Біль, який не ми­не...

Den (Ukrainian) - - Пам’ять -

Че­сних, му­жніх і від­да­них сво­їм ро­ди­нам та рі­дній зем­лі. Ми втра­ча­є­мо най­кра­щих укра­їн­ських чо­ло­ві­ків на вій­ні з ро­сій­ським оку­пан­том. Це три­ває вже три ро­ки. І що­дня во­рог зав­дає нам но­во­го бо­лю, вби­ва­ю­чи і ра­ня­чи лю­дей, які на схо­ді Укра­ї­ни бо­рю­ться за існу­ва­н­ня на­шої дер­жа­ви. Ми цьо­го не за­бу­де­мо, і да­ле­ко не всі змо­жуть про­ба­чи­ти. « День » про­дов­жує роз­по­від­а­ти про укра­їн­ських обо­рон­ців, які від­да­ли жи­т­тя за на­ше май­бу­тнє. Сьо­го­дні — про 42- рі­чно­го стріль­ця- по­мі­чни­ка гр­ана­то­ме­тни­ка Ана­то­лія Фа­ри- сея з Він­нич­чи­ни, 20-рі­чно­го мор­сько­го пі­хо­тин­ця Ро­ма­на На­пря­гла зі Слов’ян­ська, 32-рі­чно­го во­ї­на 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди Оле­ксан­дра Кни­ша з Жи­то­мир­щи­ни та 23- рі­чно­го бій­ця 54- ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Сер­гія Мо­крен­ка із Ша­цька.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.