«Справ­жній про­фе­сіо­нал...»

У Жи­то­ми­рі від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку за­ги­бло­му в зо­ні АТО Оле­ксан­дру Кни­шу

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область, фото ав­то­ра

УЖи­то­ми­рі на фа­са­ді шко­ли №30 від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку за­ги­бло­му в зо­ні АТО ко­ли­шньо­му учню цьо­го за­кла­ду — Оле­ксан­дру Кни­шу. На мі­тинг з на­го­ди від­кри­т­тя­ме­мо­рі­аль­ної до­шки зі­бра­ли­ся­у­чні та вчи­те­лі шко­ли, вій­сько­во­слу­жбов­ці, рі­дні і близь­кі Оле­ксан­дра, і всі, хто ви­явив ба­жа­н­ня вша­ну­ва­ти пам’ять во­ї­на-за­хи­сни­ка. Пе­ред при­су­тні­ми ви­сту­па­ли пред­став­ни­ки пе­да­го­гі­чно­го ко­ле­кти­ву, дру­жи­на Оле­ксан­дра Кни­ша Ма­ри­на, йо­го по­бра­тим Дми­тро Бе­жан. Во­ни зга­ду­ва­ли Оле­ксан­дра зі сльо­за­ми на очах, з бо­лем і су­мом го­во­ри­ли, що вій­на за­бра­ла чу­до­ву лю­ди­ну, тур­бо­тли­во­го чо­ло­ві­ка і ба­тька, справ­жньо­го про­фе­сіо­на­ла, від­да­но­го вій­сько­вій спра­ві.

Оле­ксандр Книш 1982 ро­ку на­ро­дже­н­ня. Він три­ва­лий час слу­жив за кон­тра­ктом у 95-ій ае­ро­мо­біль­ній бри­га­ді. У йо­го вій­сько­вій біо­гра­фії є й пе­рі­о­ди уча­сті у ми­ро­твор­чих мі­сі­ях ООН, в 2003 і 2004 ро­ках. Ко­ли по­ча­ла­ся­вій­на на схо­ді на­шої кра­ї­ни, з кві­тня2014 ро­ку він був на пе­ре­до­вій. Йо­го жи­т­тя обір­ва­ло­ся27 ли­пня2014 ро­ку під час про­ве­де­н­ня­ба­таль­йон­но-та­кти­чною гру­пою опе­ра­ції по зни­щен­ню бо­йо­ви­ків по­бли­зу се­ла Ді­бров­ка Ша­хтар­сько­го ра­йо­ну. Не до­че­ка­ли­ся­йо­го по­вер­не­н­ня до­до­му дру­жи­на і двоє ма­лень­ких ді­тей. По­хо­ва­ли во­ї­на у се­лі Лев­ків, де він про­жи­вав з ро­ди­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.