Бра­ян ФІЦПАТРИК,

кон­гре­смен від шта­ту Пен­силь­ва­нія:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми спо­ді­ва­є­мось, що в пи­тан­ні Укра­ї­ни та Схі­дної Єв­ро­пи у нас — спіль­на по­зи­ція обох пар­тій що­до їхньої під­трим­ки. Для ме­не це озна­чає чі­тку під­трим­ку на­ших со­ю­зни­ків по НАТО — во­ле­лю­бних кра­їн, чиї не­до­тор­кан­ність і су­ве­ре­ні­тет ми по­ва­жа­є­мо. Вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну. А їм, на жаль, за­гро­жує не­без­пе­ка, і це те, на чо­му ми по­вин­ні зо­се­ре­ди­тись і за що ми по­вин­ні бо­ро­ти­ся

(«Голос Аме­ри­ки»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.