В остан­ній день зи­ми на ко­лі­нах по­про­ща­ли­ся з за­ги­блим в АТО бій­цем зі Слов’ян­ська Ро­ма­ном На­пря­глом

Den (Ukrainian) - - Пам’ять -

Уне­ді­лю Про­ще­н­ня­під Ма­рі­у­по­лем за­ги­нув від ку­лі снай­пе­ра бо­єць Ле­гіо­ну «Сво­бо­ди», со­кі­лець, мор­ський пі­хо­ти­нець Ро­ман Напрягло ( по­зив­ний « Ріо » ) . 14 лю­то­го йо­му ви­пов­ни­ло­ся­ли­ше 20 ро­ків. Як зга­ду­ють ме­шкан­ці мі­ста, він був одним з пер­ших з мо­ло­ді Слов’ян­ська, хто при­єд­нав­ся­до бо­роть­би з оку­пан­том.

Ро­ман за­ги­нув в ра­йо­ні се­ли­ща Пі­ку­зи (ко­ли­шнє Ко­мін­тер­но­ве) Вол­но­ва­сько­го ра­йо­ну До­не­цької обла­сті від ку­лі снай­пе­ра, яка пе­ред тим по­ра­ни­ла йо­го по­бра­ти­ма. Він ки­нув­ся­на до­по­мо­гу та по­тра­пив під на­сту­пний по­стріл, ку­ля­у­ві­йшла йо­му в шию. По­мер у «швид­кій» до­ро­гою до лі­кар­ні.

Дру­зі зга­ду­ють йо­го як па­трі­о­та і яскра­во­го хло­пця, який зав­жди мав актив­ну жит­тє­ву по­зи­цію, був уча­сни­ком мо­ло­ді­жної вій­сько­во-спор­тив­ної ор­га­ні­за­ції «Со­кіл» і во­лон­те­ром. Ро­ма­на мо­жна бу­ло зу­стрі­ти на всіх мі­ських су­бо­тни­ках, акці­ях, ав­то­про­бі­гах. Чи то ре­кон­стру­кці­я­мі­сько­го пар­ку, чи то за­сну­ва­н­ня­но­во­го во­лей­боль­но­го май­дан­чи­ка, чи смо­ло­ски­пна хо­да — в усіх ва­жли­вих для­па­трі­о­ти­чної гро­ма­ди по­ді­ях жи­т­тя­мі­ста на До­неч­чи­ні він не сто­яв осто­ронь. Мі­ська акти­віс­тка Оле­ксан­дра Кор­чма роз­по­від­ає: «За­пам’ята­ла Ро­ма­на як сер­йо­зно­го хло­пцяз до­брою ду­шею».

За­хи­ща­ти Укра­ї­ну він пі­шов до­бро­віль­но пі­сля­за­кін­че­н­няв 2016 ро­ці ко­ле­джу. З ли­пня 2016-го слу­жив на кон­тра­ктній слу­жбі ра­діо­те­ле­гра­фі­стом взво­ду зв’яз­ку ро­ти мор­ської пі­хо­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.