У Луцьк по­вер­та­є­ться ле­ген­дар­ний фе­сти­валь «Обе­ріг»

Фе­сти­валь ав­тор­ської пі­сні та спів­а­ної по­е­зії від­бу­де­ться в ли­сто­па­ді

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Фе­сти­валь ав­тор­ської пі­сні та спів­а­ної по­е­зії «Обе­ріг» прой де у Лу­цьку 3 — 5 ли­сто­па­да цьо­го ро­ку, про що по­ві­дом­ле­но під час пер­шо­го за­сі­да­н­ня ор­га­ні­за­цій­но­го ко­мі­те­ту з йо­го від­нов­ле­н­ня. Від­бу­де­ться він у двох за­лах Лу­цька: в Па­ла­ці куль­ту­ри та Во­лин­сько­му му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­му те­а­трі. «Обе­ріг» на­ро­див­ся в Лу­цьку да­ле­ко­го 1988 ро­ку, і, як при­га­ду­вав уже, на жаль, по­кій­ний Оле­ксій Лев­чен­ко, один із твор­ців фе­сти­ва­лю, ви­йшло те спон­тан­но: «1988 ро­ку ми з жур­на­лі­стом во­лин­ської мо­ло­ді­жної га­зе­ти Ва­си­лем Во­ро­ном успі­шно про­ве­ли фе­сти­валь «Рок-куль­ту­ра-88», у ста­ту­сі го­стей­при­їха­ло всьо­го 13 спів­а­ків, се­ред яких: по­пу­ляр­ні зго­дом Ва­силь Ждан­кін, Оле­ксандр Смик, Кость Мо­ска­лець, Ан­дрійПан­чи­шин та ін­ші. Я був вра­же­ний, я ні­ко­ли не че­кав, що лю­ди­на всьо­го-на-всьо­го з гі­та­рою змо­же так під­ня­ти зал на но­ги і що гля­да­чі дов­го апло­ду­ва­ти­муть на біс. Хо­ча ві­ді­гра­ла свою роль і те­ма­ти­ка ви­сту­пів: хло­пці ви­ко­ну­ва­ли пі­сні або на­пів­за­бо­ро­не­но­го, або йза­бо­ро­не­но­го на той­час змі­сту». На­зву — «Обе­ріг» — дав фе­сти­ва­лю Олег По­каль­чук.

Луцьк до­ни­ні пам’ятає ажі­о­таж «Обе­ре­гів», цей­фе­сти­валь від­крив для ве­ли­кої сце­ни, ши­ро­кої пу­блі­ки Ма­рій­ку Бур­ма­ку (а ни­ні во­на уві­йшла в орг­ко­мі­тет із від­нов­ле­н­ня фе­сти­ва­лю), Ва­си­ля Ждан­кі­на, Еду­ар­да Дра­ча, Лев­ка Бон­да­ря, Зою Сло­бо­дян, Три­зу­бо­го Ста­са. По­тім до них при­єд­на­ли­ся Оль­га Бо­го­мо­лець, Ігор Жук, Ле­ся Фе­дун­ків, та йна­віть на­ші лу­цькі «Чорні че­ре­шні» з Юрі­єм По­лі­щу­ком по­чи­на­ли з ла­у­ре­ат­ства на «Обе­ре­зі». На той­час це був один із най­про­гре­сив­ні­ших фе­сти­ва­лів в Укра­ї­ні.

Чи по­вер­не «Обе­ріг» со­бі ко­ли­шню по­пу­ляр­ність, вже ско­ро по­ка­же час. Але Луцьк на ньо­го ду­же че­кає.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.