30% чер­ги – еле­ктрон­на

У Дні­прі за­пи­са­ти­ся на при­йом до лі­ка­ря мо­жна че­рез ін­тер­нет

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Еле­ктрон­ний­за­пис до лікарів став мо­жли­вим зав­дя­ки но­вій про­гра­мі Дні­пров­ської мі­ськра­ди із впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­них те­хно­ло­гійу си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. Та­ку мо­жли­вість ді­ста­ли па­ці­єн­ти Цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги № 3, який роз­та­шо­ва­ний­на жи­тло­во­му ма­си­ві «То­по­ля». Не­за­ба­ром но­ва­ція має по­ши­ри­ти­ся по всіх по­лі­клі­ні­ках мі­ста — у мі­ру за­без­пе­че­н­ня комп’ютер­ною те­хні­кою. «Два мі­ся­ці то­му у Дні­прі бу­ло за­по­ча­тко­ва­но по­слу­гу еле­ктрон­но­го за­пи­су. Це не ли­ше зру­чність для па­ці­єн­тів, а ймо­жли­вість для лікарів ефе­ктив­ні­ше пла­ну­ва­ти свій­ро­бо­чий­день. За 2 мі­ся­ці до ці­єї ме­д­уста­но­ви за­пи­са­ло­ся близь­ко 30 тис. осіб. Із них близь­ко 30% — че­рез еле­ктрон­ну чер­гу. По­ло­ви­ну па­ці­єн­тів лі­ка­рі за­пи­су­ють са­мі. Не­за­ба­ром пла­ну­є­мо за­по­ча­тку­ва­ти в ме­д­уста­но­вах ще низ­ку про­е­ктів», — ска­за­ла ра­дник ме­ра Дні­пра Яні­ка Мі­ри­ло.

На дум­ку го­лов­лі­ка­ря ме­ди­чно­го цен­тру Оль­ги Рад­чен­ко, та­ка по­слу­га по­сту­по­во до­по­мо­же розв’яза­ти про­бле­му черг у по­лі­клі­ні­ках, а та­кож по­лі­пши­ти якість по­слуг. «Дні­пров­ський­центр пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги №3 на­дає до­по­мо­гу май­же 64 тис. осіб. З них 11,5 тис. — ді­ти. Щоб по­тра­пи­ти до лі­ка­ря, ра­ні­ше по­трі­бно бу­ло взя­ти та­лон­чик. Те­пер за­пи­са­ти­ся мо­жна че­рез ін­тер­нет. Це до­по­ма­гає по­сту­по­во розв’яза­ти про­бле­му черг у лі­кар­ні. Окрім то­го, лі­ка­рі мо­жуть ба­чи­ти, хто до них при­йде. Та­кож ста­ло мен­ше ви­кли­ків до­до­му. На по­втор­ний­прий ом па­ці­єн­та вже за­пи­сує лі­кар, зокре­ма йдо вузь­ко­про­філь­них фа­хів­ців. Усім, хто за­пи­су­є­ться он­лайн, над­хо­дить на по­шту ан­ке­та. За два мі­ся­ці бу­ло за­пов­не­но 667 ан­кет. У них мі­стя­ться від­гу­ки про від­ві­да­н­ня лі­ка­ря. 50% па­ці­єн­тів по­ста­ви­ли лі­ка­рям оцін­ки «від­мін­но». Є, зви­чай­но, йне­га­тив­ні від­гу­ки, але їх близь­ко 2%», — ска­за­ла во­на.

«За­раз у ко­жно­му ка­бі­не­ті лі­ка­ря є комп’ютер, плюс 4 комп’юте­ри в ре­є­стра­ту­рі. Це ду­же ве­ли­ка, ком­пле­ксна про­гра­ма. По­трі­бно скрізь про­кла­сти ка­бе­лі, і щоб всі лі­ка­рі ма­ли комп’юте­ри, і щоб во­ни вмі­ли і зви­кли ни­ми ко­ри­сту­ва­ти­ся. Зда­є­ться, все про­сто, але ви­ко­на­но ве­ли­че­зну ро­бо­ту», — ка­же го­лов­лі­кар.

Слід за­зна­чи­ти, що в ме­ди­чно­му цен­трі за­ли­ша­є­ться і зви­чай­ний за­пис до лікарів, зокре­ма йте­ле­фо­ном. Це ва­жли­во для лі­тніх лю­дей, хо­ча ба­га­тьох із них вже за­пи­су­ють че­рез ін­тер­нет ді­ти чи ро­ди­чі.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.