ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1631 — по­мер Йов Бо­ре­цький, укра­їн­ський цер­ков­ний ді­яч, ми­тро­по­лит Ки­їв­ський, Га­ли­цький і всі­єї Ру­сі (1620—1631), пер­ший ре­ктор Ки­їв­ської брат­ської шко­ли. На­ро­див­ся 1560 р. 1796 — 27-рі­чний фран­цузь­кий ге­не­рал На­по­ле­он Бо­на­парт при­зна­че­ний Го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чем так зва­ною Іта­лій­ською ар­мі­єю. Це був пер­ший ва­жли­вий крок у кар’єрі май­бу­тньо­го ім­пе­ра­то­ра. 1807 — Кон­грес США ухва­лив за­кон, який за­бо­ро­няв і з 1 сі­чня 1808 ро­ку вве­зе­н­ня ра­бів на те­ри­то­рію ці­єї дер­жа­ви. Вла­сне тор­гів­ля ра­ба­ми за­бо­ро­не­на не бу­ла, й ді­ти ра­бів ав­то­ма­ти­чно ста­ва­ли ра­ба­ми. Чи­сель­ність не­грів­ра­бів у США на той час пе­ре­ви­щу­ва­ла чо­ти­ри міль­йо­ни. 1859 — на­ро­див­ся Шо­ло­мАлей­хем ( Со­ло­мон Ра­би­но­вич), ви­да­тний єв­рей­ський пи­сьмен­ник ( « Тев’ є-мо­ло­чар», «Блу­ка­ю­чі зір­ки » , « З яр­мар­ку » ) , твор­чість яко­го ті­сно пов’яза­на з Укра­ї­ною. По­мер 1916 р. 1882 — на­ро­див­ся Ар­хип Те­слен­ко, та­ла­но­ви­тий укра­їн­ський пи­сьмен­ник-ре­а­ліст («Стра­че­не жи­т­тя», «Па­трі­о­ти » ) . Про­жив ли­ше 29 ро­ків. 1931 — на­ро­див­ся Ми­хай­ло Гор­ба­чов, іні­ці­а­тор пе­ре­бу­до­ви та ши­ро­ко­мас­шта­бних ре­форм у СРСР, пер­ший і остан­ній пре­зи­дент СРСР (1990 —1991 рр.). 1943 — ні­ме­цьки­ми ка­раль­ни­ми за­го­на­ми в се­лі Ко­рю­ків­ка на Чер­ні­гів­щи­ні зни­ще­но близь­ко се­ми ти­сяч мир­них жи­те­лів і спа­ле­но май­же всі бу­дів­лі. Це один із най­стра­шні­ших сим­во­лів жор­сто­ко­сті в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. 1969 — від­був­ся пер­ший в істо­рії зброй­ний кон­флікт між дво­ма со­ці­а­лі­сти­чни­ми дер­жа­ва­ми — на остро­ві Да­ман­ський ( рі­чка Ус­су­рі) ки­тай­ськи­ми при­кор­дон­ни­ка­ми бу­ло роз­стрі­ля­но ві­сім ра­дян­ських при­кор­дон­ни­ків.

1882 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.