8 за­ги­блих. 6 трав­мо­ва­них...

На ша­хті «Сте­по­ва», що на Львівщині, ста­ло­ся обру­ше­н­ня по­ро­ди

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

«2

бе­ре­зня, о 12.46 у с. Глу­хів Со­каль­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті на ша­хті № 10 « Сте­по­ва » ВАТ «Льві­вВу­гі­л­ля» на го­ри­зон­ті 550 м, в 119-му кон­ве­є­рі вна­слі­док ви­бу­ху ста­ло­ся обру­ше­н­ня гір­ської по­ро­ди. На ша­хті пра­цю­ва­ло 172 гір­ни­ки, на ава­рій­ній ді­лян­ці 34 гір­ни­ки, з яких 8 за­ги­ну­ло та 6 гір­ни­ків з трав­ма­ми під­ня­то на по­верх­ню. Ста­ном на 15.30 всіх гір­ни­ків під­ня­то на по­верх­ню, — іде­ться у по­ві­дом­лен­ні на офі­цій­но­му сай­ті ДСНС www.dsns.gov.ua. — До про­ве­де­н­ня ава­рій­но-ря­ту­валь­них ро­біт за­лу­че­но 5 від­ді­лень Дер­жав­ної во­є­ні­зо­ва­ної гір­ни­чо-ря­ту­валь­ної слу­жби Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля. За­га­лом за­лу­че­но 50 осіб та 7 оди­ниць те­хні­ки, в то­му чи­слі від ДСНС 20 осіб та 6 оди­ни­ці те­хні­ки».

За фа­ктом за­ги­бе­лі во­сьми ша­хта­рів від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за стат­тею «По­ру­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки під час ви­ко­на­н­ня ро­біт з під­ви­ще­ною не­без­пе­кою » . Сан­кція ці­єї стат­ті (ч.2 ст.272 КК Укра­ї­ни) пе­ред­ба­чає обме­же­н­ня во­лі на строк до п’яти ро­ків або по­збав­ле­н­ня во­лі на строк до во­сьми ро­ків, з по­збав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні по­са­ди чи за­йма­ти­ся пев­ною ді­яль­ні­стю на строк до трьох ро­ків. Три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня, по­ві­дом­ляє Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на. «Най­ближ­чим часом слід­чи­ми бу­дуть ви­не­се­ні по­ста­но­ви на при­зна­че­н­ня від­по­від­них екс­пер­тиз з ме­тою вста­нов­ле­н­ня справ­жніх об­ста­вин тра­ге­дії, при­чин і умов, що при­зве­ли до її ви­ни­кне­н­ня, а та­кож вста­нов­ле­н­ня вин­них осіб», — по­ві­до­ми­ла на сво­їй­сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці»прес-се­кре­тар Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Ла­ри­са Сар­ган.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко ви­сло­вив спів­чу­т­тя рі­дним та близь­ким за­ги­блих ша­хта­рів та під­пи­сав указ про ого­ло­ше­н­ня все­укра­їн­сько­го Дня жа­ло­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.