Лі­кар прим­чить на мо­то­ци­клі

У Ки­є­ві го­ту­ю­ться за­пу­ска­ти но­ву ме­ди­чну слу­жбу

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Про­ект «Мо­то­швид­ка» іні­ці­ює Все­укра­їн­ська спіл­ка па­ра­ме ди ків. Пла ну єть ся, що пер­ший мо­то­цикл з обла­дна­н­ням і ме­ди­ка­мен­та­ми ви­їде на сто­ли­чні ву­ли­ці у кві­тні цьо­го ро­ку. Ме ди ки зби ра ють кош ти че рез Укра­їн­ську бір­жу бла­го­дій­но­сті — на­ра­зі отри­ма­ли по­над 296 ти­сяч гри­вень з не­об­хі­дних 500 ти­сяч. Де­таль­ну ін­фор­ма­цію про про­ект і мо­жли­во­сті йо­го під­три­ма­ти є на сай­ті спіл­ки pmgroup.org.ua. Як за­пев­няє Яро­слав Вус, го­ло­ва Все­укра­їн­ської спіл­ки па­ра­ме­ди­ків, ре­сур­си для стар­ту вже є.

Вла­сне, збір ко­штів на про­ект три­ває з черв­ня ми­ну­ло­го ро­ку. За­раз про іні­ці­а­ти­ву актив­но за­го­во­ри­ли, зокре­ма, че­рез пост у Facebook най­ме­дій­ні­шо­го лі­ка­ря кра­ї­ни Єв­ге­на Ко­ма­ров­сько­го. «Чу­до­ва ідея, яка при­йшла в го­ло­ву іні­ці­а­тив­ним і не­бай­ду­жим хло­пцям — «Мо­то­швид­ка». Нав­че­ні пра­ви­лам не­від­кла­дної до­по­мо­ги во­лон­те­ри на мо­то­ци­клах з на­бо­ром лі­ків і спе­цо­бла­дна­н­ня. Доби­ра­ю­ться до вас пер­ши­ми і на­да­ють до­по­мо­гу до при­їзду швид­кої», — на­пи­сав у со­цме­ре­жі Ко­ма­ров­ський і за­кли­кав до­лу­ча­ти­ся до збо­ру гро­шей.

Між ін­шим, Яро­слав Вус роз­по­вів «Дню», що ідея «Мо­то­швид­кої» з’яви­лась ще шість ро­ків то­му, весь цей час че ка ли яко їсь під - трим­ки від дер­жа­ви. Цьо­го не ста­ло­ся, то­му вті­лю­ва­ти за­дум взя­лась гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція.

«З пра­кти­ки ро­бо­ти у швид­кій до­по­мо­зі ми зна­є­мо що, на жаль, вча­сно до­їха­ти до па­ці­єн­та на ав­то­мо­бі­лі швид­кої до­по­мо­ги скла­дно, осо­бли­во в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста. На це впли­ва­ють не­до­три­ма­н­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху во­ді­я­ми та за­то­ри на до­ро­гах. Вна­слі­док чо­го «швид­ка» за­над­то дов­го їде на ви­клик, що ча­сто стає фа­таль­ним для па­ці­єн­та. У се­ре­дньо­му в Ки­є­ві швид­ка при­їздить за 23 хви­ли­ни. Цей час мо­жна змен­ши­ти в три-чо­ти­ри ра­зи, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи мо­то­ци­кли», — йде­ться в опи­сі про­е­кту на сай­ті Все­укра­їн­ської спіл­ки па­ра­ме­ди­ків.

Се­ред ін­ших пе­ре­ваг «швид­кої» на мо­то­ци­клі — на та­ко­му транс­пор­ті лег­ше ді­ста­ти­ся до важ­ко­до­сту­пних місць, зокре­ма, під час за­то­рів або ава­рій. Спо­ря­ди­ти са­ні­тар­ний мо­то­цикл де­шев­ше за ав­то­мо­біль, та­кож він спо­жи­ває мен­ше паль­но­го. А ще, за­зна­ча­ють у Все­укра­їн­ській спіл­ці па­ра­ме­ди­ків, тіль­ки чверть ви­пад­ків ви­ма­гає при­су­тно­сті бри­га- ди спе­ці­а­лі­стів, в ін­ших си­ту­а­ці­ях до­ста­тньо одно­го лі­ка­ря.

«Мо­то­швид­ка» має пра­цю­ва­ти ра­зом з Цен­тром екс­тре­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги та ме­ди­ци­ни ка­та­строф мі­ста Ки­є­ва. Що при­їде за ви­кли­ком — зви­чна ка­ре­та «швид­кої» чи мо­то­цикл — за­ле­жа­ти­ме від по­то­чної си­ту­а­ції на до­ро­гах і ста­ну па­ці­єн­та. Дзвінок над­хо­ди­ти­ме до єди­но­го цен­тру сто­ли­чних «швид­ких», і опе­ра­тор на мі­сці ви­зна­ча­ти­ме, ко­го від­прав­ля­ти до па­ці­єн­та. Пла­ну­є­ться, що мо­то­ци­кли пра­цю­ва­ти­муть з 8.00 до 20.00 у бу­дні дні та при про­ве­ден­ні ма­со­вих за­хо­дів.

Вза­га­лі на мо­то­ци­клі їзди­ти­ме один лі­кар, але при скла­дній си­ту- ації (на­при­клад, ма­со­ва трав­ма) з ним бу­де фельд­шер або ще один лі­кар. Для ро­бо­ти у «Мо­то­швид­кій» ме­ди­ків го­ту­ва­ти­муть: пі­сля спе­ці­аль­но­го від­бо­ру кан­ди­да­ти про­хо­ди­ти­муть на­вча­н­ня са­мо­стій­ній ро- бо­ті на ви­кли­ку і кур­си во­ді­н­ня важ­ких мо­то­ци­клів.

За­без­пе­чу­ва­ти ді­яль­ність «Мо­то­швид­кої» зби­ра­ю­ться са­мо­стій­но, за ра­ху­нок бла­го­дій­них вне­сків. У Все­укра­їн­ській спіл­ці па­ра­ме­ди­ків за­зна­ча­ють, що за та­кою про­гра­мою пра­цю­ють в Ав­стрії, Угор­щи­ні та Ізра­ї­лі. Яро­слав Вус ка­же, що Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я під­три­мує їх за­дум, але не фі­нан­со­во.

До ре­чі, «швид­ка» на мо­то­ци­клах є у ба­га­тьох кра­ї­нах: у Ні­меч­чи­ні, Ав­стрії, Угор­щи­ні, Ту­реч­чи­ні, Ме­кси­ці, Ав­стра­лії, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Бра­зи­лії, Поль­щі то­що. Яро­слав Вус впев­не­ний, що стан укра­їн­ських до­ріг не ста­не на за­ва­ді та­ким ме­ди- кам. Го­ло­ва Все­укра­їн­ської спіл­ки па­ра­ме­ди­ків кон­ста­тує: «Та­кі слу­жби є у ба­га­тьох кра­ї­нах, і ми ні­чим не від­рі­зня­є­мо­ся від ін­ших. Тро­хи пі­зні­ше та­ка пра­кти­ка по­ши­рю­ва­ти­ме­ться і на кра­ї­ну в ці­ло­му».

ФОТО З САЙТА AMBULANCEVISIBILITY.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.