Щоб «на­дій­ний гвин­тик» не під­вів

У МОЗ роз­по­ві­ли, як удо­ско­на­лю­ва­ти­муть си­сте­му на­да­н­ня екс­тре­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Дня­ми на сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я з’явив­ся пе­ре­лік змін, що сто­су­ва­ти­му­ться швид­кої до­по­мо­ги. «Швид­ку» у ві­дом­стві на­зи­ва­ють «одним із най­на­дій­ні­ших гвин­ти­ків у всій си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я», тож но­ва­ці­ям зби­ра­ю­ться при­ді­ли­ти ве­ли­ку ува­гу. Спи­сок вклю­чає шість кро­ків.

По-пер­ше, впро­ва­дже­н­ня на­вчаль­ної про­гра­ми «Пер­ший на мі­сці по­дії». Її МОЗ роз­ро­би­ло для спів­ро­бі­тни­ків по­лі­ції, по­же­жни­ків, пра­ців­ни­ків ДСНС, На­ціо­наль­ної гвар­дії. Про­гра­ма спря­мо­ва­на на здо­бу­т­тя ба­зо­вих на­ви­чок з по­ря­тун­ку та під­трим­ки жи­т­тя по­стра­жда­лих до при­їзду ме­ди­ків. На сай­ті МОЗ обі­ця­ють, що про­гра­му за­твер­дять най­ближ­чим ча­сом.

Та­кож у мі­ні­стер­стві пла­ну­ють мо­дер­ні­зу­ва­ти дис­пе­тчер­ську си­сте­му, зокре­ма, зав­дя­ки GPS-те­хно­ло­гі­ям. А ще — ство­ри­ти колл­центр, який до­по­мо­же від­сі­ю­ва­ти не­про­філь­ні ви­кли­ки.

Тре­тій крок — роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі під­стан­цій швид­кої до­по­мо­ги. Один з ва­рі­ан­тів, що про­по­ну­ють на сай­ті МОЗ, вклю­чає ство­ре­н­ня до­да­тко­вих пун­ктів тим­ча- со­во­го ба­зу­ва­н­ня швид­кої ме­ди­чної до­по­мо­ги.

У на­сту­пно­му пун­кті йде­ться про ство­ре­н­ня від­ді­лень не­від­кла­дної до­по­мо­ги. Це має ви­рі­ши­ти про­бле­му то­го, ку­ди вез­ти па­ці­єн­та, якщо не­об­хі­дна го­спі­та­лі­за­ція.

Крім цьо­го, у МОЗ на­по­ля­га­ють на впро­ва­джен­ні за­хі­дних про­то­ко­лів лі­ку­ва­н­ня. «Усі ме­то­ди ді­а­гно­сти­ки та лі­ку­ва­н­ня ма­ють ба­зу­ва­ти­ся не стіль­ки на ін­ди­ві­ду­аль­но­му до­сві­ді лі­ка­ря, скіль­ки на до­ка­зо­вій ме­ди­ци­ні», — пи­шуть на сай­ті ві­дом­ства.

Остан­ній крок сто­су­є­ться впро­ва­дже­н­ня «про­су­ну­тих» стан­дар­тів на­вча­н­ня і на­віть но­вих про­фе­сій. Зокре­ма, мі­ні­стер­ство роз­ро­би­ло чо­ти­рьо­хмо­дуль­ну про­гра­му пе­ре­пі­дго­тов­ки фельд­ше­рів і лі­ка­рів швид­кої, спря­мо­ва­ну на під­ви­ще­н­ня їх ква­лі­фі­ка­ції, від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів на­да­н­ня не­від­кла­дної до­по­мо­ги. Спе­ці­аль­ну під­го­тов­ку про­хо­ди­ти­муть і во­дії «швид­кої». Та­кож МОЗ пла­нує вне­сти змі­ни до кла­си­фі­ка­то­ра про­фе­сій, щоб за­про­ва­ди­ти про­фе­сії па­ра­ме­ди­ка та екс­тре­но­го ме­ди­чно­го те­хні­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.