20-ї ве­сни не до­че­кав­ся...

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Вій­сько­во-мор­ських сил Укра­ї­ни. Вій­сько­вий то­ва­риш зга­дує хло­пця: «Ро­ма був над­зви­чай­но до­брим, вмів під­три­ма­ти. За­ги­нув на­віть біль­ше, ніж Ге­рой. В бою під Ма­рі­у­по­лем по­ліз ря­ту­ва­ти бо­йо­во­го по­бра­ти­ма. Ро­зу­мію, що на йо­го мі­сці вчи­нив би так са­мо».

Во­лон­тер Ян Осо­ка у по­ві­дом­лен­ні про за­ги­бель Ге­ро­я­на­пи­сав: «Він був ме­шкан­цем Дон­ба­су і йо­го сер­це на­ле­жа­ло тіль­ки Укра­ї­ні. Йо­го від­да­не та пал­ке сер­це справ­жньо­го па­трі­о­та, сер­це, що при­пи­ни­ло би­ти­ся­ли­ше че­рез два ти­жні пі­сля­то­го, як йо­му ви­пов­ни­ло­ся20 ро­ків».

28 лю­то­го під час про­ща­н­ня на Со­бор­ній пло­щі Слов’ян­ська на ко­лі­нах сто­я­ли і чо­ло­ві­ки, і жін­ки, і мо­ло­ді, і лі­тні лю­ди. А пе­ред тим — зу­стрі­ли про­це­сію ви­шу­ку­ва­н­ням вздовж тра­си (ву­ли­ці Оле­кси Ти­хо­го) з пра­по­ра­ми і кві­та­ми. У Ро­ма­на за­ли­ши­лись ба­тьки та се­стра.

Усі охо­чі мо­жуть на­да­ти ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу ба­тькам, пе­ре­ра­ху­вав­ши гро­ші на кар­тку №5169304806469310 («Укр­сиб­банк») НАПРЯГЛО Дми­тро Ві­кто­ро­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.