В Пхьон­чха­ні стар­тує 7-й етап Куб­ка сві­ту

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Збір­на Укра­ї­ни з бі­а­тло­ну на­пе­ре­до­дні при­ле­ті­ла на сьо­мий етап Куб­ка сві­ту, який відбудеться в Пхьон­чха­ні (Пів­ден­на Ко­рея) з 2 по 5 бе­ре­зня. Ці зма­га­н­ня ста­нуть пер­ши­ми пі­сля чем­піо­на­ту сві­ту, що не­дав­но за­вер­шив­ся в Хо­хфіль­це­ні (Ав­стрія). Від­кри­ю­ться во­ни сьо­го­дні, 2 бе­ре­зня, жі­но­чим сприн­том о 13.15. До ре­чі, са­ме на тра­сах Пхьон­чха­на про­ве­дуть олім­пій­ський тур­нір із бі­а­тло­ну в 2018 ро­ці.

ББіі аат­тл­ло­он­ніісст­тии ввиип­пр­ро­об­буу юют­тьь ттр­раа ссии ООл­лііммп­пііййс­сььк­киихх іі гго­орр-- 22001188

У Ко­ре­ї­ви­зна­чать во­ло­да­рів ма­ло­го Кри­шта­ле­во­го Куб­ка сві­ту в за­лі­ку еста­фе­тних го­нок. На­га­да­є­мо, на чем­піо­на­ті сві­ту укра­їн­ки взя­ли єди­ну ме­даль, срі­бну, са­ме в жі­но­чій еста­фе­ті.

По­при те, що збір­на Укра­ї­на одна з остан­ніх при­ле­ті­ла в Пхьон­чхан, жі­но­ча і чо­ло­ві­ча ко­ман­ди вже всти­гли по­тре­ну­ва­ти­ся на пів­ден­но­ко­рей­ській тра­сі. До сло­ва, склад на­шо­ї­ко­ман­ди пі­сля чем­піо­на­ту сві­ту змін не за­знав. Ві­дзна­чи­мо, що впер­ше в се­зо­ні пі­сля рі­чно­ї­дис­ква­лі­фі­ка­ці­ї­на Куб­ку сві­ту ви­сту­пить Оль­га Абра­мо­ва.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.