін­фор­ма­цій­ний про­стір».

■ «А лю­ди у вла­ді пра­цю­ють ви­клю­чно на свій ін­те­рес, — про­дов­жу­вав Су­го­ня­ко. — Е-де­кла­ра­ції по­ка­за­ли нам ли­ше ма­лень­ку ча­сти­ну цьо­го айс­бер­га. І МВФ по­ви­нен зна­ти: ко­ли при­йдуть до вла­ди в Укра­ї­ні справ­жні лю­ди, які ке­ру­ва­ти­муть кра­ї­ною в її ін­те­ре­сах, во­ни, без­умов­но, на­по­ля­га­ти­муть на то­му, щоб пе­ре­гля­ну­ти кре­ди­тні умо­ви МВФ. Іде­ться­про те, щоб не по­вер­та­ти кре­ди­ти. До­ма­га­ти­ме­мо­ся­ре­стру­кту­ри­за­ції. І в цьо­му є сенс, оскіль­ки сьо­го­дні вла­да ли­ше на­ро­щує бор­ги. Що­рік пла­ти­мо від­со­тки за ни­ми на рів­ні 5% на­шо­го ВВП. Це зна­чно біль­ше, ніж обо­рон­ний бю­джет кра­ї­ни. От­же, за­ко­но­про­ект має пра­во на існу­ва­н­ня. Але за­раз він не на ча­сі — при­йма­ти йо­го тре­ба бу­де то­ді, ко­ли до вла­ди при­йдуть не бре­ху­ни, а че­сні та гі­дні лю­ди».

■ «Це що, но­ві біль­шо­ви­ки у нас з’яви­ли­ся, — від­по­вів «Дню» пи­та­н­ням на пи­та­н­ня го­лов­ний ра­дник го­ло­ви «Укре­ксім­бан­ку» Бо­рис Со­бо­лєв. — Якась про­во­ка­ція. Ко­ли ви­су­ва­ють пре­тен­зії МВФ, то по­вин­ні б ви­су­ну­ти аль­тер­на­ти­ву, але про неї не го­во­рять. Я ко­лись роз­ро­бляв до­ку­мен­ти що­до член­ства Укра­ї­ни в МВФ, і ро­зу­мію: ці кре­ди­ти бе­ре­мо ви­му­ше­но. Але ко­ли ви го­ту­є­те уго­ду з МВФ, то він вам не го­во­рить, що ро­би­ти. Він ви­зна­чає ли­ше па­ра­ме­три, а ви вже са­мі ви­рі­шуй­те, як їх ви­ко­ну­ва­ти, і що для­цьо­го ро­би­ти. Бор­ги МВФ мо­жна, зви­чай­но, не пла­ти­ти, але зав­тра ж вам за­кри­ють усі дже­ре­ла між­на­ро­дно­го фі­нан­су­ва­н­ня. І зно­ву до Пу­ті­на біг­ти­ме­те. Ви ж пам’ята­є­те, що бу­ло 2013 ро­ку з Яну­ко­ви­чем? За­раз — те ж са­ме. От­же, по­вто­рюю, цей за­ко­но­про­ект — пря­ма про­во­ка­ція».

■ Шо­ко­ва­на тво­ром Ка­плі­на та Су­го­ня­ко і пре­зи­дент Ака­де­мії фі­нан­со­во­го управ­лі­н­ня­Те­тя на Єфи­мен­ко. Від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня«Дня », во­на ска­за­ла: «Та­кий за­ко­но­про­ект — це все одно, що мо­ра­то­рій що­до схо­ду або за­хо­ду сон­ця. Але во­но ж однак і схо­ди­ти­ме, і за­хо­ди­ти­ме. Пі­дні­ма­ти та­ке пи­та­н­ня, мо­жли­во, і по­трі­бно че­рез якісь по­лі­ти­чні об­ста­ви­ни. Але ялю­ди­на ра­ціо­наль­на і ви­хо­джу ви­клю­чно з умов ра­ціо­наль­но­сті. Ми сьо­го­дні ма­є­мо вза­є­ми­ни з МВФ і бу­де­мо і да­лі їх ма­ти. Ця­по­лі­ти­ка має бу­ти по­слі­дов­ною і тя­глою. Перш, ніж по­да­ва­ти та­кий про­ект, по­трі­бно з’ясу­ва­ти, а що ж бу­де по­тім. Якщо ми цьо­го не зна­є­мо або, що ще гір­ше, не хо­че­мо зна­ти, то від­ра­зу ж да­є­мо всьо­му сві­то­ві си­гнал, що у нас істе­ри­ка або ж що ми — «по­лі­ти­ки-блон­дин­ки».

■ «У сьо­го­дні­шніх умо­вах ми ні­як не мо­же­мо роз­ри­ва­ти вза­є­мо­від­но­си­ни із МВФ, то­му що це бу­де, най­пер­ше, ду­же по­га­ний си­гнал усьо­му сві­то­ві, — ска­зав у ко­мен­та­рі «Дню» екс­прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Юрій Єха­ну­ров. — Та­кі кра­ї­ни, як Укра­ї­на, не мо­жуть ве­ре­ду­ва­ти і ви­би­ра­ти: во­ни або пра­цю­ють із МВФ, або ж не пра­цю­ють. А якщо не пра­цю­ють, то жоден сер­йо­зний ін­ве­стор із та­кою кра­ї­ною не ма­ти­ме спра­ви. Якщо у на­шо­го уря­ду є еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка, то во­на сьо­го­дні та­ка, що без зов­ні­шньої до­по­мо­ги він не в змо­зі пра­цю­ва­ти і бу­де зму­ше­ний увесь час отри­му­ва­ти якісь по­да­чки чи то від МВФ, чи то від Єв­ро­со­ю­зу, за­бу­ва­ю­чи про укра­їн­ський ін­те­рес. За­раз ось ліс кар­пат­ський го­ту­ю­ться­зда­ти, і щось зда­ва­ти­муть увесь час».

■ Єха­ну­ров зга­дує, як йо­му до­ве­ло­ся­сво­го ча­су як прем’єр­мі­ні­стру ви­сту­па­ти на Ра­ді ди­ре­кто­рів МВФ. «Я по­про­сив у кре­дит усьо­го один до­лар, чим ду­же зди­ву­вав бан­кі­рів, і во­ни за­жа­да­ли роз’ясне­н­ня». «А ме­ні по­трі­бен си­гнал, що ми про­во­ди­мо пра­виль­ну еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку, — про­дов­жив він, — а гро­шей ва­ших нам не по­трі­бно, обі­йде­мо­ся. І за весь час мо­єї ро­бо­ти прем’єром і пер­шим ві­це­прем’єром в уря­ді Ві­кто­ра Ющен­ка жо­дно­го цен­та від МВФ ми не отри­му­ва­ли. В прин­ци­пі я про­ти то­го, щоб сі­да­ти на гол­ку МВФ. Але то­ва­ри­шам ка­ва­ле­ри­стам, які за­раз із ша­бля­ми ки­ну­ли­ся­за­бо­ро­ня ти спів­пра­цю з Фон­дом, яра­див би тро­хи при­три­ма­ти свій за­пал і по­вчи­ти­ся. У на­шо­му пар­ла­мен­ті вчи­ти­ся по­трі­бно ба­га­тьом».

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.