23-рі­чний Сер­гій Мо­крен­ко від­дав за Укра­ї­ну все...

У Ша­цьку на Во­ли­ні ого­ло­си­ли чо­ти­ри дні жа­ло­би за за­ги­блим на Сві­тло­дар­ській ду­зі зем­ля­ком

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

До­ни­ні Бог ми­лу­вав Ша­цький ра­йон від втрат у не­ого­ло­ше­ній вій­ні на схо­ді, хо­ча за­га­лом Во­линь від­да­ла на вів­тар ці­єї вій­ни по­над пів­то­ри со­тні мо­ло­дих жит­тів. І ці втра­ти у від­со­тко­во­му від­но­шен­ні до за­галь­ної кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня— одні з най­ви­щих в Укра­ї­ні. 28 лю­то­го у Ша­цько­му ра­йо­ні ого­ло­ше­но чо­ти­ри­до­бо­ву жа­ло­бу, бо са­ме цьо­го дняу бою на Сві­тло­дар­ській ду­зі за­ги­нув 23- рі­чний Сер­гій Мо­крен­ко із Ша­цька. Не так дав­но він при­їжджав у від­пус­тку, у сі­чні ра­йон­на га­зе­та опу­блі­ку­ва­ла з ним роз­ло­ге інтерв’ю, ав­тор яко­го жур­на­ліст Ми­ро­сла­ва Цюп’ях ка­же, що за­ги­нув най­мо­лод­ший, най­кра­щий, най­від­чай­ду­шні­ший, а го­лов­не — у пов­но­му розумінні сло­ва щи­рий па­трі­от, який го­то­вий був від­да­ти за Укра­ї­ну все.

Сер­гій був на Май­да­ні, де сто­яв на пе­ре­до­вій, отри­мав кон­ту­зію від сві­тло­шу­мо­вої гра­на­ти, з пер­ших днів на не­ого­ло­ше­ній вій­ні на схо­ді. Слу­жив у « Пра­во­му се­кто­рі » , жи­вим ви­йшов з Іло­вай­сько­го ко­тла,був важ­ко по­ра­не­ний, був у Пі­сках, по­тім на рік по­вер­нув­ся­до­до­му. Опі­сля— слу­жба в «Азо­ві», а остан­нє мі­сце слу­жби — 54 окре­ма ме­ха­ні­зо­ва­на бри­га­да. У гру­дні зно­ву був по­ра­не­ний, то­му й по­вер­нув­ся­на ко­ро­ткий тер­мін у Шацьк. Але не міг тут ба­чи­ти, як лю­ди жи­вуть у па­ра­лель­но­му сві­ті з вій­ною, бо йо­му те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність дер­жа­ви бу­ла не про­сто сло­ва­ми. Ска­зав Ми­ро­сла­ві, що мо­ти­во­ва­них, па­трі­о­ти­чних бій­ців на схо­ді не ви­ста­чає, то­му й по­їхав зно­ву у бри­га­ду...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.