Бе­зу­мов­ний успіх

Укра­їн­ське мистецтво — на пре­сти­жно­му ау­кціо­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Учо­ра в Нью-Йор­ку на ау­кціо­ні сучасного ми­сте­цтва Phillips, що вва­жа­є­ться у сві­ті тре­тім по впли­во­во­сті пі­сля Sotheby’s і Christies, бу­ли ви­став­ле­ні ро­бо­ти двох укра­їн­ських ху­до­жни­ків — се­ред май­же 200 пре­дме­тів ми­сте­цтва. Кар­ти­ну Ро­ма­на Мі­ні­на «Все для жи­т­тя», ко­тра яв­ляє со­бою сти­лі­зо­ва­ну абе­тку, про­да­но за $ 3750, а брон­зо­ва скуль­пту­ра Єго­ра Зі­гу­ри «Ко­лос, що про­бу­джу­є­ться» з ав­тор­сько­го ци­клу «Пі­сля­сьо­го­дні» у по­над два ра­зи пе­ре­ви­щи­ла стар­то­ву ці­ну і пі­шла з мо­ло­тка за $ 20000.

Укра­їн­ські ми­тці, зокре­ма Ана­то­лійКри­во­лап, до­ся­га­ли й біль­ших цифр про­да­жів на тих-та­ки Sotheby’s і Christies, однак для не­ві­до­мих за кор­до­ном ав­то­рів, як і для на­шої арт-спіль­но­ти за­га­лом, це без­умов­нийу­спіх.

Ро­ман Мі­нін на­ро­див­ся 1981 ро­ку в Ди­ми­тро­ві (ни­ні — Мир­но­град) До­не­цької обла­сті, за­кін­чив Хар­ків­ську ака­де­мію ди­зай­ну та ми­сте­цтва 2008 ро­ку. 2009-го здо­був ме­даль «Та­лант і по­кли­ка­н­ня» Все­сві­тньо­го альян­су «Ми­ро­тво­рець». Брав участь у ба­га­тьох гру­по­вих ви­став­ках і фе­сти­ва­лях, ор­га­ні­зу­вав фе­сти­валь стріт-ар­ту в Хар­ко­ві та очо­лю­вав про­гра­му «Ізо­ля­ція в мі­сько­му про­сто­рі» в До­не­цько­му цен­трі сучасного ми­сте­цтва « Ізо­ля­ція » 2012 ро­ку. Одна з пер­ших йо­го ви­ста­вок, кот- ра про­хо­ди­ла в сті­нах До­не­цькій держ­адмі­ні­стра­ції, бу­ла за­кри­та чи­нов­ни­ка­ми. Мі­нін ство­рює рі­зно­ма­ні­тні ком­по­зи­ції — від гра­фі­ки до ві­тра­жів — на ма­те­рі­а­лі ша­хтар­сько­го жи­т­тя, по­да­ю­чи йо­го як пев­ну мі­фо­ло­гію.

Єгор Зі­гу­ра на­ро­див­ся 1984 ро­ку в Дні­прі ( Дні­про­пе­тров­ську), за­кін­чив Дер­жав­ну ху­до­жню се­ре­дню шко­лу ім. Т. Г. Шев­чен­ка (2003), На­ціо­наль­ну ака­де­мію обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва та ар­хі­те­кту­ри на від­ді­лен­ні скуль­пту­ри (2009), з 2011-го ви­кла­дає ма­лю­нок і скуль­пту­ру в Уні­вер­си­те­ті ім. Кар­пен­ка-Ка­ро­го. Ав­тор як стан­ко­вих, так і пар­ко­вих скуль­птур; де­які йо­го ро­бо­ти вста­нов­ле­но на ву­ли­цях Ки­є­ва.

«Все для жи­т­тя». Ро­ман Мі­нін

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.